| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 22 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.1)) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa:

1) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez komisarzy wyborczych,

2) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez terytorialne komisje wyborcze, zwane dalej „TKW”, w szczególności przy rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów,

3) warunki i sposób korzystania z techniki elektronicznej przez obwodowe komisje wyborcze, zwane dalej „OKW”, przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie,

4) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołu głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub systemu elektronicznego przesyłania danych,

5) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołów z wyborów, sporządzonych przez TKW, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub elektronicznego przesyłania danych

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2.

1. Warunkiem wykorzystania techniki elektronicznej – odpowiednio przez OKW i TKW – przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów jest:

1) używanie wyłącznie oprogramowania (systemu informatycznego), które zostało dopuszczone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dostarczone bezpłatnie i serwisowane przez Krajowe Biuro Wyborcze;

2) zapewnienie sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci Internet spełniających – stosownie do zakresu działania komisji – wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do uchwały;

3) zapewnienie obsługi systemu informatycznego TKW w drodze powołania przez komisję na wniosek zapewniającego jej obsługę administracyjną odpowiednio marszałka województwa, starosty oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

a) pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW – w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,

b) pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW oraz operatorów wprowadzania danych – w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego;

4) zapewnienie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy przez powołanie:

a) koordynatora gminnego, przy czym dopuszczalne jest pełnienie tej funkcji przez pełnomocnika TKW w przypadku gminy liczącej do 20 000 mieszkańców,

b) operatorów systemów informatycznych OKW, przy czym dopuszczalne jest pełnienie tej funkcji przez członka OKW, w tym przez osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Komisarz wyborczy eksploatuje system informatyczny przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz zapewnieniu jego obsługi poprzez powołanie pełnomocnika i koordynatora do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów systemu informatycznego. Zadania pełnomocnika określa załącznik nr 2 do uchwały. Zadania koordynatora określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, określają odpowiednio załączniki nr 4–7 do uchwały. Zadania operatora wprowadzania danych określa pełnomocnik do spraw obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

4. Zadania koordynatora gminnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, określa załącznik nr 8 do uchwały.

5. Zadania operatora systemu informatycznego OKW, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 3.

1. System informatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z:

1) systemu centralnego, przeznaczonego dla Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych;

2) systemu obsługi TKW z dostępem do systemu centralnego;

3) systemu obsługi OKW, pracującego autonomicznie bądź z dostępem do systemu centralnego.

2. System informatyczny umożliwia:

1) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o komitetach wyborczych, listach kandydatów i kandydatach na radnych oraz o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

2) wspomaganie sporządzenia obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach oraz treści kart do głosowania;

3) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o składach komisji wyborczych;

4) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o okręgach wyborczych i o obwodach głosowania, wraz z określeniem liczby wyborców;

5) zasilenie systemu informatycznego OKW w dane o zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach oraz o podziale na obwody głosowania i okręgi wyborcze, umożliwiające wprowadzenie ustalonych wyników głosowania w obwodzie;

6) wprowadzenie danych o liczbie kart do głosowania wydanych wyborcom w dniu głosowania oraz przekazanie tych danych do systemu centralnego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad i trybu przekazywania w dniu głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania;

7) wprowadzenie danych o wynikach głosowania w obwodzie, weryfikację ich pod względem poprawności arytmetycznej, sporządzenie protokołów głosowania, a po ich zaakceptowaniu przez OKW – wykonanie kopii tych danych na nośniku elektronicznym oraz przekazanie wyników głosowania do systemu centralnego;

8) wprowadzenie przez TKW do systemu informatycznego wyników głosowania ustalonych przez OKW niekorzystające ze wsparcia informatycznego oraz sprawdzenie poprawności tych wyników;

9) ustalenie przez właściwe TKW wyników głosowania i wyników wyborów;

10) sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji służącej do protokolarnego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez TKW;

11) przekazanie przez TKW ustalonych wyników głosowania i wyników wyborów do systemu centralnego;

12) sporządzenie przez komisarza wyborczego wykonującego czynności ogólnowojewódzkie komunikatu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, oraz obwieszczenia: o wynikach wyborów do rad i o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa;

13) sporządzenie przez właściwego komisarza wyborczego wyciągów z obwieszczenia, o których mowa w art. 183 Ordynacji wyborczej;

14) weryfikację zgodności danych zawartych w systemie informatycznym z danymi zawartymi w przekazanych protokołach wyników głosowania i wyników wyborów;

15) sporządzanie wydruków kontrolnych danych przechowywanych w systemie informatycznym.

3. System informatyczny umożliwia kontrolę poprawności arytmetycznej danych liczbowych zawartych w protokołach głosowania.

4. System informatyczny umożliwia komisarzowi wyborczemu nadzór nad poprawnością ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez komisje wyborcze z obszaru jego właściwości terytorialnej.

§ 4.

1. Przesyłanie przez OKW lub TKW danych o wynikach głosowania oraz przesyłanie przez TKW zbiorczych danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej oraz do komisarzy wyborczych, a także między tymi komisjami, odbywa się z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej, z zapewnieniem bezpieczeństwa i autentyczności danych oraz zgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w protokołach wyników głosowania i wyników wyborów.

2. W przypadku OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet przekazywanie danych odbywa się na nośnikach informacji.

§ 5.

1. Obsługę systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów oraz dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

2. Obsługę systemu informatycznego TKW zapewnia, w ramach zadań zleconych, stosownie do właściwości, marszałek województwa, starosta oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta).

3. Obsługę systemu informatycznego OKW zapewnia, w ramach zadań zleconych gminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. Obsługę systemu informatycznego, o której mowa w ust. 1–3, właściwe organy zapewniają w trybie i na zasadach określonych w art. 23 Ordynacji wyborczej.

§ 6.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 66, poz. 678).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO]

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 września 2010 r. (poz. 927)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1. Stacje robocze przeznaczone dla obsługi organów wyborczych powinny spełniać następujące wymagania konfiguracyjne i wydajnościowe:

1) komputer typu PC (biurkowy lub laptop);

2) wyposażenie w:

a) port umożliwiający podłączenie drukarki,

b) port USB pozwalający na zapisanie danych na zewnętrznym nośniku informacji,

c) nagrywarkę CD1),

d) dysk twardy (co najmniej 200 MB wolnej przestrzeni),

e) mysz,

f) ewentualną kartę sieciową, umożliwiającą pod-tączenie do sieci lokalnej (w przypadku instalacji wielostanowiskowej);

3) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy;

4) co najmniej procesor Pentium III i 512 MB RAM.

2. Serwery baz danych przeznaczone dla obsługi TKW (w przypadku instalacji wielostanowiskowych) powinny spełniać wymagania określone w pkt 1 ppkt 1 i 2 oraz posiadać co najmniej procesor Pentium IV, 1 GB RAM i system operacyjny Windows, umożliwiający współdzielenie zasobów dyskowych.

3. W przypadku TKW jest wymagane, a w przypadku OKW zalecane, połączenie z siecią Internet.

4. Drukarki obsługujące format A-4, przystosowane do współpracy z systemem operacyjnym komputerów, podłączone do komputera2).

5. Pomieszczenie przeznaczone na informatyczną obsługę wyborów powinno być wyposażone w:

1) gniazdko telefoniczne bądź stałe łącze do sieci Internet;

2) zasilanie 220–230 V prądem 6–10 A, z uziemieniem (ewentualnie zerowaniem) i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym;

3) stolik i krzesło ergonomiczne dla operatora;

4) dodatkowy stół na dokumenty;

5) dodatkowe oświetlenie ergonomiczne.

 

1) W sieci lokalnej wystarczy jedna nagrywarka na serwer.

2) W sieci lokalnej wystarcza jedna szybka drukarka na serwer.

Załącznik 2. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA KOMISARZA WYBORCZEGO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ]

Załącznik nr 2

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA KOMISARZA WYBORCZEGO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

1. Pełnomocnik komisarza wyborczego do spraw obsługi informatycznej jest powoływany przez komisarza i jemu podlega przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

2. Do zadań merytorycznych pełnomocnika komisarza wyborczego do spraw obsługi informatycznej należy:

1) udział w szkoleniach;

2) nadzór nad informatyczną obsługą TKW na obszarze właściwości terytorialnej komisarza oraz szkolenie pełnomocników TKW do spraw obsługi informatycznej w zakresie rejestracji danych oraz obsługi wyborów;

3) rejestracja w systemie informatycznym użytkowników należących do zespołu informatycznej obsługi komisarza wyborczego oraz obsługi TKW;

4) nadzór nad generowaniem i dystrybucją oraz zmianą haseł do pobrania licencji dla pełnomocników obsługi informatycznej TKW, operatorów i przewodniczących OKW;

5) nadzór nad generowaniem i dystrybucją oraz zmianą haseł dla przewodniczących i operatorów obsługi informatycznej OKW;

6) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem w systemie informatycznym:

a) katalogu obwodów głosowania i okręgów wyborczych oraz ich granic,

b) liczby mandatów w radzie (sejmiku województwa) i okręgu wyborczym,

c) słowników,

d) liczby uprawnionych do głosowania w meldunku przedwyborczym;

7) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem danych dotyczących komitetów wyborczych i kontrola tych danych;

8) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem przez obsługę TKW katalogów list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta oraz kontrola tych danych;

9) wprowadzenie do systemu numerów list kandydatów przyznanych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarza;

10) nadzór nad wprowadzaniem do systemu numerów list kandydatów nadanych przez gminne komisje wyborcze;

11) nadzór nad rejestracją składów TKW i OKW oraz kontrola tych danych, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu kandydowania przez członków komisji;

12) wspomaganie komisarza w zakresie kontroli poprawności obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów do rad i kandydatach na wójta (burmistrza, prezydenta) oraz treści kart do głosowania;

13) nadzór nad dystrybucją (przez koordynatorów z obszaru właściwości komisarza wyborczego) oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla TKW i OKW;

14) monitorowanie poprawności plików definicyjnych z danymi wyborczymi;

15) nadzór nad pracą koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

16) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego informacji o liczbie wydanych kart w dniu głosowania;

17) wyrywkowa weryfikacja poprawności arytmetycznych wprowadzanych wyników głosowania w obwodach głosowania wskazanych przez komisarza wyborczego i wszystkich wyników głosowania i wyników wyborów w terytorialnych komisjach wyborczych na podstawie dostarczonych protokołów OKW i TKW;

18) w sytuacji awaryjnej – zapewnienie możliwości wprowadzania danych o wynikach głosowania w obwodach i wynikach wyborów za TKW;

19) przygotowanie projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (dotyczy pełnomocnika komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim) oraz wyciągów z obwieszczenia, stosownie do właściwości terytorialnej każdego komisarza wyborczego (dotyczy wszystkich pełnomocników komisarzy wyborczych);

20) przygotowanie projektu komunikatu o wynikach wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

21) przygotowanie projektu obwieszczenia o wynikach wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa (dotyczy pełnomocnika komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim) oraz wyciągów z obwieszczenia, stosownie do właściwości terytorialnej każdego komisarza wyborczego (dotyczy wszystkich pełnomocników komisarzy wyborczych);

22) współpraca z innymi pełnomocnikami i koordynatorami na obszarze województwa;

23) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.

3. Do zadań organizacyjnych i technicznych pełnomocnika należy:

1) zapewnienie sprawnego przygotowania systemu informatycznego (przy pomocy serwisanta), w tym:

a) zapewnienie, we współpracy z dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego, odpowiedniej liczby stacji roboczych,

b) sprawdzenie poprawności działania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,

c) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących konfiguracji systemu,

d) współpraca z serwisantem i operatorami w zakresie rozwiązywania problemów z funkcjonowaniem oprogramowania;

2) nadzór nad przygotowaniem technicznym pomieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eksploatowany sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny;

3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpowiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinformatycznego;

4) zapewnienie wykonania instalacji systemu, sieci lokalnej z drukarką i wydzielonego komputera poczty elektronicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na informatyczną obsługę wyborów;

5) nadzór nad instalacją i sprzętem w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awarii;

6) skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i nośników informacji;

7) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego i przeszkolenie personelu do obsługi tego systemu, tj. operatorów i serwisanta;

8) zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem, a w szczególności zarządzanie prawami dostępu użytkowników w oparciu o politykę bezpieczeństwa;

9) prowadzenie w formie elektronicznej (Word, Excel) dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wszelkie wykonane instalacje, poprawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie oraz informacje o zmianie uprawnień użytkowników, a także cząstkowe i końcowe transmisje, transmisje próbne i testowe;

10) organizacja pracy zmianowej personelu serwisującego oraz grupy operatorów;

11) nadzór administracyjny nad powierzonym sprzętem, nośnikami informacji i dokumentacją, a w szczególności zabezpieczenie materiałów, dokumentacji, dziennika zdarzeń i nośników informacji, oraz przekazanie ich dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

12) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze planu ciągłości działania, a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakresie planu ciągłości działania.

Załącznik 3. [ZADANIA KOORDYNATORA KOMISARZA WYBORCZEGO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ]

Załącznik nr 3

ZADANIA KOORDYNATORA KOMISARZA WYBORCZEGO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

1. Koordynator jest powoływany przez komisarza wyborczego.

2. Do zadań merytorycznych koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego należy:

1) udział w szkoleniu;

2) szkolenie gminnych koordynatorów oraz pełnomocników TKW w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych;

3) prowadzenie ewidencji informacji o koordynatorach gminnych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących;

4) dystrybucja oprogramowania dla TKW i OKW na obszarze właściwości oraz nadzór nad aktualizacją;

5) dystrybucja plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla TKW oraz dla OKW (generowanie i udostępnianie plików);

6) wsparcie merytoryczne dla pełnomocników TKW i koordynatorów gminnych w obsłudze oprogramowania;

7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia technicznego koordynatorom gminnym;

8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu na wyznaczonym serwisie internetowym;

9) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych z przekazywania danych z testowych protokołów wszystkich OKW korzystających ze wsparcia informatycznego;

10) przekazanie wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

11) przyjmowanie meldunków od koordynatorów gminnych o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów;

12) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłoszenie, z poziomu TKW lub gminy, uwag do działania programu po zgłoszeniu usterki i awarii od pełnomocnika TKW lub koordynatora gminnego,

c) zgłoszenie uwag dotyczących działania programu,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł do pobrania licencji pełnomocników TKW oraz przewodniczących i operatorów OKW,

e) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania lub plików modyfikujących,

f) potwierdzenia otrzymania danych definiujących dla poszczególnych TKW oraz koordynatorów gminnych, w tym w ramach testów ogólnokrajowych.

Załącznik 4. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 4

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do sejmiku województwa oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła pełnomocnika wojewódzkiej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

6) powołanie (o ile to konieczne) operatorów wprowadzania danych;

7) rejestracja bądź nadzór nad rejestracją w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

8) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz treści kart do głosowania;

9) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie (w przypadku konieczności) do systemu aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwód i kandydatów;

10) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym wojewódzkiej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;

11) wyrywkowa weryfikacja zgodności danych wprowadzonych do systemu z danymi liczbowymi zawartymi w protokołach OKW wskazanych przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej;

12) weryfikacja poprawności ustalenia cząstkowych wyników głosowania ustalonych przez powiatowe (miejskie) komisje wyborcze;

13) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych w protokołach wyników głosowania w obwodzie w wyborach do sejmiku;

14) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do sejmiku;

15) przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania do sejmiku oraz protokole z wyborów do sejmiku województwa;

16) zapisanie zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych z protokołów komisji na zewnętrznym nośniku w celu przekazania komisarzowi wyborczemu.

Załącznik 5. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 5

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz (w wyznaczonym terminie) przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika wojewódzkiej komisji wyborczej;

3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła pełnomocnika powiatowej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

6) powołanie (o ile to konieczne) operatorów wprowadzania danych;

7) rejestracja bądź nadzór nad rejestracją w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

8) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz treści kart do głosowania;

9) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących;

10) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym powiatowej komisji wyborczej harmonogramu pracy;

11) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących OKW;

12) awaryjne dwukrotne wprowadzenie danych o wynikach głosowania do sejmiku i do rady powiatu z protokołów OKW;

13) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

14) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

15) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o liczbie uprawnionych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania w protokołach wyników głosowania;

16) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady powiatu;

17) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu zbiorczego wyników głosowania na obszarze powiatu w wyborach do sejmiku województwa;

18) przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania do rady powiatu oraz protokole z wyborów do rady powiatu;

19) zapisanie zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych z protokołów komisji na zewnętrznym nośniku w celu przekazania komisarzowi wyborczemu;

20) przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania do sejmiku województwa oraz protokole zbiorczym wyników głosowania na obszarze powiatu w wyborach do sejmiku województwa;

21) zapisanie zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych w zakresie wyników głosowania do sejmiku województwa, z protokołów komisji na zewnętrznym nośniku w celu przekazania wojewódzkiej komisji wyborczej.

Załącznik 6. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 6

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przesłanie w wyznaczonym terminie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego;

3) szkolenie operatorów OKW w zakresie obsługi kalkulatora wyborczego;

4) potwierdzenie odbioru loginu i hasła pełnomocnika gminnej komisji wyborczej;

5) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

6) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

7) powołanie, w miarę potrzeby, operatorów wprowadzania danych;

8) wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach głosowania (z wyjątkiem m.st. Warszawy) i o okręgach wyborczych;

9) rejestracja w systemie informatycznym składów OKW;

10) rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

11) rejestracja w systemie informatycznym kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz treści kart do głosowania;

13) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady gminy (Rady m.st. Warszawy) i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwody i kandydatów;

14) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym gminnej (miejskiej) komisji wyborczej harmonogramu pracy;

15) dwukrotne wprowadzenie z protokołów OKW danych o wynikach głosowania w wyborach do rady gminy (w przypadku miasta na prawach powiatu – również do sejmiku województwa) oraz w wyborach bezpośrednich w przypadku OKW niekorzystających z techniki informatycznej;

16) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy i w wyborach bezpośrednich z danymi z protokołów głosowania, przekazanych przez przewodniczącego OKW (w przypadku miasta na prawach powiatu – również danych dotyczących wyborów do sejmiku województwa);

17) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

18) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

19) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o liczbie uprawnionych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania, w protokołach wyników głosowania;

20) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady;

21) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

22) w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu – sporządzenie projektu protokołu wyników głosowania na obszarze miasta (okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa;

23) przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania oraz w protokole wyborów do rady gminy (Rady m.st. Warszawy);

24) przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

25) w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu – przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania do sejmiku województwa i protokole zbiorczym wyników głosowania na obszarze miasta (okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa;

26) zapisanie zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych z protokołów komisji z pkt 20–25 na zewnętrznych nośnikach w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym bądź komisarzowi wyborczemu;

27) w przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Załącznik 7. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W M.ST. WARSZAWIE]

Załącznik nr 7

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W M.ST. WARSZAWIE

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora miejskiego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady dzielnicy oraz przesłanie w wyznaczonym terminie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika miejskiej komisji wyborczej;

3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła pełnomocnika dzielnicowej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

6) powołanie (o ile to konieczne) operatorów wprowadzania danych;

7) wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych;

8) rejestracja w systemie informatycznym składów OKW;

9) rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

10) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz treści kart do głosowania;

11) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady dzielnicy, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwody i kandydatów;

12) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym dzielnicowej komisji wyborczej harmonogramu pracy;

13) awaryjne dwukrotne wprowadzenie danych o wynikach głosowania do sejmiku i do rady powiatu z protokołów OKW;

14) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady dzielnicy z danymi z protokołów głosowania, przekazanych przez przewodniczących OKW;

15) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

16) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

17) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

18) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach oraz projektu protokołu z wyborów do rady dzielnicy;

19) przesłanie do serwera zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych zawartych w podpisanych przez komisje protokołach wyników głosowania do rady dzielnicy i protokole wyników wyborów do rady dzielnicy;

20) zapisanie zatwierdzonych licencją pełnomocnika danych z protokołów komisji na zewnętrznym nośniku w celu przekazania komisarzowi wyborczemu.

Załącznik 8. [ZADANIA KOORDYNATORA GMINNEGO]

Załącznik nr 8

ZADANIA KOORDYNATORA GMINNEGO

Do zadań merytorycznych koordynatora gminnego należy:

1) udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru działania komisarza wyborczego;

2) szkolenie operatorów OKW na obszarze gminy (miasta) w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych;

3) prowadzenie ewidencji operatorów OKW zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób przekazywania haseł i oprogramowania oraz danych definicyjnych;

4) rejestracja w systemie informatycznym operatorów obwodowych, dystrybucja haseł dla operatorów i przewodniczących OKW za potwierdzeniem tożsamości;

5) dystrybucja oprogramowania dla obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy oraz nadzór nad wersjami aktualizacyjnymi oprogramowania;

6) dystrybucja danych definicyjnych dla obwodowych komisji wyborczych (pobieranie i udostępnianie plików);

7) dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniających uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatach na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) przygotowanie wydruków formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie (dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);

9) wsparcie techniczne dla operatorów OKW w obsłudze oprogramowania;

10) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia technicznego operatorom OKW;

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu do koordynatora komisarza wyborczego;

12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu z koordynatorem komisarza wyborczego właściwym dla gminy;

13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w określonym terminie testów ogólnokrajowych z przekazywania danych z testowych protokołów komisji obwodowych (według zasad przekazanych w odrębnym trybie);

14) przekazanie do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

15) przyjmowanie meldunków od operatorów OKW o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów;

16) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłaszanie z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

c) zgłaszanie uwag dotyczących działania oprogramowania do koordynatora komisarza wyborczego,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym OKW i operatorom OKW,

e) zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i sposobu ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

f) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania lub aktualizacji plików definicyjnych,

g) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla operatorów obwodowych w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.

Załącznik 9. [ZADANIA OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 9

ZADANIA OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2) udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy, oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru licencji i hasła operatora;

4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze oraz kandydatów w wyborach do rady oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;

6) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym OKW miejsca i harmonogramu pracy;

7) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10) sygnalizowanie przewodniczącemu OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

11) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12) przesłanie do serwera, po wprowadzeniu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13) zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

14) w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »