REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 93 poz. 1010

POROZUMIENIE

między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych,

sporządzone w Trypolisie dnia 2 maja 2006 r.

Tekst pierwotny

Niniejsze porozumienie zostało zawarte pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, zwaną dalej „Stroną polską”, a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną, zwaną dalej „Stroną libijską”, lub łącznie „Umawiającymi się Stronami”.

Wstęp

Obustronnie dążąc do wspierania rozwoju stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych oraz z uwagi na wygaśnięcie terminu obowiązywania porozumień, zawartych pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i Centralnym Bankiem Libii, a także w oparciu o wyniki rozmów specjalistów i ekspertów z obydwu krajów, mających na celu ostateczne uregulowanie kwestii wzajemnych zobowiązań finansowych, Umawiające się Strony uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony uznają, że na mocy niniejszego porozumienia zostają ostatecznie uregulowane następujące zobowiązania finansowe:

1. Zobowiązania Strony polskiej wobec Strony libijskiej z tytułu otrzymanych kredytów oraz z tytułu depozytów w walutach wymienialnych, należnych Centralnemu Bankowi Libii od Narodowego Banku Polskiego, jak również z tytułu odsetek, naliczonych od depozytów i kredytów i skapitalizowanych, w oparciu o:

1) porozumienie z dnia 20 listopada 1984 r. zawarte między Centralnym Bankiem Libii i Narodowym Bankiem Polskim w sprawie rozliczania należności Centralnego Banku Libii od Narodowego Banku Polskiego i Banku Handlowego w Warszawie S.A. poprzez płatności podlegające transferowi, a należne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej;

2) porozumienie z dnia 4 marca 1993 r. zawarte między Narodowym Bankiem Polskim i Centralnym Bankiem Libii w sprawie rozliczenia Porozumienia Bankowego, zawartego w dniu 20 listopada 1984 r.

2. Umawiające się Strony uzgodniły, że wartość depozytów, kredytów i skapitalizowanych od nich odsetek należnych od Strony polskiej na rzecz Strony libijskiej, zgodnie z wyżej wymienionymi porozumieniami, wynosi 34 000 000,00 USD (słownie: trzydzieści cztery miliony dolarów amerykańskich) i stanowi ostateczną kwotę tych zobowiązań do uregulowania.

3. Zobowiązania Strony libijskiej wobec Strony polskiej, z tytułu usług wykonanych przez przedsiębiorstwa polskie na terytorium Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej i przeznaczone do rozliczenia w ramach porozumień, wymienionych w ustępie 1, wynoszą 13 215 683,975 LYD (słownie: trzynaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy 975/1000 dinarów libijskich). Szczegółowy wykaz polskich przedsiębiorstw objętych porozumieniem, oraz wartość ich należności, określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

4. Umawiające się Strony uzgodniły, że ostateczna kwota do uregulowania należności polskich przedsiębiorstw, o której mowa w ustępie 3, wynosi 22 000 000,00 USD (słownie: dwadzieścia dwa miliony dolarów amerykańskich).

Artykuł 2

1. Umawiające się Strony zgodnie potwierdzają, że zobowiązania, o których mowa w artykule 1, stanowią całkowite wzajemne zobowiązania pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

2. Strona polska zobowiązuje się do spłaty na rachunek wskazany przez Centralny Bank Libii salda zadłużenia, w kwocie 12 000 000,00 USD (słownie: dwanaście milionów dolarów amerykańskich), wynikającego z różnicy pomiędzy należnościami Strony libijskiej od Strony polskiej, określonymi w artykule 1 ustęp 2, a należnościami Strony polskiej od Strony libijskiej, określonymi w artykule 1 ustęp 4, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia podpisania, w sposób ostateczny, niniejszego porozumienia.

3. Z dniem spłaty przez Stronę polską kwoty, o której mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, na rachunek wskazany przez Centralny Bank Libii, wygasają, w sposób ostateczny, wzajemne zobowiązania finansowe Umawiających się Stron, wynikające z tytułów, o których mowa w artykule 1.

Artykuł 3

1. Umawiające się Strony potwierdzają, że, w sposób ostateczny, zostały dokonane wszystkie rozliczenia wzajemnych zobowiązań z tytułów, o których mowa w artykule 1, i zrzekają się nieodwołalnie dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułów podlegających rozliczeniu na podstawie niniejszego porozumienia, w tym roszczeń z tytułu należności odsetkowych od tych zobowiązań.

2. W odniesieniu do rozliczanych na podstawie niniejszego porozumienia należności polskich przedsiębiorstw, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia, Umawiające się Strony zobowiązują się do:

1) zaniechania dochodzenia tych należności przed sądami lub innymi organami, powołanymi do rozstrzygania spraw tego rodzaju, oraz

2) niedochodzenia wykonania orzeczeń sądowych dotychczas wydanych oraz orzeczeń przyszłych w sprawach wniesionych do właściwych sądów, a także odstąpienia od wnoszenia jakichkolwiek nowych spraw dotyczących tych należności.

Artykuł 4

Strona polska zobowiązuje się do uregulowania należności polskich przedsiębiorstw, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia, a wynikających ze zobowiązań Strony libijskiej wobec tych przedsiębiorstw.

Artykuł 5

1. Na mocy niniejszego porozumienia Narodowy Bank Polski i Centralny Bank Libii oświadczają, że porozumienia zawarte między nimi, wymienione w artykule 1 ustęp 1, wygasły i zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń, co do zobowiązań finansowych z nich wynikających.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

Artykuł 6

Wszelkie spory między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia, rozstrzygane będą w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 7

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPORZĄDZONO w Trypolisie dnia 2 maja 2006 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i arabskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej

J. Osas

A. M. El Misurati

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej

Dyrektor Departamentu Generalnego ds. Pożyczek i Długów Główny Komitet Ludowy ds. Finansów Wielka Arabska Libijska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna

 

Załącznik 1. [NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH]

Załącznik nr 1

NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH

Przedsiębiorstwo

Należności w LYD

BUDIMEX-DROMEX S.A.

8 454 280,332

BUDIMEX S.A.

4 057 385,581

PUC WADECO Sp. z o.o.

337 335,403

POLSERVICE Sp. z o.o.

366 682,659

OGÓŁEM

13 215 683,975

 

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Narodowy Bank Polski, reprezentowany przez:

Pana Andrzeja Jakubiaka, członka Zarządu, dyrektora Departamentu Prawnego,

oraz

Centralny Bank Libii, reprezentowany przez:

Pana Khalifa A. Eledreisi, dyrektora Departamentu Umów i Pożyczek,

biorąc pod uwagę, że:

1) Rzeczpospolita Polska oraz Wielka Arabska Libijska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna podpisały w dniu 2 maja 2006 r. porozumienie w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych, na mocy którego nastąpiło całkowite i ostateczne rozliczenie zadłużenia Rzeczypospolitej Polskiej wobec Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej oraz Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Strony uznały za ostateczne rozliczenie wzajemnego zadłużenia wynikającego z porozumień bankowych, tj. porozumienia z dnia 20 listopada 1984 r. między Centralnym Bankiem Libii i Narodowym Bankiem Polskim w sprawie rozliczania należności Centralnego Banku Libii od Narodowego Banku Polskiego i Banku Handlowego w Warszawie S.A. poprzez płatności podlegające transferowi, a należne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej oraz porozumienia z dnia 4 marca 1993 r. między Narodowym Bankiem Polskim i Centralnym Bankiem Libii w sprawie rozliczenia porozumienia bankowego zawartego w dniu 20 listopada 1984 r.,

niniejszym oświadczają, że:

– porozumienia bankowe wymienione w pkt 2 powyżej wygasły bezspornie i nieodwołalnie a Narodowy Bank Polski i Centralny Bank Libii nie są związane jakimkolwiek stosunkiem prawnym umownym lub pozaumownym, który byłby podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń obecnie lub w przyszłości,

– prowadzone w księgach CBL konto dolarowe, zwane „kontem specjalnym NBP”, na którym zapisywane było saldo należności CBL od NBP zgodnie z porozumieniem z dnia 4 marca 1993 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Centralnym Bankiem Libii w sprawie rozliczenia porozumienia bankowego zawartego w dniu 20 listopada 1984 r. i wygasłego z dniem 31 marca 1990 r. zostaje zamknięte z dniem spłaty salda zadłużenia,

– prowadzone w księgach NBP konto dolarowe, zwane „kontem specjalnym CBL”, które było odpowiednikiem konta prowadzonym w CBL i na którym były rejestrowane zapisy odpowiadające zapisom na „koncie specjalnym NBP” w CBL zostaje zamknięte z dniem spłaty salda zadłużenia.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone w Trypolisie dnia 10 maja 2006 r. i stanowi załącznik nr 2 do porozumienia zawartego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych.

 

Za Narodowy Bank Polski

Za Centralny Bank Libii

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wersja w jezyku arabskim

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-13
  • Data wejścia w życie: 2006-05-02
  • Data obowiązywania: 2006-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA