REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2010 nr 97 poz. 1131

UMOWA

między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności,

podpisana w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.

Tekst pierwotny

Umowa
między
Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
a
Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej
o
współpracy w dziedzinie obronności

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej „Stronami”,

uznając i potwierdzając zasady poszanowania suwerenności, równości, terytorialnej integralności, nieagresji i powstrzymywania się od ingerencji w sprawy wewnętrzne swoich Państw,

uznając współpracę w dziedzinie obronności za istotny element bezpieczeństwa i stabilizacji o szczególnym znaczeniu dla współpracy w przekształcaniu i ulepszaniu systemu bezpieczeństwa światowego,

wyrażając chęć intensyfikacji swoich dobrych i serdecznych stosunków oraz pragnąc wdrożyć i wzmocnić współpracę w dziedzinach wspólnego zainteresowania,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Cel i przedmiot Umowy

1. Celem niniejszej Umowy jest ustanowienie i pogłębienie współpracy między Stronami, jak również określenie zasad wykonywania tej współpracy.

2. Współpraca między Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie przeprowadzana zgodnie z zasadami równości, przyjaźni i wzajemnych korzyści, a także zgodnie z ich krajowym prawem i międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

1) „współpraca” oznacza współpracę w dziedzinie obronności;

2) „personel wojskowy” oznacza członków Sił Zbrojnych Państw Stron;

3) „personel cywilny” oznacza pracowników cywilnych Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Państw Stron;

4) „Strona wysyłająca” oznacza Stronę wysyłającą swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Państwa drugiej Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

5) „Strona przyjmująca” oznacza stronę przyjmującą wojskowy lub cywilny personel Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 3

Obszary współpracy

1. Współpraca między Stronami obejmuje następujące obszary:

1) funkcjonowanie sił zbrojnych, łącznie z implementacją postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń, wiążących Strony;

2) udział w misjach pokojowych i humanitarnych oraz w innych operacjach Narodów Zjednoczonych dotyczących utrzymywania pokoju i zwalczania terroryzmu;

3) organizacja sił zbrojnych, struktura jednostek wojskowych, wsparcie logistyczne, zarządzanie i polityka kadrowa;

4) edukacja wojskowa i szkolenie personelu wojskowego, łącznie z zastosowaniem nowoczesnych pomocy technicznych w edukacji i procesie szkolenia;

5) działalność wojskowych służb poszukiwawczo-ratowniczych;

6) nauki i badania wojskowe;

7) geografia, hydrografia i meteorologia wojskowa;

8) medycyna wojskowa;

9) zagadnienia prawne w obszarze obronności;

10) ochrona środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń wynikających z działalności jednostek wojskowych.

2. Szczegółowe kwestie dotyczące współpracy w wymienionych wyżej obszarach i w innych wzajemnie uzgodnionych dziedzinach mogą być określane w odrębnych umowach i porozumieniach zawartych między Stronami lub ich właściwymi organami.

Artykuł 4

Formy współpracy

1. Współpraca między Stronami będzie prowadzona w następujących formach:

1) spotkania Ministrów Obrony Narodowej, szefów sztabów generalnych i innych przedstawicieli Stron;

2) wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;

3) konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;

4) studia i praktyczne szkolenia w wyższych szkołach wojskowych i wojskowych instytucjach badawczo-rozwojowych, wymiana wykładowców i praktykantów w różnych obszarach;

5) doradztwo fachowe i wsparcie w badaniach na rzecz sił zbrojnych;

6) udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;

7) udział w misjach pokojowych i operacjach humanitarnych;

8) wymiana informacji z zakresu rozpoznania wojskowego, dokumentów i materiałów szkoleniowych;

9) organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

2. Strony, w zależności od swoich potrzeb, będą przeprowadzać konsultacje dotyczące zagadnień wspólnego zainteresowania.

3. Strony mogą upoważnić inne właściwe organy lub podległych im przedstawicieli do utrzymywania kontaktów i udziału w implementacji postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 5

Roczne plany współpracy

1. Dla potrzeb wykonywania niniejszej Umowy właściwe organy lub przedstawiciele Stron będą uzgadniać roczne plany współpracy na kolejne lata.

2. Każdy roczny plan współpracy może być pisemnie zmieniony w dowolnym czasie, za wzajemną zgodą właściwych organów lub przedstawicieli Stron.

3. Organy i przedstawiciele, o których mowa w ustępach 1 i 2, będą konsultować i uzgadniać szczegółowe kwestie przedsięwzięć wymienionych w rocznych planach współpracy.

Artykuł 6

Finansowanie współpracy

1. Finansowanie współpracy prowadzonej w ramach niniejszej Umowy będzie się odbywać zgodnie z następującymi zasadami:

1) Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:

a) podróży do terytorium Państwa Strony przyjmującej i z powrotem;

b) dokumentów wymaganych przez władze Państwa Strony przyjmującej do wjazdu na jego terytorium i do jego opuszczenia;

c) wymaganego ubezpieczenia osobowego, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2) Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty:

a) wyżywienia i zakwaterowania;

b) transportu na obszarze swojego kraju;

c) programu kulturalnego podczas wizyty.

2. Strona przyjmująca, w nagłych przypadkach, zapewni wojskowemu i cywilnemu personelowi Strony wysyłającej opiekę medyczną i dentystyczną. Strona wysyłająca będzie zwracać koszty takiej opieki Stronie przyjmującej w ciągu 30 dni od otrzymania rachunków.

3. Strony mogą uzgodnić odrębny sposób pokrycia innych kosztów wynikających ze współpracy.

4. Ustalenia finansowe odnoszące się do studiów w wojskowych instytucjach edukacyjnych oraz dotyczące ćwiczeń wojskowych, szkoleń lub wspólnych operacji wojskowych, będą określane w odrębnych umowach lub porozumieniach.

Artykuł 7

Spory

Spory między Stronami dotyczące interpretacji i lub wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Strony w drodze konsultacji.

Artykuł 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania.

2. Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą Stronę w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku Umowa wygaśnie sześć miesięcy po otrzymaniu notyfikacji.

3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na ważność i okres obowiązywania przedsięwzięć realizowanych w jej ramach.

4. Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za pisemną zgodą Stron. Zmiany wejdą w życie z dniem ich podpisania.

Sporządzono w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i chińskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

 

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wersja chińska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-16
  • Data wejścia w życie: 2009-12-16
  • Data obowiązywania: 2009-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA