| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004–2006,

podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.

POROZUMIENIE

między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004–2006

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej „Stronami”,

dążąc do wszechstronnego rozwijania i pogłębiania współpracy w dziedzinie oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i podnoszenia efektywności współpracy,

kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r.,

uzgodnili i podpisali, co następuje:

Artykuł 1

Obie Strony będą rozwijać współpracę w następujących dziedzinach:

1) wymiany doświadczeń, materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu planowania, rozwoju i zarządzania szkolnictwem oraz innych zagadnień dotyczących edukacji,

2) kształcenia kadr,

3) badań i upowszechniania nauczania języków polskiego i chińskiego,

4) popierania bezpośredniej współpracy między Szkołami wyższymi, instytutami oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie dydaktyki oraz prac naukowo-badawczych.

Artykuł 2

1. Każda ze Stron przyjmie każdego roku na studia i staże naukowe do 35 osób, w tym: studentów wyższych studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich) i magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników naukowych. W powyższy limit wliczone są osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie pobytu na rok kolejny. Okres stażu naukowego trwa 12 miesięcy.

2. Okres nauki studentów studiów wyższych zawodowych (licencjackich, inżynierskich) i magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich ustala się zgodnie z przepisami uczelni kraju przyjmującego.

3. Strona przyjmująca pokrywa koszty nauki (stażu) oraz umożliwia odpłatne zakwaterowanie w domach studenckich.

4. Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży osób kierowanych przez partnera do miejsca nauki lub odbywania stażu i z powrotem.

5. Strona wysyłająca zapewnia wypłaty stypendiów przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania.

6. Strona wysyłająca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Stronę przyjmującą o terminie przyjazdu, środkach lokomocji oraz miejscach przekroczenia granicy przez osoby wysyłane na studia lub staż.

7. W uzasadnionych przypadkach Strona przyjmująca organizuje stypendystom nieznającym języka kraju przyjmującego niezbędny kurs językowy. Uczestnicy studiów magisterskich, doktoranckich oraz stażyści mogą, po uzyskaniu zgody Strony przyjmującej, odbywać naukę w językach innych niż języki oficjalne Stron.

8. Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku imienną listę kandydatów oraz odpowiednie dokumenty.

9. Strona przyjmująca najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku powiadomi Stronę wysyłającą o decyzjach dotyczących tych osób.

Artykuł 3

1. Strona polska będzie kontynuować wysyłanie do Chin specjalistów w zakresie języka polskiego w charakterze lektorów lub wykładowców do Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

2. Strona chińska będzie kontynuować wysyłanie do Polski specjalistów w zakresie języka chińskiego w charakterze lektorów lub wykładowców do Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Łódzkiego.

3. W kwietniu każdego roku obie Strony wymienią odpowiednie dokumenty dotyczące lektorów lub wykładowców, a do końca czerwca powiadomią się wzajemnie o decyzjach odnośnie akceptacji kandydatur i zapewnią terminowe objęcie przez nich stanowisk, zgodnie z życzeniem Strony zapraszającej.

4. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży lektora lub wykładowcy do miejsca zatrudnienia i z powrotem.

5. Szkoła wyższa zatrudniająca lektora lub wykładowcę w ramach niniejszego porozumienia zapewnia:

a) comiesięczne wynagrodzenie przez 12 miesięcy w roku zgodnie z dokumentem o zatrudnieniu,

b) odpłatne lub bezpłatne zakwaterowanie w zależności od możliwości,

c) realizowanie konkretnych warunków na podstawie umowy o zatrudnieniu,

d) pomoc w załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem (wiza, zameldowanie, zezwolenie na podjęcie pracy).

Artykuł 4

1. W celu wzajemnego zapoznania się z sytuacją w dziedzinie rozwoju edukacji, zacieśnienia więzi między instytucjami edukacyjnymi oraz wymiany doświadczeń na temat ich zarządzania, każda ze Stron będzie corocznie organizować pobyty studyjne delegacji specjalistów w zakresie edukacji drugiej Strony.

2. Delegacje, o których mowa w ust. 1, będą liczyć do 5 osób, a pobyt studyjny nie będzie przekraczał 7 dni. Strona wysyłająca najpóźniej z 2-miesięcznym wyprzedzeniem powiadomi Stronę przyjmującą o składzie delegacji i życzeniach programowych. Strona przyjmująca powinna udzielić odpowiedzi w ciągu 20 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

3. W sprawach obsługi finansowej delegacji postanawia się, co następuje:

a) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do stolicy kraju przyjmującego i z powrotem,

b) Strona przyjmująca pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu.

Artykuł 5

Strony będą raz w roku organizować spotkanie związane z oceną realizacji porozumienia i rozwoju współpracy.

Artykuł 6

1. Obie Strony będą prowadzić wspólne badania nad systemami edukacyjnymi obu krajów.

2. Strony podejmą prace nad projektem Porozumienia o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu. W tym celu obie Strony:

a) wymienią materiały i projekty porozumienia,

b) wydelegują na zasadzie wzajemności w uzgodnionym terminie specjalistów w celu przeprowadzenia rozmów i dokonania uzgodnień.

Artykuł 7

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej porozumieniem będą posiadały ubezpieczenie na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku lub będą posiadały środki niezbędne do pokrycia kosztów ubezpieczenia w kraju przyjmującym.

Artykuł 8

Niniejsze porozumienie nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć, jeśli zostaną one uzgodnione przez obie Strony.

Artykuł 9

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Niniejsze porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

 

Minister Edukacji
Narodowej i Sportu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Ministerstwa
Edukacji Chińskiej
Republiki Ludowej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

AGREEMENT

between the Minister of National Education and Sport of the Republic of Poland and the Ministry of Education of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Education in the Years 2004–2006

The Minister of National Education and Sport of the Republic of Poland and the Ministry of the Education of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the "Parties”,

striving to develop and promote in all aspects their cooperation in the fields of education, higher education and science, and adhering to the principles of equality, mutual benefit and improvement of effective cooperation,

acting pursuant to the provisions of the Agreement of Cultural and Scientific Cooperation concluded and signed between the Government of the People's Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China on September 30, 1986 in Beijing,

have agreed and signed the following Agreement:

Article 1

The Parties shall develop cooperation in the following fields:

1) exchange of experiences, information materials and teaching aids in the area of planning, development and management of the education system, and in other issues related to education,

2) staff training,

3) research and propagation of Polish and Chinese language teaching,

4) support of direct cooperation between schools of higher education, institutes and educational institutions in the field of teaching and research.

Article 2

1. Each year both Parties shall grant study and academic practice to up to 35 persons including students of higher vocational studies (bachelor degree programme) and master degree studies, doctoral course students and research scholars. The aforementioned limit includes the persons who have had their stays extended for another year. The period of academic practice lasts 12 months.

2. The period of the students' higher vocational studies (bachelor degree programme), master degree studies and the doctoral course students' education shall be determined by the regulations of the higher education institution of the receiving country.

3. The receiving Party shall cover the costs of tuition (academic practice) and shall provide payable accommodation in students' dormitories.

4. The receiving Party shall not cover the travel costs to the place of education (academic visit) and return of the persons nominated by the partner.

5. The sending Party shall provide scholarships to cover the costs of living.

6. The sending Party shall give the receiving Party due notice of the dates of arrival, the means of transport used, and the places of crossing the border by the persons arriving for their studies or academic visits.

7. Where reasonable, the receiving Party shall organise necessary language courses for the grantholders who do not know the language of the receiving country. The master degree students, doctoral course students and research scholars may also, after getting the permission of the receiving Party, study in languages other than the official languages of the Parties.

8. By April 30 of each year at the latest, the sending Party shall provide the receiving Party with the list of names of all the candidates and appropriate documents.

9. By July 15 of each year at the latest, the receiving Party shall inform the sending Party of any decisions regarding such persons.

Article 3

1. The Polish Party shall continue to send its experts to China to work as Polish language teachers or lecturers at the Beijing Foreign Languages University.

2. The Chinese Party shall continue to send its experts to Poland to work as Chinese language teachers or lecturers at the University of Warsaw, the Adam Mickiewicz University in Poznan, the Jagiellonian University in Cracow and the University of Łódz.

3. In April each year, the Parties shall exchange the appropriate documents concerning the language teachers or lecturers, and by the end of June the Parties shall inform each other about any decisions concerning the acceptance of the candidates, and shall ensure that the selected persons commence work on time as requested by the inviting Party.

4. The sending Party shall cover the costs of return travel of the language teacher or lecturer to the place of employment.

5. The school of higher education employing a language teacher or a lecturer hereunder shall provide the following:

a) monthly salary for 12 months yearly in accordance with the document of employment,

b) payable or free of charge accommodation depending on possibility,

c) working conditions fulfilment in accordance with the employment contract,

d) assistance with the arrangement of any formal employment-related requirements (visa, address registration, work permit).

Article 4

1. In order to learn about the other Party's situation in the development of education, to promote relations between educational institutions and to exchange experiences related to their management, each Party shall organise annual study trips of delegations of experts relating to the other Party's education system.

2. The delegations referred to in item 1 above shall consist of up to 5 persons, and the study trip shall not exceed 7 days. At least 2 months in advance, the sending Party shall provide the other Party with the list of participants in such a study trip including their program requirements. The receiving Party should provide a reply within 20 days of receiving such information.

3. In respect of the financial costs of such delegation, the Parties agree on the following:

a) the sending Party shall cover the travel costs to the capital city of the receiving Party's country and return,

b) the receiving Party shall cover the costs of meals, accommodation and transport.

Article 5

Once in every year, the Parties shall organise a meeting to review the implementation of the Agreement and the development of their cooperation.

Article 6

1. The Parties shall do joint research on the educational systems in both countries.

2. The Parties shall commence work on a draft Agreement on the mutual recognition of education-related documents. For that purpose, the Parties shall:

a) exchange materials and drafts of such an Agreement,

b) delegate experts mutually to hold talks and reach specific agreements within the agreed time-scales.

Article 7

The sending Party shall ensure that the persons participating in the exchange hereunder shall hold an insurance policy sudden illness or accident or will have sufficient financial means indispensable to cover an insurance policy in the receiving country.

Article 8

This Agreement does not preclude the implementation of other projects if so agreed by both Parties.

Article 9

This Agreement comes into force on the day of signing and remains valid until 31 December 2006.

This Agreement was signed in Warsaw, on June 8, 2004 in two counterparts, each existing in the Polish, Chinese and English language versions, with all texts being deemed as identical. In the event of discrepant interpretation, the English text shall prevail.

Minister of National
Education and Sport
of the Republic of Poland

For the Ministry of
Education
of the People's Republic
of China

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »