reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,

podpisana w Kiszyniowie dnia 4 czerwca 2007 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdowy, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowy, postanowiły co następuje:

Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Mołdowy kredytu w wysokości do 15 000 000,00 USD (słownie: piętnaście milionów dolarów USA), zwanego dalej „Kredytem”, na finansowanie realizowanych w Republice Mołdowy projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę pitną. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 90 % (słownie: dziewięćdziesiąt procent) wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Mołdowy maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również usług, włączając technologie. Poszczególne kontrakty w ramach projektów będą zawierane po dniu wejścia w życie niniejszej umowy.

2. Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.

Artykuł 2

1. Niniejsza umowa, jak również wszystkie poszczególne projekty finansowane w ramach tej umowy, jest zgodna z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych odpowiednich dokumentach OECD.

2. Rząd Republiki Mołdowy potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i oferuje Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.

3. Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą umowę, jak również wszystkie projekty finansowane w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikowanie OECD niniejszej umowy, wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie oraz indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. Niniejsza umowa oraz projekty finansowane na jej podstawie nie mogą być zakwestionowane przez OECD co do ich zgodności z wymogami Porozumienia w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.

4. Projekty notyfikowane OECD zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp 4.

5. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców ze Strony Polskiej i władze lokalne ze Strony Mołdowskiej o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.

Artykuł 3

1. Indywidualne kontrakty, wdrażające poszczególne projekty, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez stronę kontraktu powinny zawierać klauzulę „w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu infoRgrafika

2. Kontrakty, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami”, uprawnionych do zawierania i realizacji takich kontraktów, z władzami lokalnymi z Republiki Mołdowy w terminie 2 lat (słownie: dwa lata) od daty wejścia w życie niniejszej umowy.

3. Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej umowy, określa zakres projektów inwestycyjnych, które będą finansowane w ramach Kredytu.

4. Kontrakty, o których mowa w ustępie 1, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:

a) Ministerstwo Finansów Republiki Mołdowy poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Mołdowy;

b) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Republiki Mołdowy pisemną akceptację kontraktów;

c) kontrakty wejdą w życie w terminie 15 dni od dnia wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktów do Ministerstwa Finansów Republiki Mołdowy;

d) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 4

1. Wartość dostaw maszyn, urządzeń i materiałów z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Mołdowy oraz usług, włączając technologie, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie będzie przekraczać kwoty 16 666 667,00 USD (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem dolarów USA).

2. Płatności z tytułu podpisanych i realizowanych kontraktów będą dokonywane w następujący sposób:

a) 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w dolarach USA przez władze lokalne z Republiki Mołdowy, jako zaliczka, przelewem bankowym, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów;

b) pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 niniejszej umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów.

Artykuł 5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami poszczególnych kontraktów oraz z Porozumieniem Bankowym, o którym mowa w artykule 10 ustęp 2 niniejszej umowy.

Artykuł 6

1. Wszystkie ceny, będą ustalone zgodnie z wynikami przetargu ogłoszonego przez właściwe organy Rządu Republiki Mołdowy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a wartość kontraktów będzie wyrażona w dolarach USA.

2. Udział towarów i usług polskiego pochodzenia w dostawach finansowanych w ramach niniejszej umowy nie może być niższy niż 75 % (słownie: siedemdziesiąt pięć procent). Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału i/lub dostarczenia oficjalnych świadectw pochodzenia.

3. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Mołdowy w ramach niniejszej umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 7

1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 36 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w dolarach USA, w dniu 15 marca i 15 września danego roku, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.

Artykuł 8

1. Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 1,4 % (słownie: jeden przecinek cztery procent) rocznie.

2. Odsetki będą płatne w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 marca i 15 września danego roku.

3. Pierwsza płatność odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).

5. W przypadku gdyby Rząd Republiki Mołdowy nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,25 % (słownie: jeden przecinek dwadzieścia pięć procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1.

6. Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.

7. W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Artykuł 9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w mieście Nowy Jork są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 10

1. W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię Ministerstwa Finansów Republiki Mołdowy, o nazwie „Kredyt w pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Mołdowy” dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat kapitałowych i odsetek. W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy, Ministerstwo Finansów Republiki Mołdowy wykorzysta rachunki budżetu państwa otwarte w Narodowym Banku Mołdowy. Prowadzone rachunki będą wolne od wszelkich opłat.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów Republiki Mołdowy zawrą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Artykuł 11

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w celu wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2. Wszelkie podatki dochodowe będą ponoszone zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.

3. Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie, poza Kredytem.

4. Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek zgodnie z niniejszą umową, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Republiki Mołdowy.

Artykuł 12

1. Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji określonych w ustępie 1 w ciągu sześciu miesięcy, każda z Umawiających się Stron może wnioskować o oddanie rozstrzygnięcia rozbieżności jakiemukolwiek arbitrażowi międzynarodowemu lub trybunałowi międzynarodowemu ad hoc, utworzonemu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

Artykuł 13

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 15

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie niniejszej umowy uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

infoRgrafika

 

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Rządu Republiki Mołdowy

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama