REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 80 poz. 849

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji,

podpisana w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Stronami”

– opierając się na postanowieniach Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z dnia 18 maja 1992 r.,

– kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinach nauki i technologii z dnia 12 stycznia 1993 r. oraz Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z dnia 12 stycznia 1993 r.,

– zważywszy gospodarczy, naukowo-techniczny i produkcyjny potencjał Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy,

– uznając znaczenie szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych dla rozwoju gospodarki obu państw,

– wyrażając wolę wzmocnienia i pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy w dziedzinie informatyzacji,

– w celu nadania szczególnego znaczenia bezpośrednim kontaktom organów administracji publicznej obu państw realizujących zadania z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać wszechstronną współpracę w dziedzinie informatyzacji zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium obu państw.

Strony będą prowadzić współpracę i wymianę w dziedzinach objętych niniejszą umową na zasadach wzajemności i równości praw.

Artykuł 2

Strony będą wspierać nawiązywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy podmiotami z obu państw, zainteresowanymi współpracą w dziedzinie informatyzacji, szczególnie w zakresie:

1) projektowania i wdrażania technologii i systemów informatycznych,

2) wymiany rozwiązań informatycznych i zasobów informacyjnych,

3) tworzenia i kształtowania infrastruktury informacyjnej, systemów telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych w powyższych obszarach,

4) realizacji wzorcowych i pilotażowych projektów informatycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

5) standaryzacji i certyfikacji technicznej systemów informatycznych,

6) wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania i rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem sieci Internet,

7) promocji rozwiązań informatycznych opracowanych przez podmioty obu państw w zakresie usług i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, budowy i eksploatacji systemów telekomunikacyjnych,

8) kompleksowych programów kształtowania społeczeństwa informacyjnego m.in. w takich dziedzinach, jak elektroniczne systemy ochrony zdrowia, edukacja na odległość z wykorzystaniem Internetu, handel elektroniczny, elektroniczne systemy płatności bankowych,

9) wspólnych przedsięwzięć na rzecz ograniczania zjawiska wykluczenia informacyjnego.

Artykuł 3

Strony będą informować się wzajemnie o konferencjach, sympozjach, targach oraz innych imprezach międzynarodowych w dziedzinie informatyzacji, które odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, oraz będą stymulować różne formy wymiany doświadczeń i wiedzy.

Artykuł 4

W realizacji postanowień niniejszej umowy mogą uczestniczyć, za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej, podmioty z państw trzecich.

W związku z dopuszczeniem podmiotów z państw trzecich do wykonywania postanowień niniejszej umowy wszelkie informacje, dokumenty oraz środki trwałe mogą być udostępnione lub przekazane innemu podmiotowi z trzeciego państwa jedynie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej.

Artykuł 5

Każda ze Stron uzna prawa autorskie przysługujące osobom fizycznym i prawnym drugiej Strony oraz ich prawnym następcom i będzie gwarantować ochronę tych praw; opierając się na zasadach wynikających ze standardów ochrony określonych w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), stanowiących załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Strony będą dążyły do zabezpieczania wzajemnej ochrony praw autorskich i pokrewnych osób fizycznych i prawnych, zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym obu państw.

Artykuł 6

Organami właściwymi do spraw związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy będą odpowiednio:

– w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Nauki i Informatyzacji,

– w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy – Ministerstwo Transportu i Łączności.

Artykuł 7

Organy właściwe Stron będą sprawować nadzór nad wykonywaniem postanowień niniejszej umowy oraz opracowywać propozycje wspólnych przedsięwzięć służących realizacji założeń umowy.

Spotkania przedstawicieli organów właściwych Stron będą odbywać się kolejno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, według porządku uzgodnionego przez organy właściwe.

Decyzje podjęte w trakcie wspólnych spotkań przedstawicieli zostaną każdorazowo uwzględnione w protokole ze spotkania w formie propozycji dla organów właściwych Stron.

Artykuł 8

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem spotkania ponosić będzie organ właściwy Strony, na terenie której odbywa się posiedzenie.

Koszty uczestnictwa w spotkaniach przedstawicieli każdej ze Stron ponosi Strona delegująca zgodnie z przepisami właściwymi w danym państwie.

Artykuł 9

Niniejsza umowa nie wywiera skutków prawnych w zakresie zobowiązań wynikających z wiążących każdą ze Stron umów dwustronnych i wielostronnych.

Artykuł 10

Strony mogą wprowadzać zmiany do treści niniejszej umowy w drodze sporządzania protokołów dodatkowych w formie pisemnej, które od momentu wejścia w życie stanowić będą integralną część umowy.

Wszystkie kwestie sporne, dotyczące interpretacji i wykonania postanowień umowy będą podlegać rozstrzygnięciu w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 11

Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją wypowiedzieć po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony w formie pisemnej w terminie sześciu miesięcy przed planowaną datą wypowiedzenia.

Wypowiedzenie niniejszej umowy nie naruszy realizacji projektów i programów, uzgodnionych podczas jej obowiązywania, a znajdujących się w stadium realizacji, jeżeli Strony nie podejmą w tej sprawie innej decyzji.

infoRgrafika

Wersja rosyjska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-31
  • Data wejścia w życie: 2007-08-13
  • Data obowiązywania: 2007-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA