REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 925

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 maja 2024 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 41 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672), który stanowi:

„Art. 41. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 13 pkt 12-15, 17 i 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;

3) art. 1 pkt 7, art. 5, art. 20-22 i art. 37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

4) art. 1 pkt 4, 5, 8-10 i pkt 11 w zakresie dodawanego art. 93c, art. 2-4, art. 7 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;

5) art. 13 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r.”.

Marszałek Sejmu: S. Hołownia

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 925)

USTAWA

z dnia 21 lutego 2019 r.

o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Sieć Badawczą Łukasiewicz, zwaną dalej „Siecią”, tworzą:

1) Centrum Łukasiewicz;

2) instytuty działające w ramach Sieci, zwane dalej „instytutami Sieci”.

2. Celami Sieci są:

1) prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, szczególnie ważnych dla realizacji:

a) polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju,

b) polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.1)),

2) transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w pkt 1, do gospodarki,

3) wspieranie polityki gospodarczej państwa, w szczególności przez dokonywanie:

a) prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój,

b) analiz aktualnego stanu techniki oraz opracowywanie technologicznych map drogowych na potrzeby polityk publicznych,

c)2) pobudzania inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową,

4) prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii

- przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci.

Art. 2. 1. Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, prowadzonych przez instytuty Sieci.

2. Do zadań Centrum Łukasiewicz należy:

1) zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć;

2) zapewnienie środków finansowych na realizację celów Sieci;

3) realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;

4) komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, lub know-how związanego z tymi wynikami, zwana dalej „komercjalizacją”;

5) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

2a.3) Do zadań Centrum Łukasiewicz, w ramach realizacji celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 lit. c, należy także:

1) zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych, określonymi w ramach jednego ze strategicznych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych, określonego w polityce naukowej państwa, zwanymi dalej „programami strategicznymi”, oraz finansowanie lub współfinansowanie tych programów - na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

2) inicjowanie i realizacja programów, innych niż programy strategiczne, obejmujących finansowanie lub współfinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

3) inicjowanie i realizacja programów, innych niż programy strategiczne, obejmujących finansowanie lub współfinansowanie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki przez przedsiębiorców oraz inne podmioty posiadające zdolność do komercjalizacji w praktyce.

3. Siedzibą Centrum Łukasiewicz jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Centrum Łukasiewicz ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą Centrum Łukasiewicz w otoku.

Art. 3. 1. Instytut Sieci jest państwową osobą prawną powołaną do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1.

2. Do zadań instytutu Sieci należy:

1) realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;

2) komercjalizacja;

3) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

3. Instytut Sieci nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”.

4. Instytut Sieci używa nazwy składającej się z określenia „Sieć Badawcza Łukasiewicz” i członu wskazującego na główny zakres działalności badawczej tego instytutu, bez wskazywania jego siedziby.

5. Instytut Sieci ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą instytutu Sieci w otoku.

6. Instytut Sieci występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

7. Instytut Sieci nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania instytutu Sieci.

Art. 4. Poza działalnością podstawową, o której mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2, Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą:

1) realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w art. 1 ust. 2 pkt 1;

2) produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały;

3) prowadzić działalność:

a) metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,

b) w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,

c) w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach;

4) dokonywać oceny zgodności;

5) opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

6) prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki;

7) prowadzić inną działalność związaną z charakterem Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci.

Art. 5. 1. W Centrum Łukasiewicz jest prowadzona kontrola wewnętrzna polegająca na badaniu:

1) czynności w toku ich wykonywania w celu oceny prawidłowości ich realizacji z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;

2) stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających wykonane czynności.

2. Prezes Centrum Łukasiewicz, zwany dalej „Prezesem”, odpowiada za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej w Centrum Łukasiewicz oraz za należyte wykorzystanie jej wyników.

Art. 6. 1. Działalność Centrum Łukasiewicz podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

2. Audyt zewnętrzny przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt zewnętrzny obejmuje działalność Centrum Łukasiewicz w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum Łukasiewicz statut, który określa:

1) tryb pracy organów Centrum Łukasiewicz,

2) sposób i tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej w Centrum Łukasiewicz

- mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji celu jego działalności określonego w art. 2 ust. 1.

2. Strukturę organizacyjną i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrum Łukasiewicz określa regulamin organizacyjny Centrum Łukasiewicz.

Art. 8. 1. Instytut Sieci działa na podstawie statutu określającego przedmiot i zakres działalności instytutu Sieci oraz tryb pracy jego organów.

2. Strukturę organizacyjną i tryb pracy komórek organizacyjnych instytutu Sieci określa regulamin organizacyjny instytutu Sieci.

Art. 9. 1. Centrum Łukasiewicz działa zgodnie z rocznymi planami działalności.

2. Instytut Sieci działa zgodnie z rocznymi planami działalności.

3. Sieć działa zgodnie z:

1) rocznymi planami działalności;

2) 4-letnimi i 10-letnimi strategiami działalności.

Rozdział 2

Organy Centrum Łukasiewicz

Art. 10. Organami Centrum Łukasiewicz są:

1) Prezes;

2) Rada Centrum Łukasiewicz, zwana dalej „Radą”.

Art. 11. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje na okres 5 lat:

1) Prezesa;

2) Wiceprezesów Centrum Łukasiewicz, zwanych dalej „Wiceprezesami”, w liczbie nie większej niż 4, w tym Wiceprezesa do spraw badawczych - na wniosek Prezesa.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa lub Wiceprezesa nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 1.

Art. 12. 1. Przed powołaniem Prezesa lub Wiceprezesa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zawiera z nim umowę o zarządzanie Siecią.

2. Umowę o zarządzanie Siecią zawiera się na okres 5 lat. Umowa zaczyna obowiązywać z dniem powołania Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Umowa o zarządzanie Siecią określa w szczególności:

1) warunki wynagradzania Prezesa lub Wiceprezesa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136);

2) kryteria oceny pracy Prezesa lub Wiceprezesa;

3) przesłanki i tryb jej rozwiązania przed upływem okresu, na który została zawarta.

4. Odmowa zawarcia umowy o zarządzanie Siecią przez kandydata na Prezesa lub Wiceprezesa skutkuje odmową jego powołania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

5. Z dniem rozwiązania umowy o zarządzanie Siecią minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 13. 1. Prezesem może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

3) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;

4) posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie na stanowiskach kierowniczych;

5) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w sektorze publicznym, gospodarczym lub finansowym;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);

8) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

2. Wiceprezesem może być osoba, która:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5-8;

2) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

3. Wiceprezesem do spraw badawczych może być osoba, która:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6-8, oraz wymaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.

4. Prezes i Wiceprezesi składają przed powołaniem na stanowisko pisemne oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa odpowiednio w ust. 1–3.

Art. 14. 1. Prezes kieruje Centrum Łukasiewicz i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Prezes:

1) opracowuje projekty 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci;

2) sporządza projekt rocznego:

a) planu działalności Sieci w oparciu o kierunki działalności Sieci na dany rok określone przez Radę zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1,

b) planu działalności Centrum Łukasiewicz,

c) planu finansowego Centrum Łukasiewicz;

3) sporządza roczne:

a) sprawozdanie z działalności Sieci na podstawie rocznych sprawozdań z działalności instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz,

b) sprawozdanie z działalności Centrum Łukasiewicz,

c) sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz;

4) występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005), z wnioskami o włączenie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

5) ustala regulamin organizacyjny Centrum Łukasiewicz;

6) zleca przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności Centrum Łukasiewicz zgodnie z art. 6;

7) wyraża zgodę na tworzenie przez instytuty Sieci spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Sieci akcji lub udziałów w takich spółkach, z uwzględnieniem art. 33.

3. Prezes przedkłada do zatwierdzenia:

1) Radzie:

a) projekty rocznych planów działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz na rok następny - w terminie do dnia 31 października każdego roku,

b)4) roczne sprawozdanie z działalności Sieci i roczne sprawozdanie z działalności Centrum Łukasiewicz za rok poprzedni - w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku;

2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz wraz:

a) ze sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843 oraz z 2024 r. poz. 619),

b) z opinią Rady

c) (uchylona)5)

- w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

3a.6) Do rocznego sprawozdania finansowego Centrum Łukasiewicz przedkładanego ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Prezes dołącza, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, roczne sprawozdanie z działalności Centrum Łukasiewicz za rok poprzedni zatwierdzone przez Radę.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania nadzoru nad działalnością Centrum Łukasiewicz oraz potrzebę monitorowania realizacji celów Sieci.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Prezesa w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 7;

2) złożenia rezygnacji;

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy;

4) działania niezgodnego z prawem, zasadami gospodarności lub celowości;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Łukasiewicz albo jego nieprzedłożenia do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2;

6) niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Wiceprezesa w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 7;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. Z dniem odwołania Prezesa albo Wiceprezesa wygasa z mocy prawa zawarta z nim umowa o zarządzanie Siecią.

4. W przypadku odwołania albo śmierci Prezesa albo Wiceprezesa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza do pełnienia obowiązków:

1) Prezesa - jednego z Wiceprezesów albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1,

2) Wiceprezesa - innego Wiceprezesa albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 13 ust. 2 albo 3

- na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Z osobą wyznaczoną do pełnienia obowiązków Prezesa albo Wiceprezesa nie zawiera się umowy o zarządzanie Siecią.

Art. 16. 1. Przy Prezesie działa Kolegium Doradców, które pełni rolę opiniodawczo-doradczą.

2. W skład Kolegium Doradców wchodzi 20 członków, w tym:

1) 10 aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego;

2) 5 przedstawicieli środowiska naukowego posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;

3) 5 dyrektorów instytutów Sieci, zwanych dalej „dyrektorami”.

3. Członków Kolegium Doradców powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, z tym że członków będących przedstawicielami środowiska naukowego, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

4. Kandydatem na członka Kolegium Doradców może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

5. Członkom Kolegium Doradców, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Kolegium Doradców w wysokości nieprzekraczającej 50 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku członków zamiejscowych - także zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Kolegium Doradców minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 2 i 3.

7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb pracy Kolegium Doradców,

2) wysokość wynagrodzenia członków Kolegium Doradców

- mając na uwadze zakres jego zadań i ich znaczenie dla efektywnej realizacji celów Sieci.

Art. 17. Do zadań Kolegium Doradców należy:

1) przedstawianie propozycji obszarów priorytetowych działalności Sieci na dany rok;

2) wyrażanie, na wniosek Prezesa albo z własnej inicjatywy, opinii:

a) na temat współpracy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, w szczególności z przedsiębiorcami,

b) na temat współpracy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci ze środowiskiem naukowym, w szczególności z uczelniami,

c) w innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Sieci;

3) przygotowywanie stanowisk na potrzeby realizacji celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3;

4) opiniowanie projektów regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1.

Art. 18. 1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) 6 członków, w tym:

a) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw energii,

b) 2 członków wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,

d) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

e) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw klimatu.

2. Przewodniczącego Rady w randze sekretarza albo podsekretarza stanu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Członków Rady w randze sekretarzy albo podsekretarzy stanu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki. Członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz c-e, minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i odwołuje na wniosek właściwych ministrów.

4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się.

Art. 19. 1. Do zadań Rady należy:

1) coroczne wyznaczanie kierunków działalności Sieci oraz - w ramach tych kierunków - tematyki projektów badawczych realizowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci;

2) zatwierdzanie:

a) rocznych planów działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz,

b) rocznych sprawozdań z działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz,

c) 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci;

3) opiniowanie:

a) projektów rocznych planów finansowych Centrum Łukasiewicz,

b) rocznych sprawozdań finansowych Centrum Łukasiewicz;

4) wyrażanie zgody na tworzenie przez Centrum Łukasiewicz spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez Centrum Łukasiewicz akcji lub udziałów w takich spółkach, z uwzględnieniem art. 33;

5) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji instytutów Sieci.

2. W przypadku niezatwierdzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, Przewodniczący Rady składa do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o odwołanie Prezesa.

3. Czynności prawne dokonane bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 4, są nieważne.

Rozdział 3

Organy instytutu Sieci

Art. 20. Organami instytutu Sieci są:

1) dyrektor;

2) rada instytutu Sieci.

Art. 21. 1. Prezes powołuje na okres 5 lat:

1) dyrektora - po zasięgnięciu opinii rady instytutu Sieci;

2) zastępców dyrektora, w liczbie nie większej niż 3, w tym zastępcę dyrektora do spraw badawczych - na wniosek dyrektora.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję dyrektora lub zastępcy dyrektora nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 1.

Art. 22. 1. Przed powołaniem dyrektora lub zastępcy dyrektora Prezes zawiera z nim umowę o zarządzanie instytutem Sieci.

2. Umowę o zarządzanie instytutem Sieci zawiera się na okres 5 lat. Umowa zaczyna obowiązywać z dniem powołania dyrektora lub zastępcy dyrektora.

3. Umowa o zarządzanie instytutem Sieci określa w szczególności:

1) warunki wynagradzania dyrektora lub zastępcy dyrektora w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;

2) kryteria oceny pracy dyrektora lub zastępcy dyrektora;

3) przesłanki i tryb jej rozwiązania przed upływem okresu, na który została zawarta.

4. Odmowa zawarcia umowy o zarządzanie instytutem Sieci przez kandydata na dyrektora lub zastępcę dyrektora skutkuje odmową jego powołania przez Prezesa.

5. Z dniem rozwiązania umowy o zarządzanie instytutem Sieci Prezes odwołuje dyrektora lub zastępcę dyrektora.

Art. 23. 1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

2. Zastępcą dyrektora niebędącym zastępcą, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, która:

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6.

3. Dyrektor i zastępcy dyrektora składają przed powołaniem na stanowisko pisemne oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

Art. 24. 1. Dyrektor:

1) kieruje działalnością instytutu Sieci;

2) reprezentuje instytut Sieci na zewnątrz;

3) odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

4) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu Sieci w jej strukturze, w tym za zapewnienie:

a) przestrzegania regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1,

b) współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych, o których mowa w art. 31 ust. 2.

2. Do zadań dyrektora należy:

1) sporządzanie projektu rocznego:

a) planu działalności instytutu Sieci na podstawie rocznego planu działalności Sieci,

b) planu finansowego instytutu Sieci;

2) sporządzanie rocznego:

a) sprawozdania z działalności instytutu Sieci,

b) sprawozdania finansowego instytutu Sieci;

3) ustalanie regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci, po zasięgnięciu opinii rady instytutu Sieci;

4) realizacja polityki kadrowej w instytucie Sieci;

5) zarządzanie mieniem instytutu Sieci w celu jego wykorzystania do realizacji zadań statutowych instytutu Sieci, z uwzględnieniem art. 33 ust. 1 pkt 2;

6) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskami o włączenie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

3. Dyrektor przedkłada Prezesowi:

1) propozycje zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2, planowanych do realizacji przez instytut Sieci w roku następnym wraz z szacowanymi kosztami ich realizacji - w terminie określonym dla prac nad projektem ustawy budżetowej;

2) do zatwierdzenia:

a) projekt rocznego planu działalności instytutu Sieci na rok następny - w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku,

b) projekt rocznego planu finansowego instytutu Sieci na rok następny - w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku,

c)7) roczne sprawozdanie z działalności instytutu Sieci wraz z opinią rady instytutu Sieci o tym sprawozdaniu - w terminie do dnia 31 marca każdego roku,

d) roczne sprawozdanie finansowe instytutu Sieci - w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

4. Jeżeli z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619) wynika obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego instytutu Sieci, dyrektor instytutu Sieci wraz z tym sprawozdaniem przedkłada Prezesowi sprawozdanie z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Art. 25. 1. Prezes odwołuje dyrektora w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

2) złożenia rezygnacji;

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy;

4) działania niezgodnego z prawem, zasadami gospodarności lub celowości;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytutu Sieci albo jego nieprzedłożenia do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 lit. c.

2. Prezes odwołuje zastępcę dyrektora do spraw badawczych w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. Prezes odwołuje zastępcę dyrektora niebędącego zastępcą, o którym mowa w ust. 2, w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.

4. Z dniem odwołania dyrektora albo zastępcy dyrektora wygasa z mocy prawa zawarta z nim umowa o zarządzanie instytutem Sieci.

5. W przypadku odwołania albo śmierci dyrektora albo zastępcy dyrektora Prezes wyznacza do pełnienia obowiązków:

1) dyrektora - jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1,

2) zastępcy dyrektora - innego zastępcę dyrektora albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1 albo 2

- na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Z osobą wyznaczoną do pełnienia obowiązków dyrektora albo zastępcy dyrektora nie zawiera się umowy o zarządzanie instytutem Sieci.

Art. 26. Do zadań rady instytutu Sieci należy:

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3) opiniowanie:

a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,

b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,

c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,

d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Art. 27. 1. W skład rady instytutu Sieci wchodzi nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 członków.

2. Nie więcej niż 40 % składu rady instytutu Sieci stanowią jego pracownicy. Pozostali członkowie rady instytutu Sieci są powoływani przez Prezesa, na wniosek dyrektora, spośród osób niebędących pracownikami instytutu Sieci, wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu Sieci.

3. Liczbę członków rady instytutu Sieci oraz tryb wyboru do rady instytutu Sieci jego pracowników określa jego statut.

4. Kadencja rady instytutu Sieci trwa 4 lata.

5. Rada instytutu Sieci działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Członkowie rady instytutu Sieci niebędący pracownikami tego instytutu są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji stanowiących tajemnicę instytutu Sieci w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Członkom rady instytutu Sieci, z wyłączeniem członków będących pracownikami instytutu Sieci, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach rady instytutu Sieci w wysokości nieprzekraczającej 10 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku członków zamiejscowych - także zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

8. W posiedzeniach rady instytutu Sieci biorą udział:

1) dyrektor;

2) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych;

3) przedstawiciel Prezesa;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

5) inne zaproszone osoby.

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu Sieci za udział w jej posiedzeniach, mając na uwadze znaczenie zadań realizowanych przez radę dla efektywnego działania instytutu Sieci.

Rozdział 4

Działalność Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci

Art. 28. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że:

1) nie jest ona finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa;

2) dochód osiągany z jej prowadzenia jest przeznaczany wyłącznie na działalność podstawową Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci, o której mowa odpowiednio w art. 2 ust. 2 albo art. 3 ust. 2.

Art. 29. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci wyodrębniają pod względem finansowym i rachunkowym prowadzoną działalność:

1) o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3-5 albo art. 3 ust. 2;

2) o której mowa w art. 4, niestanowiącą działalności gospodarczej;

3) gospodarczą.

Art. 30. 1. Dla realizacji celów, o których mowa w art. 1 ust. 2, Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą tworzyć spółki kapitałowe, a także obejmować lub nabywać akcje lub udziały w takich spółkach, z uwzględnieniem art. 33 ust. 1.

2. Prezes, Wiceprezesi i główny księgowy Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i główni księgowi instytutów Sieci nie mogą:

1) obejmować, nabywać ani posiadać akcji lub udziałów w spółkach, w których Centrum Łukasiewicz albo instytuty Sieci mają akcje lub udziały;

2) pozostawać ze spółkami, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy oraz świadczyć na innej podstawie usług lub pracy na rzecz tych spółek, z wyłączeniem zasiadania w ich radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych.

Art. 31. 1. Prezes ustala wspólne dla Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci regulaminy:

1) zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji w ramach Sieci, który określa w szczególności:

a) zasady i procedury komercjalizacji,

b) prawa i obowiązki Centrum Łukasiewicz i jego pracowników oraz instytutów Sieci i ich pracowników w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,

c) zasady wynagradzania twórców,

d) zasady podziału środków finansowych uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącego pracownikiem Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci a Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci,

e) zasady korzystania z majątku Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci do celów komercjalizacji oraz świadczenia usług badawczych;

2) korzystania z infrastruktury badawczej Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci, który określa w szczególności:

a) prawa i obowiązki Centrum Łukasiewicz i jego pracowników oraz instytutów Sieci i ich pracowników w zakresie wykorzystywania tej infrastruktury do realizacji projektów badawczych,

b) zasady wykorzystywania tej infrastruktury do realizacji projektów badawczych przez osoby niebędące pracownikami Centrum Łukasiewicz ani instytutów Sieci oraz podmioty niedziałające w ramach Sieci.

2. Prezes wyznacza instytuty Sieci do:

1) realizacji wspólnych projektów badawczych i innych zadań;

2) współpracy z Centrum Łukasiewicz przy realizacji projektów badawczych i innych zadań.

Art. 32. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą zawierać z uczelniami umowy o współpracy, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji, a także kształcenia kadr.

Art. 33. 1. W przypadku zamiaru dokonania czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym przez ich wniesienie jako wkładu do spółki, lub czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym:

1) Prezes jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5 000 000 zł;

2) dyrektor jest obowiązany uzyskać zgodę:

a) Prezesa - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 250 000 zł, ale nie przekracza kwoty 5 000 000 zł,

b) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5 000 000 zł.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się opinię ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Do określenia wartości rynkowej składników aktywów trwałych oddanych do korzystania innym podmiotom na podstawie umów stosuje się przepis art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125).

4. Uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, nie wymagają czynności prawne, o których mowa w art. 38 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. W postępowaniu o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

6. Czynność prawna dokonana w celu obejścia albo z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest nieważna.

Art. 34. 1. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, z wyjątkiem części tych gruntów wykorzystywanej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci ponoszą opłaty określone w art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 589).

Rozdział 4a8)

Finansowanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową

Art. 34a. Centrum Łukasiewicz:

1) określa sposób realizacji programów strategicznych oraz nimi zarządza;

2) określa zakresy tematyczne programów, o których mowa w art. 2 ust. 2a pkt 2 i 3, sposób ich realizacji oraz nimi zarządza;

3) ogłasza konkursy na wykonanie projektów w ramach programów strategicznych oraz programów, o których mowa w art. 2 ust. 2a pkt 2 i 3, zwanych dalej „projektami”;

4) przeprowadza ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów, zwanych dalej „wnioskami”;

5) zawiera umowy o wykonanie projektów i ich finansowanie;

6) prowadzi nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

Art. 34b. 1. Wybór wykonawców projektów następuje w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa. Prezes ustala i ogłasza regulamin konkursu.

2. Wnioski dotyczące wykonania i finansowania projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum Łukasiewicz mogą być składane przez podmioty posiadające zdolność do komercjalizacji.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Centrum Łukasiewicz. Termin składania wniosków określony w ogłoszeniu o konkursie nie może być krótszy niż miesiąc od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

Art. 34c. 1. W konkursie na wykonanie projektów mogą brać udział:

1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 6b-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;

3) centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534);

4) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);

5) biblioteki naukowe;

6) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474);

7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Prezes Głównego Urzędu Miar;

9) osoby fizyczne;

10) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-7.

2. W przypadku projektu zgłoszonego przez osobę fizyczną Prezes wydaje promesę finansowania. Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo grupę podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób fizycznych, których projekty zakwalifikowano do finansowania w ramach programów związanych ze wsparciem komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub ochrony patentowej.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, są zobowiązane przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu i nieubieganiu się o finansowanie zadań objętych wnioskiem z innych środków pochodzących z budżetu państwa.

Art. 34d. 1. Prezes wyznacza ekspertów lub powołuje zespoły ekspertów spośród wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych i finansowych, w tym ekspertów zagranicznych.

2. Eksperci lub zespoły ekspertów oceniają wnioski złożone w konkursie i na tej podstawie przygotowują i przekazują Prezesowi listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków, oraz dokonują innych ocen i sporządzają opinie dotyczące realizacji zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2a.

3. Eksperci oraz członkowie zespołów ekspertów otrzymują wynagrodzenie za dokonanie ocen i sporządzenie opinii, o których mowa w ust. 2. Wysokość wynagrodzenia ustala Prezes.

4. Prezes wyłącza eksperta lub członka zespołu ekspertów z postępowań, o których mowa w ust. 2, w przypadku stwierdzenia zagrożenia konfliktem interesów, w szczególności w przypadku pozostawania eksperta lub członka zespołu ekspertów z wnioskodawcą lub wykonawcą w:

1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;

2) takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

3) stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności eksperta lub członka zespołu ekspertów;

4) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, dokonanie oceny lub sporządzenie opinii, o których mowa w ust. 2.

5. Prezes nie uwzględnia oceny lub opinii sporządzonej przez eksperta, który został wyłączony z postępowania w sprawie danego wniosku zgodnie z ust. 4. Przepis stosuje się również do ocen i opinii sporządzonych przez zespół ekspertów, w skład którego wchodziła osoba wyłączona z postępowania w sprawie danego wniosku zgodnie z ust. 4.

6. Prezes może zlecić przeprowadzenie zewnętrznego audytu w zakresie prawidłowości i rzetelności wykonywania zadań przez ekspertów.

Art. 34e. 1. Przy opiniowaniu wniosków złożonych w konkursie eksperci lub zespoły ekspertów biorą pod uwagę w szczególności:

1) możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego praktycznego wykorzystania;

2) stopień, w jakim wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia celów Sieci lub realizacji zadań Centrum Łukasiewicz.

2. Kryteria oceny wniosków złożonych w konkursie obejmują również:

1) wartość gospodarczą projektu;

2) innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu;

3) dorobek wykonawców;

4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników;

5) planowaną współpracę przy wykonywaniu projektu między podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 6b-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i przedsiębiorcami;

6) posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu;

7) przewidywane efekty ekonomiczne.

3. Prezes może w regulaminie konkursu rozszerzyć katalog, o którym mowa w ust. 1, o dodatkowe kryteria oceny wniosków.

Art. 34f. 1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektów są podejmowane przez Prezesa w drodze decyzji, na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków.

2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji Prezesa.

3. Prezes rozstrzyga w sprawie wniosku nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

4. Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w sprawach przyznania środków finansowych na wykonanie projektów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), z wyłączeniem art. 10, art. 13, art. 14, art. 28, art. 31, art. 56, art. 61 § 4, art. 63, art. 64, art. 75-103, art. 107, art. 114-122 oraz art. 123.

5. Na rozstrzygnięcie Prezesa przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Art. 34g. 1. Prezes zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu.

2. W umowie określa się w szczególności:

1) zakres tematyczny projektu, termin i warunki jego wykonania;

2) wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum Łukasiewicz;

3) sposób i tryb sprawowania przez Centrum Łukasiewicz nadzoru nad wykonaniem projektu;

4) sposób finansowego rozliczenia projektu;

5) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu;

6) sposób i warunki udostępniania i rozpowszechniania efektów wykonanych projektów, z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

7) warunki rozwiązania umowy.

3. Umowa może również określać:

1) zakres praw stron wynikających z przyznania praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;

2) sposób i koszty sprawowania ochrony praw;

3) sposoby i warunki rozporządzania prawami oraz ich wykorzystania dla celów komercyjnych i do dalszych badań;

4) wielkości udziałów i korzyści wynikających z komercjalizacji efektów projektów finansowanych przez Centrum Łukasiewicz.

Art. 34h. Nadzór nad wykonaniem projektu obejmuje:

1) ocenę raportów okresowych z wykonania projektu;

2) kontrolę w siedzibie wykonawcy projektu przez wyznaczony przez Prezesa zespół kontrolujący;

3) uprawnienia Prezesa do wstrzymania finansowania projektu w przypadku wydatkowania przez wykonawcę projektu środków finansowych niezgodnie z umową lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji projektu do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości;

4) uprawnienia Prezesa do przerwania finansowania projektu w przypadku wydatkowania przez wykonawcę projektu środków finansowych niezgodnie z umową lub nieterminowego albo nienależytego wykonywania umowy;

5) inne działania nadzorcze określone w umowie, o której mowa w art. 34g.

Art. 34i. Należności finansowe wynikające z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów Prezes może umorzyć z urzędu albo na wniosek dłużnika, jeżeli:

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843 i 1860), albo umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 361 ust. 1 tej ustawy.

2. Prezes, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może odroczyć termin spłaty lub rozłożyć na raty płatność należności finansowej wynikającej z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów albo umorzyć w całości albo w części należność finansową wynikającą z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów, o ile umorzenie nie będzie stanowiło pomocy publicznej lub pomocy de minimis, jeżeli:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanego projektu;

4) jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

3. Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów wymaga zgody Ministra w przypadku, o którym mowa:

1) w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1-3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza 150 000 zł;

2) w ust. 2 pkt 4.

4. Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

5. Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

6. Prezes zamieszcza, na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz w Biuletynie Informacji Publicznej, kwartalną informację o umorzeniach należności finansowych wynikających z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów, zawierającą wykaz podmiotów wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Art. 34j. 1. Prezes, biorąc pod uwagę potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 2a pkt 1, 2 albo 3, może wyznaczyć instytut Sieci do jego realizacji.

2. Instytut Sieci, o którym mowa w ust. 1, nie bierze udziału w konkursie na wykonanie projektu w ramach programu strategicznego albo programu, o którym mowa w art. 2 ust. 2a pkt 2 i 3, do którego realizacji został wyznaczony.

Art. 34k. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2a, Centrum Łukasiewicz może:

1) udzielać finansowania w formie:

a) wsparcia bezzwrotnego,

b) pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.9)),

c) instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 lit. p rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.10));

2) utworzyć spółki, obejmować lub nabywać udziały i akcje lub obejmować warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu lub objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą;

3) obejmować lub nabywać certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825, 1723 i 1941).

2. Przepisy ust. 1 mogą być odpowiednio stosowane w przypadku wsparcia udzielanego ze środków innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Art. 34l. 1. Za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 lit. c.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

1) przeznaczenie pomocy,

2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

3) sposób kumulowania pomocy,

4) maksymalne wielkości pomocy

- z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów Sieci.

Rozdział 5

Nadzór nad działalnością Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci

Art. 35. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Centrum Łukasiewicz pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:

1) zatwierdza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz;

2) sprawuje kontrolę nad Centrum Łukasiewicz w zakresie legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

Art. 36. 1. Prezes sprawuje nadzór nad działalnością instytutów Sieci pod względem:

1) zgodności ich działań z przepisami prawa i statutami, rzetelności, celowości i gospodarności;

2) prawidłowości realizacji przez nie podstawowych zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2;

3) prawidłowości wydatkowania środków finansowych z dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3.

2. Prezes:

1) zatwierdza statuty i regulaminy organizacyjne instytutów Sieci;

2) dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych instytutów Sieci, w przypadku których obowiązek taki wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) zatwierdza roczne plany finansowe i roczne sprawozdania finansowe instytutów Sieci.

3. Prezes, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu Sieci w celu dokonania oceny:

1) gospodarki finansowej;

2) jakości pracy;

3) prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności instytutu Sieci i rocznych planów działalności Sieci;

4) jakości zarządzania, w szczególności przestrzegania regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1.

4. Na podstawie wyników kontroli instytutu Sieci Prezes może zlecić dyrektorowi podjęcie czynności naprawczych lub usprawniających działalność tego instytutu.

Rozdział 6

Ewaluacja działalności Sieci i instytutów Sieci

Art. 37. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, nie rzadziej niż raz na 4 lata, przeprowadza ewaluację działalności Sieci.

2. Do przeprowadzenia ewaluacji działalności Sieci minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje ekspertów będących przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, w tym ekspertów zagranicznych.

3. Ewaluacja działalności Sieci:

1) ma na celu określenie wpływu działalności Sieci na rozwój nauki, innowacyjności i gospodarki;

2) obejmuje co najmniej ocenę:

a) adekwatności działań podejmowanych w ramach Sieci na rzecz realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju i polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) stopnia oraz sposobu realizacji celów Sieci ujętych w rocznych planach działalności Sieci,

c) poziomu poniesionych nakładów w stosunku do efektów działalności Sieci,

d) skuteczności działań podejmowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci w zakresie komercjalizacji.

Art. 38. Prezes może przeprowadzić ewaluację działalności instytutu Sieci w celu określenia jej wpływu na realizację planu działalności Sieci, obejmującą co najmniej ocenę:

1) adekwatności działań podejmowanych w instytucie Sieci w ramach planu działalności Sieci, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z innymi instytutami Sieci lub Centrum Łukasiewicz oraz innymi podmiotami;

2) stopnia oraz sposobu realizacji celów instytutu Sieci ujętych w jego rocznym planie działalności;

3) poziomu poniesionych nakładów w stosunku do efektów działalności instytutu Sieci.

Rozdział 7

Tworzenie, łączenie, podział, likwidacja i upadłość instytutów Sieci

Art. 39. 1. Instytut Sieci może zostać utworzony, jeżeli zaistnieje potrzeba prowadzenia w danym obszarze działalności, o której mowa w art. 3 ust. 2, i zostanie zapewniona niezbędna kadra o odpowiednich kwalifikacjach, aparatura naukowo-badawcza, laboratoryjna, infrastruktura informatyczna oraz inne niezbędne warunki materialno-techniczne.

2. Rada Ministrów tworzy instytut Sieci w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa nazwę i siedzibę instytutu Sieci, jego przedmiot i zakres działalności oraz mienie obejmujące własność lub inne prawa majątkowe, niezbędne do prowadzenia działalności.

4. Prezes wyposaża instytut Sieci w mienie określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

Art. 40. 1. Instytut Sieci może zostać:

1) połączony z innym instytutem Sieci albo innymi instytutami Sieci,

2) podzielony,

3) zlikwidowany

- jeżeli przeprowadzona przez Prezesa analiza wykaże, że jest to uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo, w szczególności jeżeli instytut Sieci osiąga ujemne wyniki finansowe lub nie realizuje celów określonych w rocznych planach działalności.

2. Podział albo likwidacja instytutu Sieci może nastąpić również na wspólny wniosek rady instytutu Sieci i jego dyrektora, a połączenie instytutów Sieci - na wspólny wniosek wszystkich organów wszystkich łączonych instytutów Sieci, złożony do Prezesa.

3. W przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 - Prezes zasięga opinii rady instytutu Sieci i jego dyrektora oraz działających w tym instytucie zakładowych organizacji związkowych;

2) ust. 2 - rada instytutu Sieci i jego dyrektor przed złożeniem wniosku do Prezesa zasięgają opinii działających w tym instytucie zakładowych organizacji związkowych.

Art. 41. 1. Połączenie instytutów Sieci może polegać na:

1) utworzeniu jednego instytutu Sieci z dwóch albo większej liczby instytutów Sieci, które w wyniku połączenia tracą osobowość prawną;

2) włączeniu do instytutu Sieci jednego albo większej liczby instytutów Sieci, które w wyniku włączenia tracą osobowość prawną.

2. Instytut Sieci, do którego włączono inny instytut Sieci albo inne instytuty Sieci, może zachować dotychczasową nazwę.

3. Instytut Sieci powstały w wyniku połączenia instytutów Sieci wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki łączonych instytutów Sieci albo włączanych do niego instytutów Sieci.

3a. Uprawnienia i obowiązki instytutów Sieci połączonych lub włączonych, które w wyniku połączenia lub włączenia utraciły osobowość prawną, wynikające z decyzji administracyjnych, w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na instytut Sieci utworzony w wyniku połączenia albo instytut Sieci, do którego włączono jeden albo większą liczbę instytutów Sieci, chyba że ustawa lub decyzja administracyjna stanowi inaczej.

4. Do pracowników łączonych instytutów Sieci stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Dyrektor instytutu Sieci powstałego w wyniku połączenia instytutów Sieci niezwłocznie składa wniosek o dokonanie:

1) wpisu tego instytutu do KRS i wykreślenie z KRS instytutów podlegających połączeniu - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) odpowiednich zmian we wpisie tego instytutu do KRS i wykreślenie z KRS instytutu Sieci albo instytutów Sieci podlegających włączeniu - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Z dniem połączenia instytutów Sieci kończy się kadencja rad połączonych instytutów Sieci.

Art. 42. 1. Podział instytutu Sieci polega na wydzieleniu z tego instytutu komórki organizacyjnej albo komórek organizacyjnych w celu włączenia tej komórki organizacyjnej albo tych komórek organizacyjnych do Centrum Łukasiewicz albo innego instytutu Sieci.

2. Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci, do którego została włączona komórka organizacyjna albo komórki organizacyjne innego instytutu Sieci, przejmuje pracowników i mienie przekazane tej komórce organizacyjnej albo tym komórkom organizacyjnym w wyniku podziału.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Art. 43. 1. Likwidacja instytutu Sieci polega na:

1) zakończeniu jego działalności;

2) zadysponowaniu jego mieniem;

3) zaspokojeniu albo zabezpieczeniu jego wierzycieli;

4) wykreśleniu go z KRS.

2. Instytut Sieci w likwidacji działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji”.

3. Z dniem otwarcia likwidacji instytutu Sieci:

1) jego rada ulega rozwiązaniu;

2) wygasają pełnomocnictwa udzielone przed tym dniem.

4. W okresie likwidacji instytutu Sieci instytutem tym zarządza likwidator, który działa na podstawie umowy zawartej z Prezesem.

5. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora likwidowanego instytutu Sieci w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności instytutu Sieci. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) sporządzenie planu finansowego likwidacji instytutu Sieci;

2) opracowanie harmonogramu likwidacji instytutu Sieci;

3) zgłoszenie do KRS wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji instytutu Sieci;

4) zawiadomienie banku obsługującego instytut Sieci o otwarciu likwidacji;

5) składanie Prezesowi okresowych sprawozdań z przebiegu likwidacji instytutu Sieci;

6) sporządzenie sprawozdania finansowego likwidowanego instytutu Sieci;

7) egzekucja należności, zaspokojenie albo zabezpieczenie wierzycieli likwidowanego instytutu Sieci;

8) zadysponowanie mieniem likwidowanego instytutu Sieci;

9) uregulowanie zobowiązań likwidowanego instytutu Sieci wobec jego pracowników i rozwiązanie z nimi stosunku pracy;

10) złożenie wniosku o wykreślenie instytutu Sieci z KRS po zakończeniu likwidacji;

11) przekazanie dokumentacji zlikwidowanego instytutu Sieci do archiwum.

6. Wynagrodzenie likwidatora jest finansowane ze środków likwidowanego instytutu Sieci i zaliczane do kosztów likwidacji.

Art. 44. Rada, na wniosek Prezesa, w drodze uchwały, dokonuje:

1) połączenia instytutów Sieci, wskazując:

a) nazwy i siedziby łączonych instytutów Sieci oraz ich numery REGON i NIP,

b) instytut Sieci powstały w wyniku połączenia,

c) termin połączenia,

d) składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do nieruchomości, które w wyniku połączenia wejdą w skład majątku instytutu Sieci, o którym mowa w lit. b,

e) sposób łączenia planów finansowych łączonych instytutów Sieci i podziału nagród - w przypadku gdy połączenie następuje w trakcie roku obrotowego;

2) podziału instytutu Sieci, wskazując:

a) nazwę i siedzibę instytutu Sieci podlegającego podziałowi oraz jego numery REGON i NIP,

b) komórkę organizacyjną albo komórki organizacyjne instytutu Sieci, które będą z niego wydzielone w celu włączenia do Centrum Łukasiewicz albo innego instytutu Sieci,

c) Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci, do którego będzie włączona komórka organizacyjna albo będą włączone komórki organizacyjne instytutu Sieci podlegającego podziałowi,

d) termin podziału,

e) sposób podziału mienia oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań i przejęcia uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych;

3) likwidacji instytutu Sieci, wskazując:

a) nazwę i siedzibę likwidowanego instytutu Sieci oraz jego numery REGON i NIP,

b) dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,

c) termin zakończenia działalności instytutu Sieci,

d) sposób i tryb rozdysponowania mienia instytutu Sieci, z uwzględnieniem art. 47 ust. 1,

e) sposób uregulowania zobowiązań instytutu Sieci.

Art. 45. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb łączenia, podziału i likwidacji instytutów Sieci, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu tych procesów i zabezpieczenia realizacji celów Sieci, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 46. 1. W stosunku do instytutu Sieci może być ogłoszona upadłość.

2. Z dniem ogłoszenia upadłości instytutu Sieci jego rada ulega rozwiązaniu.

3. W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego Prezes zawiesza to postępowanie z dniem uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu Sieci.

4. Z dniem ogłoszenia upadłości instytutu Sieci postępowanie likwidacyjne ulega umorzeniu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do upadłości instytutu Sieci stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

Art. 47. 1. Z postępowania likwidacyjnego i upadłościowego są wyłączone i podlegają przekazaniu innemu instytutowi Sieci:

1) aparatura naukowo-badawcza i księgozbiory;

2) prawa do patentów na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych oraz dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze i środki ochrony roślin, których właścicielem jest likwidowany instytut Sieci albo instytut Sieci, w stosunku do którego została ogłoszona upadłość.

2. Prezes:

1) wskazuje instytut Sieci, któremu zostanie przekazana aparatura naukowo-badawcza i księgozbiory oraz prawa, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) określa tryb i warunki przekazania, o którym mowa w pkt 1.

Rozdział 8

Pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci

Art. 48. 1. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci zatrudniają pracowników:

1) pionu badawczego;

2) pionu wsparcia.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, oraz kwalifikacje wymagane do ich zajmowania, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników.

Art. 49. Pracownikom pionu badawczego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni w roku.

Art. 50. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Centrum Łukasiewicz i w instytutach Sieci, zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”, na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci, a w przypadku pracowników pionu badawczego - dodatkowo w BIP na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców.

3. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia udostępnienia tego ogłoszenia.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 51. 1. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:

1) określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony;

2) liczbę kandydatów;

3) imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933 oraz z 2024 r. poz. 653) nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów.

Art. 52. 1. Informację o wyniku naboru udostępnia się w BIP na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo od dnia zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony;

2) imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata.

Art. 53. Jeżeli stosunek pracy osoby wybranej w drodze naboru ustał w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku pracy kolejną osobę spośród kandydatów, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 3. Przepisy art. 52 stosuje się odpowiednio.

Art. 54. W Centrum Łukasiewicz i w instytutach Sieci nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między:

1) małżonkami;

2) osobami pozostającymi ze sobą w stosunku:

a) pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie,

b) powinowactwa pierwszego stopnia,

c) przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 55. 1. Pracownik pionu badawczego nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej bez uzyskania zgody:

1) Prezesa - w przypadku osoby zatrudnionej w Centrum Łukasiewicz;

2) dyrektora - w przypadku osoby zatrudnionej w instytucie Sieci.

2. Podejmowanie przez pracownika pionu badawczego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Art. 56. Warunki wynagradzania pracowników:

1) Centrum Łukasiewicz - określa się w zakładowym regulaminie wynagradzania ustalonym przez Prezesa albo w zakładowym układzie zbiorowym pracy;

2) instytutu Sieci - określa się w zakładowym regulaminie wynagradzania ustalonym przez dyrektora albo w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Art. 56a. Wykonywanie obowiązków pracownika pionu badawczego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Rozdział 9

Gospodarka finansowa Sieci

Art. 57. 1. Centrum Łukasiewicz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. W rocznym planie finansowym Centrum Łukasiewicz wyodrębnia się:

1) przychody z prowadzonej działalności;

2) subwencję na koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2;

3) dotacje celowe na:

a) realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) realizację przez instytuty Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

c) inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz,

d) finansowanie lub dofinansowanie Centrum Łukasiewicz kosztów inwestycji związanych z realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

e) finansowanie lub dofinansowanie instytutom Sieci kosztów inwestycji związanych z realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

f) inwestycje związane z działalnością naukową,

g)11) zadania finansowane przez Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2a;

3a) dotacje podmiotowe na utrzymanie:

a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,

b) specjalnej infrastruktury informatycznej

- mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

3b) inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

5) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenia od nich naliczane,

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

c) zakup towarów i usług;

6) środki na wydatki majątkowe;

7) środki przyznane innym podmiotom;

8) stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku;

9) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku.

3. Prezes, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, w trybie określonym dla prac nad projektem ustawy budżetowej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekty:

1) rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz,

2) planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata

- z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na przedłożenie materiałów do projektu ustawy budżetowej.

4. Zmian rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz dokonuje się w trybie określonym dla sporządzania rocznego planu finansowego.

Art. 58. 1. Przychodami Centrum Łukasiewicz są:

1) subwencja na koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2;

2) dotacje celowe na:

a) realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz,

c) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, obejmujących:

- zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej,

- budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych,

- zakup nieruchomości,

d) inwestycje związane z działalnością naukową,

e)12) zadania finansowane przez Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2a;

3) dotacje podmiotowe na utrzymanie:

a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,

b) specjalnej infrastruktury informatycznej

- mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

4) inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Przychodami Centrum Łukasiewicz mogą być także:

1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

2) przychody z działalności gospodarczej;

3) przychody z udziałów, akcji i odsetek;

4) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

5) przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów;

6) przychody z innych źródeł.

Art. 59. 1. Centrum Łukasiewicz tworzy fundusze:

1) statutowy;

2) rezerwowy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących wyposażenie Centrum Łukasiewicz na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.

3. Fundusz rezerwowy służy pokrywaniu strat Centrum Łukasiewicz.

Art. 60. 1. Centrum Łukasiewicz może tworzyć fundusze:

1) rozwoju;

2) nagród;

3) wdrożeń.

2. Fundusz rozwoju przeznacza się w szczególności na zakup środków trwałych i materiałów związanych z realizacją projektów badawczych.

3. Z funduszu nagród wypłaca się nagrody dla pracowników Centrum Łukasiewicz. Wypłata następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Centrum Łukasiewicz. Warunki wypłaty ze środków funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania ustalony przez Prezesa.

4. Fundusz wdrożeń tworzy się ze środków przekazanych Centrum Łukasiewicz na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Centrum Łukasiewicz, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów wdrożenia.

5. Z funduszu wdrożeń wypłaca się nagrody dla pracowników Centrum Łukasiewicz za osiągnięcie wymiernych efektów wdrożenia. Warunki wypłat ze środków funduszu wdrożeń określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin ustalony przez Prezesa.

Art. 61. 1. Z zatwierdzonego zysku netto Centrum Łukasiewicz za poprzedni rok obrotowy w pierwszej kolejności pokrywa się stratę netto Centrum Łukasiewicz z lat ubiegłych.

2. Zysk netto Centrum Łukasiewicz za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku wystąpienia straty netto z lat ubiegłych - część tego zysku pozostałą po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na działalność podstawową Centrum Łukasiewicz, o której mowa w art. 2 ust. 2, przez dokonanie corocznie podziału tego zysku w taki sposób, że:

1) co najmniej 8 % tego zysku przeznacza się na fundusz rezerwowy;

2) nie więcej niż 92 % tego zysku przeznacza się na fundusz rozwoju, fundusz nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. W przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 20 % funduszu statutowego, Centrum Łukasiewicz może nie dokonywać odpisu z zysku na fundusz rezerwowy zgodnie z ust. 2 pkt 1.

4. Prezes, po uzyskaniu opinii Rady, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki projekt podziału zysku netto Centrum Łukasiewicz. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Łukasiewicz, może dokonać innego podziału zysku netto niż proponowany przez Prezesa.

Art. 61a. Prezes może przekazać środki pochodzące z subwencji na koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2, instytutowi Sieci wyznaczonemu zgodnie z art. 31 ust. 2. Środki przekazuje się na podstawie umowy.

Art. 62. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz podlega badaniu przez firmę audytorską wybraną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 63. 1. Instytut Sieci prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. W rocznym planie finansowym instytutu Sieci wyodrębnia się:

1) przychody z działalności gospodarczej;

2) subwencję przyznawaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2a) dotacje celowe przyznawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2b) dotacje podmiotowe przyznawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2c) inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

3) dotacje celowe przyznawane przez Prezesa na:

a) realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;

3a) środki, o których mowa w art. 61a;

4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezes;

5) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenie od nich naliczane,

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

c) koszty majątkowe.

3. Dyrektor, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku, przekazuje Prezesowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego instytutu Sieci.

4. Zmian rocznego planu finansowego instytutu Sieci dokonuje się w trybie określonym dla sporządzania rocznego planu finansowego.

Art. 64. Przychodami instytutu Sieci są:

1) subwencja, o której mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2;

1a) dotacje celowe, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2a;

1b) dotacje podmiotowe, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2b;

1c) inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

2) dotacje celowe na:

a) realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, obejmujących:

- zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej,

- budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych,

- zakup nieruchomości;

2a) środki, o których mowa w art. 61a;

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

4) przychody z działalności gospodarczej;

5) przychody z udziałów, akcji, skarbowych papierów wartościowych i odsetek;

6) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

7) przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów;

8) przychody z innych źródeł.

Art. 65. 1. Instytut Sieci tworzy fundusze:

1) statutowy;

2) rezerwowy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących wyposażenie instytutu Sieci na dzień rozpoczęcia przez niego działalności.

3. Fundusz rezerwowy służy pokrywaniu strat instytutu Sieci.

Art. 66. 1. Instytut Sieci może tworzyć fundusze:

1) rozwoju;

2) nagród;

3) wdrożeń.

2. Fundusz rozwoju przeznacza się w szczególności na zakup środków trwałych i materiałów związanych z realizacją projektów badawczych.

3. Z funduszu nagród wypłaca się nagrody dla pracowników instytutu Sieci. Wypłata następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego instytutu Sieci. Warunki wypłaty ze środków funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania ustalony przez dyrektora.

4. Fundusz wdrożeń tworzy się ze środków przekazanych instytutowi Sieci na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w instytucie Sieci, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów wdrożenia.

5. Z funduszu wdrożeń wypłaca się nagrody dla pracowników instytutu Sieci za osiągnięcie wymiernych efektów wdrożenia. Warunki wypłat ze środków funduszu wdrożeń określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin ustalony przez dyrektora.

Art. 67. 1. Z zatwierdzonego zysku netto instytutu Sieci za poprzedni rok obrotowy w pierwszej kolejności pokrywa się stratę netto instytutu z lat ubiegłych.

2. Zysk netto instytutu Sieci za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku wystąpienia straty netto z lat ubiegłych - część tego zysku pozostałą po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na działalność podstawową instytutu Sieci, o której mowa w art. 3 ust. 2, przez dokonanie corocznie podziału tego zysku w taki sposób, że:

1) co najmniej 8 % tego zysku przeznacza się na fundusz rezerwowy;

2) nie więcej niż 92 % tego zysku przeznacza się na fundusz rozwoju, fundusz nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. W przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 20 % funduszu statutowego, instytut Sieci może nie dokonywać odpisu z zysku na fundusz rezerwowy zgodnie z ust. 2 pkt 1.

4. Dyrektor, po uzyskaniu opinii rady instytutu Sieci, przedstawia Prezesowi projekt podziału zysku netto instytutu Sieci. Prezes, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytutu Sieci, może dokonać podziału zysku netto innego niż proponowany przez dyrektora.

Art. 68. 1. Prezes przyznaje instytutom Sieci dotacje, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów, w oparciu o roczny plan finansowy Centrum Łukasiewicz, z uwzględnieniem kierunków działalności Sieci, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.

2. Przy przyznawaniu dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, Prezes bierze pod uwagę:

1) znaczenie zadań realizowanych przez instytut Sieci dla:

a) osiągnięcia celów określonych w strategiach działalności Sieci,

b) wzrostu innowacyjności gospodarki;

2) potencjał badawczy instytutu Sieci;

3) znaczenie inwestycji dla osiągania celów polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa oraz dla realizacji polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Prezes przekazuje instytutom Sieci dotacje, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, na podstawie umów.

4. Rozliczenie przyznanych dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, następuje na podstawie raportów rocznych i raportów końcowych z ich wykorzystania.

4a.13) Zatwierdzenie rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia raportów, o których mowa w ust. 4.

4b.13) W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia raportu, o którym mowa w ust. 4, lub złożenia wyjaśnień do tego raportu termin, o którym mowa w ust. 4a, jest liczony od dnia złożenia poprawionego lub uzupełnionego raportu, lub od dnia złożenia wyjaśnień do raportu.

5. Prezes wydaje decyzje w sprawach, o których mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.14)), dotyczących dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przyznawania dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie,

2) sposób ustalania wysokości dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3,

3) warunki i tryb rozliczania dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania tych dotacji

- mając na uwadze znaczenie tych dotacji dla prawidłowego wykonywania zadań przez instytuty Sieci i dla możliwości realizacji celów Sieci.

Art. 69. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, Prezes może umorzyć z urzędu albo na wniosek dłużnika, jeżeli:

1) dłużnik został wykreślony z KRS, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, albo umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 361 ust. 1 tej ustawy.

2. Prezes, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może odroczyć termin spłaty lub rozłożyć na raty płatność należności finansowej wynikającej z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, albo umorzyć w całości albo w części należność finansową wynikającą z rozliczenia tych dotacji, o ile umorzenie nie będzie stanowiło pomocy publicznej lub pomocy de minimis, jeżeli:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania dotacji, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru realizowanego projektu badawczego;

4) jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

3. Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1-3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza 150 000 zł;

2) ust. 2 pkt 4.

4. Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

5. Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

6. Prezes zamieszcza, na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz w BIP, roczną informację o umorzeniach należności finansowych wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, zawierającą wykaz instytutów Sieci wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Rozdział 10

Zmiany w przepisach

Art. 70-97. (pominięte)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

Art. 98. 1. Tworzy się Centrum Łukasiewicz.

2. Instytuty badawcze:

1) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie,

2) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,

3) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,

4) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

5) Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie,

6) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,

7) Instytut Elektrotechniki w Warszawie,

8) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie,

9) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,

10) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,

11) Instytut Lotnictwa w Warszawie,

12) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie,

13) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,

14) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

15) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach,

16) Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach,

17) Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,

18) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,

19) Instytut Odlewnictwa w Krakowie,

20) Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty w Warszawie,

21) Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie,

22) Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu,

23) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie,

24) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi,

25) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

26) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach,

27) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu,

28) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu,

29) Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,

30) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie,

31) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,

32) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,

33) Instytut Włókiennictwa w Łodzi,

34) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,

35) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie,

36) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,

37) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

- z dniem wejścia w życie ustawy stają się instytutami Sieci.

3. Spółka PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dniem wejścia w życie ustawy, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, staje się instytutem Sieci działającym pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

4. Przepis ust. 3 stosuje się, jeżeli w dniu 31 marca 2019 r. jedynym wspólnikiem spółki, o której mowa w ust. 3, będzie Skarb Państwa.

Art. 99. 1. Instytuty Sieci powstałe z przekształcenia:

1) instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2,

2) instytutów badawczych dokonanego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 8415), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 marca 2020 r.,

3) spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3

- zachowują osobowość prawną i działają na podstawie dotychczasowych wpisów do KRS nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. dyrektorzy złożą wnioski o wpis do KRS instytutów Sieci powstałych z przekształcenia:

1) instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2;

2) instytutów badawczych dokonanego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 8316), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 marca 2020 r.;

3) spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3.

3. Niezwłocznie po dokonaniu wpisu instytutu Sieci do KRS sąd rejestrowy z urzędu wykreśli z KRS właściwy instytut badawczy albo spółkę, o której mowa w art. 98 ust. 3.

Art. 100. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy:

1) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokona w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon, o którym mowa w art. 342 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmian związanych z przekształceniem instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, w instytuty Sieci;

2) dyrektor instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, wprowadzi dane dotyczące tego instytutu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon.

Art. 101. 1. Instytuty Sieci powstałe z przekształcenia instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, wstępują we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były te instytuty badawcze albo ta spółka.

2. Uprawnienia i obowiązki instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, wynikające z decyzji administracyjnych przechodzą z mocy prawa na instytuty Sieci powstałe z przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki.

Art. 102. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) mienie instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, albo spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, staje się mieniem instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki;

2) wierzytelności i zobowiązania instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, albo spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki.

Art. 103. 1. Fundusze statutowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami statutowymi instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

2. Fundusze rezerwowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami rezerwowymi instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

3. Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

4. Fundusze wdrożeń instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami wdrożeń instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

5. Fundusze nagród instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami nagród instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

6. Środki funduszy badań własnych i funduszy stypendialnych zgromadzone na podstawie dotychczasowych przepisów przez instytuty badawcze, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się środkami funduszy rozwoju utworzonych przez instytuty Sieci powstałe z przekształcenia tych instytutów badawczych, na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

7. Suma kapitału zakładowego i kapitału zapasowego spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, przekształcanej w instytut Sieci staje się jego funduszem statutowym, a suma kapitału z aktualizacji wyceny oraz pozostałych kapitałów rezerwowych staje się jego funduszem rezerwowym.

Art. 104. 1. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, pełnią swoje funkcje do dnia powołania dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Rady naukowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, wykonują zadania rad instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych do dnia powołania tych rad na podstawie przepisów niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Członkom rad naukowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, za wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

Art. 105. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje dyrektora instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, na okres 5 lat. Przed powołaniem dyrektora, o którym mowa w zdaniu pierwszym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zawiera z nim umowę o zarządzanie instytutem Sieci. Przepisy art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 2-4 oraz art. 23 ust. 1 i 3 stosuje się.

2. Z dniem przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, w instytut Sieci mandaty członków zarządu i członków rady nadzorczej spółki oraz prokury udzielone przez spółkę wygasają.

3. Z dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje radę instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3. Przepisy art. 26 i art. 27 ust. 1 oraz 5-9 stosuje się.

4. Rada instytutu Sieci, o której mowa w ust. 3, składa się z 9 członków wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu Sieci.

5. Kadencja rady instytutu Sieci, o której mowa w ust. 3, upływa z dniem powołania rady instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, zgodnie z postanowieniami statutu tego instytutu Sieci, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

6. Rada instytutu Sieci opiniuje sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki, o których mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b.

Art. 106. 1. Pracownicy instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, stają się pracownikami instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych i tej spółki. Do pracowników tych stosuje się przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Urlopy wypoczynkowe, do których pracownicy instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, nabyli prawo przed dniem wejścia w życie ustawy, są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na prowadzenie działalności gospodarczej udzielone pracownikom naukowym instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zachowują ważność do dnia 30 września 2019 r., chyba że zostały udzielone na okres krótszy.

4. Zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, udzielone:

1) nauczycielom akademickim,

2) pracownikom jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

- zachowują ważność.

Art. 107. 1. Dyrektorzy lub osoby pełniące te funkcje w instytutach Sieci na podstawie art. 104 ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dostosują strukturę zatrudnienia w instytutach do wykazu stanowisk określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1:

1) umowy o pracę zawarte z pracownikami instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2,

2) stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2

- zostaną dostosowane do wymogów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 48 ust. 2.

Art. 108. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy ulegają rozwiązaniu komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, powołane w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2.

2. Postępowania dyscyplinarne w sprawach pracowników naukowych lub badawczo-technicznych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają z tym dniem umorzeniu.

Art. 109. Konkursy na pracowników naukowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

Art. 110. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy instytuty badawcze, o których mowa w art. 98 ust. 2, tracą uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

2. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, wskaże inne podmioty uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora, w których będą kontynuowane postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2.

3. Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, są kontynuowane przez powołane do ich przeprowadzenia komisje habilitacyjne. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wskaże podmioty uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, które podejmą uchwały o nadaniu albo odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, po przeprowadzeniu postępowań, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 111. 1. Studiów doktoranckich prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie i w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie po dniu wejścia w życie ustawy nie prowadzi się.

2. Do dnia 31 marca 2019 r. dyrektorzy instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z rektorami uczelni zapewnią doktorantom tych instytutów możliwość i warunki kontynuowania studiów doktoranckich w zakresie dyscyplin naukowych, w których studia te były dotychczas prowadzone w instytutach.

3. Przeniesienie na studia doktoranckie prowadzone w uczelni odbywa się za zgodą doktorantów instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1.

4. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają umowy zawarte przez instytuty badawcze, o których mowa w ust. 1, z doktorantami.

5. W przypadku przeniesienia na studia doktoranckie prowadzone w uczelni doktoranci instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1, są zwolnieni z obowiązku:

1) uzupełniania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu za lata studiów doktoranckich, które zostały im zaliczone w instytucie badawczym;

2) odbycia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w roku akademickim 2018/2019.

Art. 112. Postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowej instytutom badawczym, o których mowa w art. 98 ust. 2, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy ostateczną decyzją administracyjną podlegają z tym dniem umorzeniu.

Art. 113. 1. W 2019 r. środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g oraz art. 368 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1) instytuty badawcze, o których mowa w art. 98 ust. 2,

2) instytuty Sieci powstałe z przekształcenia instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2

- otrzymują na zasadach dotychczasowych i wykorzystują na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy postępowania w sprawie przyznania instytutom badawczym, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółce, o której mowa w art. 98 ust. 3, środków finansowych:

1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, a także środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - toczą się na zasadach dotychczasowych;

2) o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, pkt 5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - podlegają z dniem wejścia w życie ustawy umorzeniu.

Art. 114. Kontrole instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy skierowaniem wystąpienia pokontrolnego ulegają zakończeniu z tym dniem.

Art. 115. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy postępowania w sprawach, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, dotyczące uchwał rad naukowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, podlegają z tym dniem umorzeniu.

Art. 116. 1. Instytuty Sieci działają w 2019 r. na podstawie planów działalności i rocznych planów finansowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, opracowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

2. Instytut Sieci powstały z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, działa w 2019 r. na podstawie planu działalności i rocznego planu finansowego opracowanych przez tę spółkę.

Art. 117. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rady instytutów Sieci lub rady naukowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, działające na podstawie art. 104 ust. 2, uchwalą statuty instytutów Sieci.

2. Rada instytutu Sieci, o której mowa w art. 105 ust. 2, uchwali statut instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, w terminie 6 miesięcy od dnia jej przekształcenia.

Art. 118. 1. Dyrektorzy lub osoby pełniące te funkcje w instytutach Sieci na podstawie art. 104 ust. 1, w terminie:

1) 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy sporządzą, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.:

a) sprawozdania finansowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1-19, 22-25 i 27-37, i przekażą do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,

b) sprawozdania finansowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 20 i 21, i przekażą do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw energii,

c) sprawozdanie finansowe instytutu badawczego, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 26, i przekażą do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;

2) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ustalą regulaminy organizacyjne instytutów Sieci.

2. Dyrektor instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, w terminie:

1) 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:

a) przekaże sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 do zatwierdzenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, należących do Skarbu Państwa w dniu 31 marca 2019 r.,

b) sporządzi sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. i przekaże je, po przeprowadzeniu badania przez wybraną przez spółkę, o której mowa w art. 98 ust. 3, firmę audytorską, do zatwierdzenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, należących do Skarbu Państwa w dniu 31 marca 2019 r.;

2) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ustali regulamin organizacyjny instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3.

3. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, należących do Skarbu Państwa w dniu 31 marca 2019 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., w drodze pisemnych oświadczeń:

1) rozpatrzy i zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności przekształcanej spółki, za okresy o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

2) udzieli bądź odmówi udzielenia członkom organów przekształcanej spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, stają się stanami aktywów i pasywów na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych instytutów Sieci powstałych w wyniku przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki.

5. Bilans zamknięcia przekształcanej spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, staje się bilansem otwarcia instytutu Sieci, powstałego z jej przekształcenia.

6. Zysk netto przekształcanej spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, za okres poprzedzający jej przekształcenie powiększa zysk z lat ubiegłych bądź pomniejsza stratę z lat ubiegłych.

7. Strata netto przekształcanej spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3 za okres poprzedzający jej przekształcenie pomniejsza zysk z lat ubiegłych bądź powiększa stratę z lat ubiegłych.

Art. 119. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu pozbawia się z dniem wejścia w życie ustawy statusu państwowego instytutu badawczego.

Art. 120. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje Prezesa.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek Prezesa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, powołuje Wiceprezesów.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, powołuje członków Kolegium Doradców.

4. Ministrowie, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, wskazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kandydatów na członków Rady.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie ustawy, powołuje Przewodniczącego i członków Rady.

Art. 121. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyposaży Centrum Łukasiewicz w mienie obejmujące własność lub inne prawa majątkowe, niezbędne do prowadzenia działalności.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę wpisu do ksiąg wieczystych.

Art. 122. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza plan finansowy Centrum Łukasiewicz na 2019 r.

Art. 123. Prezes, w terminie:

1) miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzi projekt planu działalności Centrum Łukasiewicz na 2019 r.,

2) 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzi, w oparciu o plan działalności Centrum Łukasiewicz i plany działalności instytutów Sieci, o których mowa w art. 116, projekt planu działalności Sieci na 2019 r.

- i przedstawi do zatwierdzenia Radzie.

Art. 124. 1. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 7517), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego,

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej

- prowadzą w oparciu o dotychczasowe upoważnienia dla Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, wydane na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 7517), postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych.

2. W przypadku niewejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 7517), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie, o którym mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone postępowania, o których mowa w ust. 1, od dnia następującego po upływie tego terminu toczą się przed ministrem właściwym do spraw gospodarki.

3. Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przez:

1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie i Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie - przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego i Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej - przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1

- pozostają w mocy.

Art. 125. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wskaże swojego przedstawiciela do rad naukowych instytutów badawczych.

Art. 126. Rada Główna Instytutów Badawczych staje się z dniem wejścia w życie ustawy Radą Główną Instytutów Badawczych, o której mowa w art. 33 ustawy, o której mowa w art. 8415), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 127. 1. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 8918), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej,

4) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

- wykonują w oparciu o dotychczasowe upoważnienia dla COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, wydane na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 8918), czynności administracyjne w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych, badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych.

2. W przypadku niewejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 8918), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie, o którym mowa w ust. 1, rozpoczęte i niezakończone czynności, o których mowa w ust. 1, od dnia następującego po upływie tego terminu wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonane przez:

1) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1

- pozostają w mocy.

Art. 128. Wypłata wynagrodzeń dostosowanych w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9519) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest dokonywana z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.

Art. 129. W terminie do dnia 1 lipca 2019 r. Prezes Centrum Łukasiewicz wskaże przedstawiciela Sieci Badawczej Łukasiewicz do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przekaże jej przewodniczącemu informację w tej sprawie.

Art. 130. Osoby, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 9620), które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie złożyły oświadczenia zgodnie z tym przepisem albo zgodnie z art. 219 ust. 12 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie składają tego oświadczenia.

Art. 131. W roku 2019 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9620), przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przeznacza się również na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej i w obszarze działalności badawczej.

Art. 132. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 402 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9620) zachowują moc, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 133. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 95, art. 96 pkt 3, 5, 9-11, pkt 14 lit. c, pkt 21 lit. a, pkt 25, 26 i 39, art. 111 ust. 2, art. 128 i art. 130, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia21);

2) art. 39, art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, art. 74 i art. 84 pkt 1 lit. c tiret drugie, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

2) Dodana przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672), która weszła w życie z dniem 6 września 2023 r.

3) Dodany przez art. 14 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) Przez art. 14 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez art. 14 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) Rozdział dodany przez art. 14 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 163 z 29.05.2014, str. 18, Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 30.10.2015, str. 1.

11) Dodana przez art. 14 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

12) Dodana przez art. 14 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez art. 14 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

15) Artykuł 84 zawiera zmiany do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

16) Artykuł 83 zawiera zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

17) Artykuł 75 zawiera zmiany do ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

18) Artykuł 89 zawiera zmiany do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

19) Artykuł 95 zawiera zmiany do ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

20) Artykuł 96 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

21) Ustawa została ogłoszona w dniu 21 marca 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-24
  • Data obowiązywania: 2024-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA