| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009, ustanowionego zgodnie z umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004–2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 2004 r.,

podpisane w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r.

między

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,
zwaną dalej „Państwem-Beneficjentem”,

a

KRÓLESTWEM NORWEGII,
zwanym dalej „Norwegią”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Artykuł 1

W Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004–2009, pomiędzy Norwegią a Rzecząpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 14 października 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„Rzeczpospolita Polska upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy, wskazany w Aneksie A, do działania w jej imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za kontrolę finansową i audyt. Pełni też funkcję punktu kontaktowego. Jego struktura zarządzania została przedstawiona w Aneksie A.”.

2. W treści Artykułu 4 ustępy 6 i 8 oraz w treści Artykułu 5 ustępy 2 i 3 wyrażenie „Ministerstwo Gospodarki i Pracy” otrzymuje brzmienie „Krajowy Punkt Kontaktowy”.

3. W treści Artykułu 5 ustęp 1 wyrażenie „Punkt Kontaktowy” otrzymuje brzmienie „Krajowy Punkt Kontaktowy”.

4. W Artykule 5 dodaje się ustęp 3 następującej treści:

„Aneksy A, B i C mogą być przedmiotem przeglądu podczas spotkań rocznych. Zmiany uzgodnione podczas takich spotkań nie wymagają formalnej zmiany niniejszego Memorandum of Understanding. Zmiany te zostaną potwierdzone w drodze wymiany listów pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Krajowym Punktem Kontaktowym.”.

5. W Artykule 5 dotychczasowe ustępy 3 i 4 zmieniają numerację na odpowiednio 4 i 5.

6. W Artykule 7 ustęp 2 oraz w Artykule 8 ustęp 3 zostają uchylone. W Artykule 7 ustęp 1 nie będzie numerowany.

7. W Aneksie A do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

(a) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

– w zdaniu pierwszym wyrażenie „Ministerstwo Gospodarki i Pracy” otrzymuje brzmienie „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”;

– w zdaniu drugim wyrażenie „Punkt Kontaktowy” otrzymuje brzmienie „Krajowy Punkt Kontaktowy”;

(b) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

– w zdaniu drugim wyrażenie „Punkt Kontaktowy” otrzymuje brzmienie „Krajowy Punkt Kontaktowy”;

– po tiret siódmym dodaje się tiret ósme i tiret dziewiąte w brzmieniu:

„– przeprowadzanie formalnej i merytoryczno-technicznej oceny projektów,

– przedstawianie członkom Komitetu Sterującego listy rankingowej wraz z uzasadnieniem.”;

(c) w pkt 5 skreśla się zdanie czwarte wraz ze wszystkimi tiret;

(d) w pkt 5 tabela 1. otrzymuje brzmienie:

Tabela 1.

Priorytet

Instytucja Pośrednicząca

Instytucja Wspomagająca Instytucję Pośredniczącą

Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Ministerstwo Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

Ministerstwo Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Ministerstwo Zdrowia

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Badania Naukowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych

Ministerstwo Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 

 

(e) w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:

– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Krajowy Punkt Kontaktowy utworzy jeden Komitet Monitorujący dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.”;

– w zdaniu czwartym, określającym skład Komitetu Monitorującego, skreśla się tiret drugie;

(f) w pkt 7 wprowadza się następujące zmiany:

– zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Komitet Sterujący, na podstawie przedstawionej przez Instytucję Pośredniczącą listy rankingowej kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniem, podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizacji projektów na danej liście rankingowej.”;

– w zdaniu szóstym, określającym skład Komitetu Sterującego, skreśla się tiret drugie;

– zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Komitetu zaprasza, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Płatniczej oraz, jeśli jest to właściwe, przedstawicieli innych instytucji i organizacji, których obecność może być kluczowa dla efektywności wdrażania pomocy dostępnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.”;

(g) w pkt 9 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„Funkcję Instytucji Audytu pełni Ministerstwo Finansów za pomocą podległych mu departamentów.”.

(h) Dodaje się pkt 10 „Fundusz zaliczkowy” („Working capital”) w brzmieniu:

„10. W celu ułatwienia terminowego przekazywania środków finansowych do Beneficjentów i Operatorów, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekaże Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zaliczkę (fundusz zaliczkowy – working capital), która będzie przechowywana na rachunku bankowym przez Instytucję Płatniczą. Płatności z funduszu zaliczkowego na rzecz Beneficjentów i Operatorów mogą być dokonywane po spełnieniu polskich wewnętrznych wymogów dotyczących dokonywania płatności. Kwota zaliczki, szczegółowe wymagania odnośnie sprawozdawczości, mechanizm rozliczania i inne warunki zostaną określone w instrukcji wydanej przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla Krajowego Punktu Kontaktowego. Niniejsza instrukcja będzie wiążąca dla Krajowego Punktu Kontaktowego.”

(i) Część „Procedura wnioskowania” otrzymuje brzmienie:

„Procedura wnioskowania

Informacja dotycząca procesu naboru wniosków będzie ogłaszana w zależności od dostępności środków finansowych oraz projektów. Co do zasady, i w zależności od rodzaju projektu, nabór wniosków będzie przeprowadzany w formie konkursu otwartego. Wnioski powinny być przekazywane do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej, która ocenia kompletność wniosku i dokonuje oceny pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków, na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej wnioski zostaną poprawione przez wnioskodawcę. Po wstępnej weryfikacji, wnioski aplikacyjne zostaną ocenione pod kątem kryteriów merytoryczno-technicznych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wspomagającą, która przyznaje projektom punkty w ramach procedury oceny. W wyniku procedury oceny przygotowywana jest lista rankingowa kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniami, która następnie jest przekazywana do Komitetu Sterującego do zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem, Komitet Sterujący może wprowadzić uzasadnione zmiany na powyższej liście. Lista zatwierdzona przez Komitet Sterujący wraz z jego rekomendacjami jest przekazywana do Krajowego Punktu Kontaktowego. W oparciu o rekomendacje Komitetu Sterującego Krajowy Punkt Kontaktowy decyduje, które projekty kwalifikują się do przekazania do Biura Mechanizmów Finansowych (BMF), a następnie wraz z uzasadnioną opinią przekazuje je do BMF. Zgodnie z Zasadami i Procedurami, BMF przygotowuje rekomendacje dla projektów i przekazuje je Norweskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Na podstawie pozytywnej decyzji, pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Krajowym Punktem Kontaktowym zawierana będzie umowa finansowa.”.

8. W Aneksie B do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

(a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Norweski Mechanizm Finansowy zmierza do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do umocnienia dwustronnej współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Norwegią.”.

(b) W tabeli w polu czwartego priorytetu pod tytułem „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych” w kolumnie drugiej tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„– modernizacja usług administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych;”;

(c) W tabeli, w polu priorytetu dziewiątego pod tytułem „Polityka regionalna i działania transgraniczne” w kolumnie drugiej tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„– współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w regionach rozwijających się;”;

(d) W tabeli, w polu priorytetu dziesiątego pod tytułem „Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire” kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„Cel priorytetu

Celem ogólnym jest rozwijanie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych w zakresie prawidłowego i terminowego wprowadzania w życie prawa UE, w tym przede wszystkim wsparcie administracji odpowiedzialnej za kształtowanie, wdrażanie tego prawa, jak i ocenę zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z prawem UE (w tym z orzecznictwem ETS). Szczególnie ważne w tym kontekście jest zapewnienie dostępu do ekspertyz prawnych, analiz, wymiany doświadczeń i szkoleń w odniesieniu do reprezentowania państwa w postępowaniach przed ETS.

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

W ramach priorytetu do realizacji możliwe będą m.in. następujące działania:

– Szkolenia dla administracji w zakresie wdrażania acquis oraz proponowanych zmian w prawie UE;

– Pomoc techniczna w zakresie zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z zobowiązaniami nakładanymi prawem UE, w tym propozycja nowych rozwiązań (ekspertyzy, opinie prawne, itp.);

– Wsparcie w postaci pomocy technicznej związanej z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polski w postępowaniach przed ETS (ekspertyzy, opinie, szkolenia, itp.);

– Pomoc techniczna w zakresie organizacji i sposobów wdrażania acquis (opracowania, procedury, itp.);

– Promocja rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażania acąuis, oraz nowych propozycji legislacyjnych zgodnych z prawem Unii Europejskiej i orzecznictwem ETS (konferencje, seminaria, itp.);

– Wsparcie organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców w działaniach związanych z wdrażaniem acquis oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;

– Pomoc techniczna w zakresie uczestnictwa administracji rządowej w procesie kształtowania acquis oraz dokumentów nielegislacyjnych (ekspertyzy, opinie, itp.).”.

9. W Aneksie C do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

(a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusz Pomocy Technicznej

Działania związane z informacją i promocją możliwości wykorzystania środków finansowych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przygotowaniem zarządzania, systemu wdrażania, w tym monitoringu, kontroli i audytu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz tłumaczeniem dokumentów, a także pomoc ekspertów i doradców.”;

(b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych działających we wszystkich obszarach priorytetowych.”;

(c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych

Fundusz będzie działał w ramach obszarów priorytetów objętych pomocą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.”;

(d) po punkcie 5 dodaje się punkt 6 następującej treści:

„6. Fundusz Wymiany Kulturalnej

Fundusz Wymiany Kulturalnej zostanie przygotowany w celu rozwijania wymiany kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwami EFTA.”.

Artykuł 2

Wszystkie pozostałe postanowienia Memorandum of Understanding oraz Aneksów A, B i C, pozostają niezmienione.

Artykuł 3

Zmiany zostaną włączone do obowiązującego tekstu Memorandum of Understanding łącznie z Aneksami A, B i C i ogłoszone na stronach internetowych Krajowego Punktu Kontaktowego i Biura Mechanizmów Finansowych.

Artykuł 4

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu złożenia ostatniego podpisu.

Podpisane w Brukseli dnia 17.12.2007 r.

Popisane w Brukseli dnia 18.12.2007 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Królestwa Norwegii

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »