| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

Na podstawie art. 15 ust. 1a i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Komisarz wyborczy, wyznaczony na obszar stanowiący część jednego województwa, wykonuje ustawowe zadania i czynności wyborcze na obszarze powiatów i gmin w tych powiatach zgodnie z właściwością terytorialną, określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Do właściwości rzeczowej wyznaczonego komisarza wyborczego w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim należy:

1) współdziałanie z wojewodą w ustalaniu liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa,

2) przyznawanie jednolitych numerów listom kandydatów na radnych do rad powiatów oraz powiadamianie o przyznanych numerach powiatowych i miejskich komisji wyborczych,

3) określanie trybu przekazywania obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach do sejmiku województwa,

4) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze województwa oraz ogłaszanie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym,

5) sporządzanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa,

6) przyjmowanie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, o pozyskanych środkach finansowych i wydatkach poniesionych na wybory,

7) wykonywanie zadań i czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku województwa, a w szczególności:

a) rozpatrywanie skarg na ustalenia dotyczące podziału na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu,

b) powoływanie wojewódzkiej komisji wyborczej, podanie do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji, zorganizowanie jej pierwszego posiedzenia oraz rozpatrywanie skarg na jej działalność,

c) rozpatrywanie skarg na uchwały wojewódzkiej komisji wyborczej w sprawach zgłaszania i rejestracji list kandydatów na radnych,

d) sprawdzanie prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do sejmiku województwa.

2. Wykaz komisarzy wyborczych, którzy wykonują czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Komisarz wyborczy niezwłocznie po powołaniu podaje do publicznej wiadomości informację o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy.

2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 2 ust. 1, podaje ponadto informację o właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.

§ 4.

1. Komisarz wyborczy podejmuje działania organizacyjne związane z powołaniem terytorialnych komisji wyborczych, a w szczególności podaje do publicznej wiadomości informację o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji oraz zapewnia wymaganą prawem procedurę powoływania komisji.

2. Komisarz wyborczy współdziała odpowiednio z marszałkiem województwa, starostą i wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) w zorganizowaniu pierwszych posiedzeń komisji oraz podaje do publicznej wiadomości informacje o składach poszczególnych komisji.

§ 5.

Komisarz wyborczy nadzoruje prawidłowość wykonania przez organy samorządu terytorialnego czynności wyborczych, w szczególności związanych z podziałem na okręgi wyborcze i obwody głosowania, ustaleniem liczby radnych wybieranych w okręgach, wygaśnięciem mandatów radnych; w razie stwierdzenia nieprawidłowości wskazuje właściwym organom na konieczność ich usunięcia.

§ 6.

1. Komisarz wyborczy w celu zapewnienia sprawnej organizacji wyborów współdziała z właściwymi organami samorządu terytorialnego, w szczególności w sprawach:

1) warunków pracy komisji wyborczych i obsługi administracyjnej komisji,

2) usytuowania, urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych,

3) środków łączności i transportu,

4) dostarczenia kart do głosowania, formularzy i druków wyborczych, a także spisu wyborców i pieczęci komisji,

5) przekazywania protokołów z głosowania i wyborów właściwym terytorialnym komisjom wyborczym,

6) przekazywania do depozytu i zabezpieczenia pozostałych dokumentów z wyborów, w tym pieczęci komisji.

2. Komisarz wyborczy zapewnia kontrolę nad prawidłowością sporządzania spisów wyborców, szczególnie w zakresie terminowego ich sporządzenia, a także poinformowania wyborców o czasie i miejscu udostępnienia spisu do wglądu.

3. Stałym zadaniem komisarza wyborczego jest zapewnienie wyborcom informacji o rejestrze wyborców prowadzonym w gminach i zasadach wpisywania wyborców do rejestru.

§ 7.

1. Komisarz wyborczy, sprawując nadzór nad realizacją zadań przez terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, udziela komisjom bieżącej pomocy w wykonywaniu ich zadań, w szczególności:

1) organizuje narady i szkolenia komisji dla omówienia ich zadań i trybu pracy,

2) przekazuje komisjom wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, a także w miarę potrzeby udziela im własnych wyjaśnień,

3) rozpatruje skargi na działalność komisji,

4) stwierdzając uchybienia w działalności komisji, udziela im wskazówek co do sposobu ich usunięcia.

2. Komisarz wyborczy sukcesywnie bada prawidłowość sporządzonych przez terytorialne komisje wyborcze protokołów rejestracji list kandydatów na radnych i uchwał o odmowie przyjęcia zgłoszenia listy bądź odmowie rejestracji listy. W razie stwierdzenia uchybień wskazuje komisjom sposób ich usunięcia; stwierdzając naruszenie prawa, uchyla wadliwe uchwały i przekazuje komisjom do ponownego rozpatrzenia.

3. Komisarz wyborczy nadzoruje terminowość i prawidłowość nadawania przez terytorialne komisje wyborcze numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych, sporządzenia i drukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach, a także druku kart do głosowania.

4. Komisarz wyborczy może żądać od terytorialnych komisji wyborczych informacji o przebiegu wykonywania przez nie zadań wyborczych oraz o stanie przygotowań do wyborów obwodowych komisji wyborczych.

§ 8.

1. Komisarz wyborczy może powołać inspekcję wyborczą. W postanowieniu o powołaniu określa szczegółowo zakres działania i uprawnienia osób powołanych w skład inspekcji.

2. W skład inspekcji powołuje się osoby nieuczestniczące w kampanii wyborczej na rzecz komitetów i kandydatów na radnych i wykazujące znajomość prawa wyborczego.

§ 9.

Komisarz wyborczy na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej przekazuje wydane postanowienia, inne dokumenty związane z wyborami oraz informacje o wykonywaniu zadań i czynności wyborczych.

§ 10.

1. Komisarz wyborczy w razie czasowej niemożności pełnienia funkcji powiadamia o tym niezwłocznie Państwową Komisję Wyborczą.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisarz wyborczy może wnioskować do Państwowej Komisji Wyborczej o powierzenie tej funkcji innemu komisarzowi wyborczemu lub innej osobie, która zapewni rzetelne wykonanie czynności wyborczych.

§ 11.

Spory kompetencyjne między komisarzami wyborczymi rozstrzyga Państwowa Komisja Wyborcza.

§ 12.

Do postępowań w sprawach wyborczych i referendalnych wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe przepisy o właściwości rzeczowej i terytorialnej wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych.

§ 13.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadań (Monitor Polski Nr 27, poz. 387).

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

Załącznik 1. [WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, ICH SIEDZIB ORAZ POWIATÓW l MIAST NA PRAWACH POWIATU WCHODZĄCYCH W ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ]

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 marca 2002 r. (poz. 225)

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, ICH SIEDZIB ORAZ POWIATÓW l MIAST NA PRAWACH POWIATU WCHODZĄCYCH W ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ

Lp.

Nazwa i siedziba

Właściwość terytorialna

1

2

3

l. Województwo dolnośląskie

1

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski;

miasto na prawach powiatu: Wrocław

2

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki;

miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra

3

Komisarz Wyborczy w Legnicy

powiaty: głogowski, górowski, jaworski, legnicki,
lubiński, polkowicki, złotoryjski;

miasto na prawach powiatu: Legnica

4

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki;

miasto na prawach powiatu: Wałbrzych

 

1

2

3

II. Województwo kujawsko-pomorskie

1

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy

powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński,
nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński;

miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz

2

Komisarz Wyborczy w Toruniu

powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski;

miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń

3

Komisarz Wyborczy we Włocławku

powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski;

miasto na prawach powiatu: Włocławek

III. Województwo lubelskie

1

Komisarz Wyborczy w Lublinie

powiaty: kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki;

miasto na prawach powiatu: Lublin

2

Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej

powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński;

miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska

3

Komisarz Wyborczy w Chełmie

powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski;

miasto na prawach powiatu; Chełm

4

Komisarz Wyborczy w Zamościu

powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski;

miasto na prawach powiatu: Zamość

IV. Województwo lubuskie

1

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze

powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski;

miasto na prawach powiatu: Zielona Góra

2

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim

powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-
-drezdenecki, sulęciński;

miasto na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski

V. Województwo łódzkie

1

Komisarz Wyborczy w Łodzi

powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki,
zgierski;

miasto na prawach powiatu: Łódź

2

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim

powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski;

miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski

3

Komisarz Wyborczy w Sieradzu

powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

4

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach

powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki;

miasto na prawach powiatu: Skierniewice

 

1

2

3

VI. Województwo małopolskie

1

Komisarz Wyborczy w Krakowie

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski,
myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki,
wadowicki, wielicki;

miasto na prawach powiatu: Kraków

2

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu

powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański;

miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz

3

Komisarz Wyborczy w Tarnowie

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;

miasto na prawach powiatu: Tarnów

VII. Województwo mazowieckie

1

Komisarz Wyborczy w Warszawie

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński

2

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

3

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski;

miasto na prawach powiatu: Ostrołęka

4

Komisarz Wyborczy w Płocku

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski;

miasto na prawach powiatu: Płock

5

Komisarz Wyborczy w Radomiu

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński;

miasto na prawach powiatu: Radom

6

Komisarz Wyborczy w Siedlcach

powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki,
sokołowski, węgrowski

miasto na prawach powiatu: Siedlce

VIII. Województwo opolskie

 

1

Komisarz Wyborczy w Opolu l

powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, opolski;

miasto na prawach powiatu: Opole

2

Komisarz Wyborczy w Opolu II

powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski,
krapkowicki, nyski, prudnicki, strzelecki

IX. Województwo podkarpackie

1

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

powiaty: dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski;

miasto na prawach powiatu: Rzeszów

2

Komisarz Wyborczy w Krośnie

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski,
krośnieński, leski, sanocki;

miasto na prawach powiatu: Krosno

3

Komisarz Wyborczy w Przemyślu

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski,
przeworski;

miasto na prawach powiatu: Przemyśl

 

1

2

3

4

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu

powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański,
stalowowolski, tarnobrzeski;

miasto na prawach powiatu: Tarnobrzeg

X. Województwo podlaskie

1

Komisarz Wyborczy w Białymstoku

powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki;

miasto na prawach powiatu: Białystok

2

Komisarz Wyborczy w Łomży

powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski;

miasto na prawach powiatu: Łomża

3

Komisarz Wyborczy w Suwałkach

powiaty: augustowski, sejneński, sokolski, suwalski;

miasto na prawach powiatu: Suwałki

XI. Województwo pomorskie

1

Komisarz Wyborczy w Gdańsku

powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski;

miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot

2

Komisarz Wyborczy w Słupsku

powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski;

miasto na prawach powiatu: Słupsk

XII. Województwo śląskie

1

Komisarz Wyborczy w Katowicach

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski;

miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze

2

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, wodzisławski, żywiecki;

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Żory

3

Komisarz Wyborczy w Częstochowie

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki,
 myszkowski, zawierciański;

miasto na prawach powiatu: Częstochowa

XIII. Województwo świętokrzyskie

1

Komisarz Wyborczy w Kielcach l

powiaty: jędrzejowski, kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski;

miasto na prawach powiatu: Kielce

2

Komisarz Wyborczy w Kielcach II

powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, staszowski

XIV. Województwo warmińsko-mazurskie

1

Komisarz Wyborczy w Olsztynie

powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski;

miasto na prawach powiatu: Olsztyn

 

1

2

3

2

Komisarz Wyborczy w Elblągu

powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki;

miasto na prawach powiatu: Elbląg

XV. Województwo wielkopolskie

1

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, poznański;

miasto na prawach powiatu: Poznań

2

Komisarz Wyborczy w Kaliszu

powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski;

miasto na prawach powiatu: Kalisz

3

Komisarz Wyborczy w Koninie

powiaty: kolski, koniński, słupecki, średzki, turecki, wrzesiński;

miasto na prawach powiatu: Konin

4

Komisarz Wyborczy w Lesznie

powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński;

miasto na prawach powiatu: Leszno

5

Komisarz Wyborczy w Pile

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki,
obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski

XVI. Województwo zachodniopomorskie

1

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki;

miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście

2

Komisarz Wyborczy w Koszalinie

powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki;

miasto na prawach powiatu: Koszalin

 

Załącznik 2. [WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH,KTÓRZY WYKONUJĄ CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE OGÓLNOWOJEWÓDZKIM]

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH,
KTÓRZY WYKONUJĄ CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE OGÓLNOWOJEWÓDZKIM

l. Województwo dolnośląskie

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

II. Województwo kujawsko-pomorskie

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy

III. Województwo lubelskie

Komisarz Wyborczy w Lublinie

IV. Województwo lubuskie

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze

V. Województwo łódzkie

Komisarz Wyborczy w Łodzi

VI. Województwo małopolskie

Komisarz Wyborczy w Krakowie

VII. Województwo mazowieckie

Komisarz Wyborczy w Warszawie

VIII. Województwo opolskie

Komisarz Wyborczy w Opolu l

IX. Województwo podkarpackie

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

X. Województwo podlaskie

Komisarz Wyborczy w Białymstoku

XI. Województwo pomorskie

Komisarz Wyborczy w Gdańsku

XII. Województwo śląskie

Komisarz Wyborczy w Katowicach

XIII. Województwo świętokrzyskie

Komisarz Wyborczy w Kielcach l

XIV. Województwo warmińsko-mazurskie

Komisarz Wyborczy w Olsztynie

XV. Województwo wielkopolskie

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

XVI. Województwo zachodniopomorskie

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »