REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 1 poz. 16

ZARZĄDZENIE Nr 138 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół do spraw Edukacji Ekologicznej, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.
Do zadań Zespołu należy:

1) aktualizacja „Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej – Programu wykonawczego Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunków jego wdrożenia" i koordynacja jego realizacji;

2) przeprowadzenie analizy dotychczasowych działań z zakresu edukacji ekologicznej;

3) promowanie najciekawszych i najskuteczniejszych form i metod edukacji ekologicznej;

4) inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia resortowych, regionalnych i branżowych programów edukacji ekologicznej.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Środowiska;

2) zastępca przewodniczącego – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu;

3) pozostali członkowie wyznaczeni przez:

a) Ministra Obrony Narodowej,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) ministra właściwego do spraw infrastruktury,

d) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

e) ministra właściwego do spraw rolnictwa.

f) ministra właściwego do spraw środowiska,

g) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) sekretarz wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym, w szczególności przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz ekspertów.

§ 4.
1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze do opracowania poszczególnych zagadnień.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego.

§ 5.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, sprawozdanie z działalności Zespołu za rok ubiegły.
§ 6.
Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-01-10
  • Data wejścia w życie: 2004-01-10
  • Data obowiązywania: 2004-01-10
  • Dokument traci ważność: 2006-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA