REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 85 poz. 915

UCHWAŁA Nr 262 RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4624 z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO020, zwanego dalej „RPO”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 036 542 041 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 3 771 043 599,36 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1) Przedsiębiorczość;

2) Turystyka;

3) Infrastruktura społeczna;

4) Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast;

5) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna;

6) Środowisko przyrodnicze;

7) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;

8) Pomoc techniczna.

§ 2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 57 605 724 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 209 575 384,48 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3.
Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4.
Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowa

Poziom dofinansowania EFRR (%)

Środki EFRR
(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)

Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1

86,89 %

207 308 408

13,11 %

31 289 721

2

85,00 %

134 750 465

15,00 %

23 779 510

3

85,00 %

62 192 522

15,00 %

10 975 151

4

85,00 %

82 923 363

15,00 %

14 633 535

5

81,86 %

352 424 294

18,14 %

78 099 272

6

80,80 %

93 288 784

19,20 %

22 165 660

7

85,00 %

62 192 522

15,00 %

10 975 151

8

100 %

41 461 683

0,00 %

0

ogółem na RPO

84,38 %

1 036 542 041

15,62 %

191 918 000

 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-11-16
  • Data wejścia w życie: 2007-11-08
  • Data obowiązywania: 2007-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA