REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 80 poz. 853

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,

podpisana w Kiszyniowie dnia 4 czerwca 2007 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdowy, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowy, postanowiły co następuje:

Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Mołdowy kredytu w wysokości do 15 000 000,00 USD (słownie: piętnaście milionów dolarów USA), zwanego dalej „Kredytem”, na finansowanie realizowanych w Republice Mołdowy projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę pitną. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 90 % (słownie: dziewięćdziesiąt procent) wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Mołdowy maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również usług, włączając technologie. Poszczególne kontrakty w ramach projektów będą zawierane po dniu wejścia w życie niniejszej umowy.

2. Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.

Artykuł 2

1. Niniejsza umowa, jak również wszystkie poszczególne projekty finansowane w ramach tej umowy, jest zgodna z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych odpowiednich dokumentach OECD.

2. Rząd Republiki Mołdowy potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i oferuje Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.

3. Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą umowę, jak również wszystkie projekty finansowane w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikowanie OECD niniejszej umowy, wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie oraz indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. Niniejsza umowa oraz projekty finansowane na jej podstawie nie mogą być zakwestionowane przez OECD co do ich zgodności z wymogami Porozumienia w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.

4. Projekty notyfikowane OECD zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp 4.

5. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców ze Strony Polskiej i władze lokalne ze Strony Mołdowskiej o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.

Artykuł 3

1. Indywidualne kontrakty, wdrażające poszczególne projekty, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez stronę kontraktu powinny zawierać klauzulę „w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu infoRgrafika

2. Kontrakty, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami”, uprawnionych do zawierania i realizacji takich kontraktów, z władzami lokalnymi z Republiki Mołdowy w terminie 2 lat (słownie: dwa lata) od daty wejścia w życie niniejszej umowy.

3. Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej umowy, określa zakres projektów inwestycyjnych, które będą finansowane w ramach Kredytu.

4. Kontrakty, o których mowa w ustępie 1, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:

a) Ministerstwo Finansów Republiki Mołdowy poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Mołdowy;

b) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Republiki Mołdowy pisemną akceptację kontraktów;

c) kontrakty wejdą w życie w terminie 15 dni od dnia wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktów do Ministerstwa Finansów Republiki Mołdowy;

d) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 4

1. Wartość dostaw maszyn, urządzeń i materiałów z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Mołdowy oraz usług, włączając technologie, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie będzie przekraczać kwoty 16 666 667,00 USD (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem dolarów USA).

2. Płatności z tytułu podpisanych i realizowanych kontraktów będą dokonywane w następujący sposób:

a) 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w dolarach USA przez władze lokalne z Republiki Mołdowy, jako zaliczka, przelewem bankowym, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów;

b) pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 niniejszej umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów.

Artykuł 5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami poszczególnych kontraktów oraz z Porozumieniem Bankowym, o którym mowa w artykule 10 ustęp 2 niniejszej umowy.

Artykuł 6

1. Wszystkie ceny, będą ustalone zgodnie z wynikami przetargu ogłoszonego przez właściwe organy Rządu Republiki Mołdowy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a wartość kontraktów będzie wyrażona w dolarach USA.

2. Udział towarów i usług polskiego pochodzenia w dostawach finansowanych w ramach niniejszej umowy nie może być niższy niż 75 % (słownie: siedemdziesiąt pięć procent). Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału i/lub dostarczenia oficjalnych świadectw pochodzenia.

3. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Mołdowy w ramach niniejszej umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 7

1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 36 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w dolarach USA, w dniu 15 marca i 15 września danego roku, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie dwuletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.

Artykuł 8

1. Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 1,4 % (słownie: jeden przecinek cztery procent) rocznie.

2. Odsetki będą płatne w dolarach USA, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 marca i 15 września danego roku.

3. Pierwsza płatność odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).

5. W przypadku gdyby Rząd Republiki Mołdowy nie dokonał płatności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,25 % (słownie: jeden przecinek dwadzieścia pięć procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1.

6. Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.

7. W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Artykuł 9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w mieście Nowy Jork są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 10

1. W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię Ministerstwa Finansów Republiki Mołdowy, o nazwie „Kredyt w pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Mołdowy” dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat kapitałowych i odsetek. W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy, Ministerstwo Finansów Republiki Mołdowy wykorzysta rachunki budżetu państwa otwarte w Narodowym Banku Mołdowy. Prowadzone rachunki będą wolne od wszelkich opłat.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów Republiki Mołdowy zawrą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Artykuł 11

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w celu wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2. Wszelkie podatki dochodowe będą ponoszone zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.

3. Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie, poza Kredytem.

4. Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek zgodnie z niniejszą umową, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Republiki Mołdowy.

Artykuł 12

1. Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji określonych w ustępie 1 w ciągu sześciu miesięcy, każda z Umawiających się Stron może wnioskować o oddanie rozstrzygnięcia rozbieżności jakiemukolwiek arbitrażowi międzynarodowemu lub trybunałowi międzynarodowemu ad hoc, utworzonemu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

Artykuł 13

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 15

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie niniejszej umowy uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

infoRgrafika

 

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Rządu Republiki Mołdowy

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-31
  • Data wejścia w życie: 2007-08-14
  • Data obowiązywania: 2007-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA