| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych,

sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami",

pragnąc przyczynić się do rozwoju przewozów drogowych, podróżnych i ładunków między obu państwami oraz w tranzycie przez ich terytoria,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów osób i ładunków pochodzących z lub przeznaczonych na terytorium jednej z Umawiających się Stron lub w tranzycie przez to terytorium, wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 2

1. Określenie „przewoźnik" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bądź w Haszymidzkim Królestwie Jordanii ma, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym jej kraju, prawo wykonywania przewozów drogowych osób i/lub ładunków.

2. Określenie „pojazd pasażerski" oznacza każdy pojazd drogowy z napędem mechanicznym, który:

a) jest skonstruowany lub przystosowany do przewozu i używany jest na drogach do przewozu pasażerów oraz posiadający więcej niż osiem miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy; oraz

b) posiada ważny dokument rejestracyjny na przewóz pasażerów na terytorium jednej z Umawiających się Stron.

3. Określenie „pojazd ciężarowy" oznacza każdy pojazd drogowy z napędem mechanicznym, który:

a) jest skonstruowany lub przystosowany do przewozu i używany jest na drogach do przewozu ładunków; oraz

b) posiada ważny dokument rejestracyjny na przewóz ładunków na terytorium jednej z Umawiających się Stron;

oraz każdą przyczepę, która odpowiada warunkom a) i b) niniejszego ustępu oraz jest używana przez przewoźnika jednej Umawiającej się Strony; jeżeli zarówno przyczepa, jak naczepa oraz ciągnący je pojazd spełniają warunki niniejszego ustępu, taki zespół będzie uważany za jeden pojazd.

Artykuł 3

1. Przewozy regularne podróżnych między obu krajami lub w tranzycie przez ich terytoria wymagają zezwolenia.

2. Właściwa władza każdej Umawiającej się Strony wydaje zezwolenia na część przewozu wykonywaną na jej terytorium.

3. Tryb i warunki wydawania zezwoleń są ustalane wspólnie przez właściwe władze Umawiających się Stron.

Artykuł 4

1. Okazyjne przewozy turystów nie podlegają systemowi zezwoleń. Przewóz uważany jest za okazyjny, jeżeli te same osoby przewożone są przez ten sam pojazd pasażerski:

a) w podróży okrężnej rozpoczynającej się i kończącej się w kraju rejestracji pojazdu pasażerskiego; lub

b) w podróży rozpoczynającej się w miejscu kraju rejestracji pojazdu pasażerskiego i kończącej się w miejscu przeznaczenia na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem że pojazd pasażerski powraca w stanie próżnym do kraju rejestracji, chyba że istnieje inne upoważnienie; lub

c) w tranzycie o okazyjnym charakterze.

2. Nazwiska i narodowości pasażerów będą podane w liście, która musi być okazywana na żądanie odpowiednich władz każdej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

Przewoźnicy każdej Umawiającej się Strony mają prawo wykonywać przewozy ładunków, a także jazdy w stanie próżnym dla zabrania ładunku lub po jego wyładowaniu w następujących przypadkach:

a) między jakimkolwiek miejscem na terytorium jednej Umawiającej się Strony i jakimkolwiek miejscem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; lub

b) w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony; lub

c) między jakimkolwiek miejscem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i jakimkolwiek miejscem na terytorium kraju trzeciego, pod warunkiem że w czasie swej podróży pojazd przekracza w tranzycie terytorium, na którym jest zarejestrowany.

Artykuł 6

Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 7 i 8, wykonywanie przewozów ładunków, o których mowa w artykule 5, nie wymaga zezwolenia.

Artykuł 7

1. Każda Umawiająca się Strona będzie wymagać na swoim terytorium specjalnych zezwoleń na przewozy wykonywane pojazdami samochodowymi, których ciężar lub rozmiary (z ładunkiem lub bez ładunku) przekraczają ciężar lub rozmiary dopuszczone na tym terytorium.

2. Każda Umawiająca się Strona będzie również wymagać specjalnego zezwolenia na przewozy materiałów niebezpiecznych.

Artykuł 8

Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków między dwoma miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, chyba że uzyskają na to specjalne zezwolenie właściwych władz drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 9

Zezwolenia wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy powinny znajdować się w pojazdach samochodowych przewoźników każdej Umawiającej się Strony, wykonujących przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, oraz powinny być okazywane na żądanie właściwych organów kontroli.

Artykuł 10

Sprawy podatków i opłat dotyczących pojazdów drogowych oraz związanych z wykonywaniem przewozów są uregulowane w Memorandum, o którym mowa w artykule 14 niniejszej umowy.

Artykuł 11

Prawa jazdy, wydane przez właściwą władzę jednej Umawiającej się Strony i ważne na jej terytorium, będą uznawane za ważne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 12

Paliwo i materiały pędne zawarte w zwykłych zbiornikach pojazdów samochodowych są zwolnione od opłat i należności celnych.

Artykuł 13

Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony oraz załogi pojazdów samochodowych, wykonujący przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, obowiązani są przestrzegać przepisów i zarządzeń dotyczących w szczególności przewozów i ruchu drogowego, obowiązujących na terytorium Umawiającej się Strony.

Artykuł 14

Właściwe władze Umawiających się Stron ustalają sposoby stosowania niniejszej umowy w Memorandum sporządzonym w tym samym czasie co ta umowa.

Artykuł 15

Właściwe władze Umawiających się Stron utworzą Komisję Mieszaną w celu zapewnienia wykonywania niniejszej umowy.

Komisja Mieszana zbierać się będzie w razie potrzeby na żądanie właściwych władz jednej z Umawiających się Stron, na przemian, na terytorium każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 16

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu wymiany not stwierdzających to przyjęcie.

Artykuł 17

Umowa niniejsza zawarta jest na okres jednego roku. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze okresy jednoroczne, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na trzy miesiące przed upływem danego roku kalendarzowego.

Sporządzono w Warszawie dnia 30 października 1978 r. w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżnych interpretacji tekst angielski będzie rozstrzygający.

 

Z upoważnienia
Rządu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej

Z upoważnienia
Rządu Haszymidzkiego
Królestwa Jordanii

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 

MEMORANDUM

do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w dniu 30 października 1978 r.

W celu wykonania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych uzgodniono, co następuje:

1. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty od międzynarodowych przewozów drogowych wykonywanych przez przewoźników jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony będą zgodne z ustawodawstwem wewnętrznym tej drugiej Umawiającej się Strony.

2. Przewozy podróżnych

a) Podanie o zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów podróżnych powinno być skierowane przez zainteresowanego przewoźnika do właściwej władzy jego kraju. W przypadku gdy podanie nie budzi zastrzeżeń, władza ta przekazuje je do zatwierdzenia właściwej władzy drugiej Umawiającej się Strony co najmniej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem rozpoczęcia przewozów.

b) Podanie o zezwolenie powinno zawierać informacje co do proponowanego rozkładu jazdy, taryf i trasy przewozu, okres wykonywania przewozów w ciągu roku oraz datę zamierzonego rozpoczęcia przewozów. Właściwe władze mogą zażądać dalszych danych, które uważają za potrzebne.

3. Warunek, o którym mowa w artykule 5 c) umowy, a mianowicie „pod warunkiem że w czasie swej podróży pojazd przekracza w tranzycie terytorium, na którym jest zarejestrowany", może być zniesiony, jeżeli specjalne zezwolenie zostanie otrzymane od właściwej władzy drugiej Umawiającej się Strony.

4. Zezwolenie specjalne na przewozy ładunków

Zezwolenia, o których mowa w artykułach 7 i 8 umowy, są wydawane lub przekazywane, w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, za pośrednictwem:

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD)

02-021 Warszawa

ul. Grójecka 17

Tel. 22-76-03

Tlx. 814 894 cpks pl.

W przypadku Jordanii:

Ministerstwo Transportu

Amman-Jordania

P.O. Box (1929)

Tel. 41461-41462-41485

Tlx. 1541 MOT JO

5. Właściwe władze

Dla celów umowy i niniejszego memorandum właściwymi władzami są:

w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

Ministerstwo Komunikacji

00-928 Warszawa ul.

Chałubińskiego 6

w Haszymidzkim Królestwie Jordanii:

– jak wyżej –

Sporządzono w Warszawie dnia 30 października 1978 r. w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżnych interpretacji tekst angielski będzie rozstrzygający.

Z upoważnienia
Ministerstwa Komunikacji
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej

Z upoważnienia
Ministerstwa Transportu
Haszymidzkiego
Królestwa Jordanii

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »