REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 70 poz. 711

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta drukowana jest na papierze koloru różowego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w danej gminie lub mieście. Dopuszcza się użycie papieru z jednostronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowanej.

2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3 albo B-5, B-4 lub B-3, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów. W razie stosowania karty do głosowania formatu A-4 lub większego, nazwiska kandydatów mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Numeracja przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.

3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest (odpowiednio) oznaczeniem

„Wybory ................................................................” oraz

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

nazwą gminy lub miasta, a pośrodku, w górnej części karty, umieszczony jest napis „Karta do głosowania w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu..............................”, a poniżej – „Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta”.

4. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych.

5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, a po lewej stronie – oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

6. Wzory kart do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

7. W wypadku głosowania na jednego kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, karta do głosowania ma format A-6, a z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz „TAK” i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz „NIE” i odpowiednią kratkę. Przepisy ust. 1 i ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

8. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

9. W ponownym głosowaniu karta do głosowania drukowana jest na papierze koloru różowego i ma format A-6. W górnej części karty pośrodku umieszczony jest napis „Karta do głosowania w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ponownym głosowaniu w dniu ........................”. Przepisy ust. 1 i ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

10. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 9, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2.
Karta do głosowania w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta wykonywana jest według zasad określonych w § 1 i drukowana na papierze koloru różowego w formacie A-6.
§ 3.
Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 677 i Nr 52, poz. 734 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 449 i Nr 45, poz. 782) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 2 października 2006 r. (poz. 711)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA