| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji,

podpisana w Kijowie dnia 19 września 2008 r.

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, dalej – „Strony”,

pragnąc wzmacniać więzi tradycyjnej przyjaźni między obydwoma państwami,

deklarując przekonanie o konieczności zachowania i stworzenia warunków dla dalszego rozwoju prasy, telewizji i radiofonii w państwach Stron,

nadając duże znaczenie umocnieniu wzajemnego zrozumienia między dwoma państwami oraz pragnąc sprzyjać politycznej, gospodarczej i kulturalnej współpracy między nimi,

chcąc sprzyjać wykonaniu postanowień Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku,

w oparciu o zasady równości i wzajemnych korzyści,

w celu aktywizacji stosunków między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sprzyjających wymianie informacji w poszczególnych dziedzinach i rozwoju współpracy między środkami masowego przekazu obydwu państw,

uzgodniły, co następuje;

ARTYKUŁ 1

Strony zapewnią stworzenie sprzyjających warunków dla szerokiego i swobodnego wzajemnego rozpowszechniania informacji w celu pogłębienia wiedzy o życiu narodów obydwu państw.

ARTYKUŁ 2

Strony sprzyjają rozwojowi i doskonaleniu współpracy między środkami masowego przekazu, a także między właściwymi instytucjami i organizacjami Stron, działającymi w dziedzinie środków masowego przekazu, na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.

ARTYKUŁ 3

Strony będą wspierać wymianę informacji między polskimi i ukraińskimi służbami informacyjnymi (agencjami), a także między telewizją publiczną i radiofonią publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Telekompanią Ukrainy i Narodową Radiokompanią Ukrainy. Wydatki związane z przygotowaniem i przekazywaniem materiałów będzie pokrywać strona wysyłająca informację.

ARTYKUŁ 4

Strony sprzyjają tworzeniu i rozpowszechnianiu radiowych oraz telewizyjnych audycji o wydarzeniach w dziedzinach kultury, oświaty, polityki, gospodarki, turystyki, sportu, środowiska naturalnego lub o innej tematyce pozostającej we wspólnym interesie, jak również będą wspierać inicjatywy organizacji radiowych i telewizyjnych obydwu państw w zakresie współpracy w dziedzinie informacji.

ARTYKUŁ 5

Strony będą sprzyjać rozpowszechnianiu na terytorium swoich państw produktów i usług środków masowego przekazu działających legalnie w państwie drugiej Strony, pod warunkiem, że rozpowszechniane treści nie będą sprzeczne z prawem tego państwa.

ARTYKUŁ 6

Strony będą sprzyjać organizacji transmisji programów telewizyjnych i radiowych, rozpowszechnianych legalnie w państwie drugiej Strony, jak również przekazywaniu materiałów przygotowanych przez dziennikarzy dla swoich redakcji przy wykorzystaniu środków łączności właściwego systemu. Strony będą podejmować wspólną produkcję programów w oparciu o odrębne porozumienia.

ARTYKUŁ 7

Każda ze Stron na zasadach wzajemności, zgodnie z ustawodawstwem własnego państwa dotyczącym środków masowego przekazu, będzie sprzyjać akredytowanym przedstawicielom środków masowego przekazu drugiej Strony w stworzeniu warunków niezbędnych dla wykonywania przez nich swoich obowiązków zawodowych, łącznie z nawiązaniem oficjalnych służbowych kontaktów oraz przygotowaniem materiałów informacyjnych.

ARTYKUŁ 8

Strony sprzyjają równej i wzajemnie korzystnej współpracy oraz bezpośrednim kontaktom między dziennikarzami i związkami zawodowymi dziennikarzy z państw Stron, jak również organizacji spotkań, seminariów, konferencji, targów książki oraz wystaw.

ARTYKUŁ 9

Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów w dziedzinach telewizji, radiofonii, prasy oraz dyscyplin naukowo-technicznych związanych z informacją masową.

ARTYKUŁ 10

Strony będą współpracować i wymieniać się doświadczeniem w zakresie prawnej regulacji działalności środków masowego przekazu, jak również wymieniać się danymi statystycznymi oraz innymi informacjami o wydaniach periodycznych oraz organizacjach radiowych i telewizyjnych.

ARTYKUŁ 11

W celu realizacji niniejszej Umowy Strony, właściwi ministrowie (ministerstwa) lub inne uprawnione organy mogą zawierać porozumienia dotyczące poszczególnych kierunków współpracy dwustronnej, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Szczegóły współpracy będą ustalać bezpośrednio zainteresowane organizacje z obydwu państw.

ARTYKUŁ 12

Niniejsza Umowa nie wywiera skutków prawnych w zakresie zobowiązań wynikających z wiążących każdą ze Stron umów dwustronnych i wielostronnych.

ARTYKUŁ 13

Strony mogą wprowadzać zmiany do treści niniejszej Umowy w drodze sporządzania protokołów dodatkowych w formie pisemnej, które od momentu wejścia w życie stanowić będą integralną część Umowy.

ARTYKUŁ 14

Wszystkie kwestie sporne, dotyczące interpretacji i wykonania postanowień niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu w drodze dyplomatycznej.

ARTYKUŁ 15

Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją wypowiedzieć po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony w formie pisemnej w terminie sześciu miesięcy przed planowaną datą wypowiedzenia.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie naruszy realizacji projektów i programów, uzgodnionych podczas jej obowiązywania, a znajdujących się w stadium realizacji, jeżeli Strony nie podejmą w tej sprawie innej decyzji.

infoRgrafika

Wersja ukraińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »