| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 100 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się Zespół do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.
1. Do zadań Zespołu należy:

1) analizowanie stanu prac w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym w szczególności stanu negocjacji Nowej Rundy Wielostronnych Negocjacji Handlowych WTO;

2) opiniowanie propozycji ramowego stanowiska Polski w sprawach prac WTO, w tym stanowiska w sprawie negocjacji Nowej Rundy Wielostronnych Negocjacji Handlowych WTO, a także proponowanie zmian w tych stanowiskach;

3) opiniowanie propozycji stanowisk cząstkowych, uzupełniających stanowiska, o których mowa w ust. 2, a także proponowanie zmian w tych stanowiskach;

4) wspomaganie Pełnomocnika Rządu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO).

2. Zespół, realizując zadania, o których mowa w ust. 1, kieruje się „Stanowiskiem Polski w Negocjacjach Nowej Rundy Doha Światowej Organizacji Handlu”, przyjętym przez Radę Ministrów oraz stanowiskami cząstkowymi zatwierdzonymi przez stały komitet Rady Ministrów, właściwy w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

3. Przewodniczący Zespołu przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów propozycje zmian w stanowisku, o którym mowa w ust. 2.

4. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów lub stałemu komitetowi Rady Ministrów właściwemu w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej do zatwierdzenia propozycje stanowisk cząstkowych oraz propozycje ich zmian, uzupełniających stanowisko, o którym mowa w ust. 2.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO) ustanowiony na podstawie odrębnych przepisów;

2) trzech wiceprzewodniczących:

a) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c) sekretarz lub podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej;

3) członkowie wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw gospodarki – 4 przedstawicieli, w tym sekretarz Zespołu,

b) ministra właściwego do spraw zagranicznych – 3 przedstawicieli.

c) ministra właściwego do spraw rolnictwa – 2 przedstawicieli,

d) ministra właściwego do spraw finansów publicznych – 1 przedstawiciel,

e) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – 1 przedstawiciel,

f) ministra właściwego do spraw środowiska – 1 przedstawiciel,

g) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 1 przedstawiciel,

h) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – 1 przedstawiciel

i) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej – 1 przedstawiciel;

4) Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie;

5) Przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, odpowiedzialny za problematykę WTO.

2. Sekretarzem Zespołu jest dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiedzialny za udział Polski w pracach Światowej Organizacji Handlu.

§ 4.
1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

4) ustala każdorazowo, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, skład polskiej delegacji uczestniczącej w negocjacjach na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO).

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego.

4. Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania z działalności Zespołu.

§ 5.
1. W celu realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1, Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§ 7.
Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
§ 8.
Traci moc zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).
§ 9.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 10 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »