REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2005 nr 55 poz. 751

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

podpisana w Damaszku dnia 16 grudnia 2004 r.

Tekst pierwotny

Przekład

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Syryjskiej Republiki Arabskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami", w celu:

– polepszenia współpracy między obu krajami,

– wspierania rozwoju długofalowych stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych,

uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1

Strona polska stwierdza, że stan należności Strony syryjskiej wobec Strony polskiej na dzień 31 marca 2004 r. według danych Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu nierozliczonych należności stanowi łącznie kwotę 261 756 440,06 USD i wynika z następujących umów:

1.1) Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o rozwoju współpracy w dziedzinie dostaw sprzętu specjalnego w latach 1986–1990 z dnia 17.08.1985 r. i porozumienia bankowego między Bankiem Handlowym a Centralnym Bankiem Syrii z dnia 1.04.1986 r. i 29.06.1986 r.:

a) kapitał:

170 088 647,22 USD,

b) odsetki:

88 701 446,76 USD,

c) ogółem:

258 790 093,98 USD;

 

1.2) długoterminowej Umowy handlowo-płatniczej zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej z dnia 20.08.1974 r. oraz technicznego porozumienia bankowego między Bankiem Handlowym a Centralnym Bankiem Syrii o zakończeniu rozliczeń clearingowych i rozpoczęciu rozliczeń wolnodewizowych z dnia 21.08.1974 r.:

a) rachunek likwidacyjny

244 125,44 USD,

b) rachunek specjalny

638 531,64 USD,

c) ogółem

882 657,08 USD;

 

1.3) Umowy o współpracy gospodarczej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej z dnia 8.08.1973 r. i porozumienia bankowego między Bankiem Handlowym a Centralnym Bankiem Syrii z dnia 12.08.1973 r.:

a) kapitał

1 213 150,00 USD,

b) odsetki

870 539,00 USD,

c) ogółem

2 083 689,00 USD.

 

Artykuł 2

Strona syryjska uznaje zobowiązania pieniężne Strony syryjskiej wobec Strony polskiej na dzień 21 kwietnia 2004 r. do następujących kwot:

 2.1) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.1) a):

kapitał:

– 170 088 647,22 USD;

 2.2) a) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.2) a):

rachunek likwidacyjny

– 22 947,00 USD,

 2.2) b) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.2) b):

rachunek specjalny

– 407 486,29 USD,

2.2) c) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.3) a):

kapitał

– 1 213 150,00 USD.

 

Artykuł 3

Strona syryjska zobowiązuje się do spłaty kwoty 1 643 583,29 USD, na którą składają się kwoty z poniżej wymienionych tytułów:

a) rachunku likwidacyjnego

22 947,00 USD,

b) rachunku specjalnego

407 486,29 USD,

c) umowy z dnia 08.08.1973 r.

1 213 150,00 USD,

w gotówce, nie później niż do dnia 23 grudnia 2004 r.

Artykuł 4

Strona syryjska zobowiązuje się do spłaty w ratach zadłużenia stanowiącego kwotę 170 088 647,22 USD, określoną w artykule 2 punkt 2.1), zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) 4 250 000,00 USD do 23 grudnia 2004 r.,

b) 4 250 000,00 USD do 31 marca 2005 r.,

c) 4 250 000,00 USD do 31 października 2005 r.,

d) 4 250 000,00 USD do 31 marca 2006 r.,

e) 2 125 000,00 USD do 31 października 2006 r.,

f) 2 125 000,00 USD do 31 marca 2007 r.,

g) 2 125 000,00 USD do 31 października 2007 r.,

h) 2 125 000,00 USD do 31 marca 2008 r.

Artykuł 5

Spłata kwoty określonej w artykule 3 oraz każdej z rat określonych w artykule 4 powinna nastąpić nie później niż 30. dnia od daty wymagalności kwoty określonej w artykule 3 lub raty określonej w artykule 4.

Umawiające się Strony zgodnie przyjmują warunki restrukturyzacji i spłaty zadłużenia Strony syryjskiej wobec Strony polskiej wymienionego w artykule 3 i artykule 4.

Artykuł 6

W przypadku braku zapłaty kwoty określonej w artykule 3 lub którejkolwiek z rat określonych w artykule 4 w ciągu 30 dni od daty wymagalności danej kwoty lub raty, Strona syryjska zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości stawki 6-miesięczny LIBOR dla dolara amerykańskiego plus marża 6 % od kwoty każdej zaległej płatności, za okres zwłoki w jej zapłacie, który nie powinien przekroczyć 6 miesięcy od daty wymagalności płatności.

Odsetki za zwłokę będą oprocentowane według stawki 6-miesięczny LIBOR dla dolara amerykańskiego, ustalanej według notowań na stronie Reuters LIBOR 01 o godzinie 11. rano czasu londyńskiego, na jeden dzień roboczy przed datą rozpoczęcia naliczania odsetek za zwłokę.

Odsetki za każdy okres odsetkowy naliczane będą na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365[366]/360).

Artykuł 7

W przypadku braku zapłaty kwoty określonej w artykule 3 lub którejkolwiek z rat określonych w artykule 4 w ciągu 6 miesięcy od daty wymagalności danej kwoty lub raty, dług Strony syryjskiej (kapitał i odsetki) wobec Strony polskiej określony w artykule 1 łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z artykułem 6, pomniejszony o dokonane wcześniej spłaty, staje się bezzwłocznie i bezwarunkowo wymagalny.

Jeżeli spełni się warunek określony w zdaniu pierwszym, to odsetki za zwłokę będą naliczane od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia zapłaty według stawki 6-miesięczny LIBOR dla dolara amerykańskiego plus marża 6 % rocznie, przy czym stawka 6-miesięcznego LIBOR dla dolara amerykańskiego jest ustalona według notowań z dnia 31 marca 2004 r. i wynosi 1,16000. Odsetki za zwłokę w zapłacie będą naliczane od sumy wynikającej z kwoty długu Strony syryjskiej określonego w artykule 1 i kwoty odsetek naliczonych zgodnie z artykułem 6, pomniejszonej o dokonane wcześniej spłaty.

Artykuł 8

Uregulowanie w terminie przez Stronę syryjską wszystkich płatności wymienionych w artykule 3 i artykule 4 spowoduje umorzenie pozostałej kwoty długu Strony syryjskiej wobec Strony polskiej.

Artykuł 9

Bank Gospodarstwa Krajowego i Centralny Bank Syrii uzgodnią i podpiszą porozumienie międzybankowe w sprawie technicznych warunków rozliczenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie międzybankowe zostanie zawarte w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Artykuł 10

Z dniem podpisania niniejszej umowy tracą moc umowy wymienione w artykule 1 punkty 1.1), 1.2), 1.3).

Artykuł 11

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPORZĄDZONO w Damaszku, w dniu 16 grudnia 2004 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku angielskim.

 

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu Syryjskiej Republiki Arabskiej

J. Chodorowicz

 

M. Al-Hussein

 

Wersja obcojęzyczna

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA