REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2011 nr 13 poz. 141

POROZUMIENIE

między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia wojskowego,

podpisane w Ghazni dnia 30 października 2008 r.

Tekst pierwotny

POROZUMIENIE
MIĘDZY
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A
MINISTERSTWEM OBRONY ISLAMSKIEJ REPUBLIKI AFGANISTANU
W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA MIENIA WOJSKOWEGO

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu, zwane dalej „Stronami”;

Biorąc pod uwagę wolę udzielenia przez Rzeczpospolitą Polską pomocy Islamskiej Republice Afganistanu w zapewnieniu warunków bezpiecznego i stabilnego rozwoju;

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Niniejsze Porozumienie określa zasady, na jakich Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże nieodpłatnie Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu mienie wojskowe, zwane dalej „mieniem”, zgodnie z ilością i wykazem określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 2

1. Mienie zostanie przekazane Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia.

2. Przekazanie mienia nastąpi na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu, w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

3. Odpowiedzialnym za przekazanie mienia ze strony Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej będzie Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu wyznaczy upoważnionego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za przyjęcie mienia.

4. Odbiorcą końcowym mienia będzie Narodowa Armia Afganistanu.

Artykuł 3

Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zapewnia, że przekazane mienie nie będzie reeksportowane, sprzedawane lub w inny sposób przekazane innemu niż wskazany w Porozumieniu odbiorcy końcowemu bez wcześniejszej zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu przedstawi oświadczenie końcowego użytkownika, poświadczone przez właściwe władze Islamskiej Republiki Afganistanu.

Artykuł 4

1. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu mienie na zasadach darowizny, w ramach pomocy dla Narodowej Armii Afganistanu.

2. Przekazanie, o którym mowa w ustępie 1, zostanie dokonane za pośrednictwem Połączonego Dowództwa Transformacji Bezpieczeństwa – Afganistan.

3. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej będzie odpowiedzialny za transport mienia.

Artykuł 5

1. Za zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas transportu mienia odpowiedzialny będzie Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zapewni wsparcie Ministrowi Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej podczas transportu mienia na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu, od granicy afgańskiej do rejonu odbioru.

Artykuł 6

1. Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad, jakie mogą wystąpić w mieniu.

2. Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zrzeka się rękojmi oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu użytkowania mienia od chwili jego przyjęcia.

Artykuł 7

1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane poprzez negocjacje między Stronami.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu zgodnie z ustępem 1, spór będzie rozstrzygany przez Strony w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 8

Niniejsze Porozumienie może być zmieniane lub wypowiedziane za pisemną zgodą Stron.

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie w dniu jego podpisania.

infoRgrafika

Załącznik 1. [Wykaz mienia wojskowego nieodpłatnie przekazywanego Narodowej Armii Afganistanu]

Załącznik nr 1 do Porozumienia

WYKAZ
mienia wojskowego nieodpłatnie przekazywanego Narodowej Armii Afganistanu

Lp.

Nazwa środka
bojowego

Jednostka
miary

Ilość

1.

7,62 mm nabój wz. 43 z pociskiem PS

sztuka

3 319 400

2.

7,62 mm nabój wz. 43 z pociskiem T-45

sztuka

681 120

3.

Kurtka polowa wz. 89 PUMA z podpinką

komplet

3000

4.

Rękawice polowe

para

3000

5.

Koszula z długim rękawem

sztuka

3000

6.

Kalesony długie

sztuka

3000

7.

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

para

1500

 

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY]

Załącznik nr 2 do Porozumienia

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

przedmiotu Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia wojskowego, zwanego dalej „Porozumieniem”, określonego w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzony w dniu ....................w..................................w związku z wykonaniem Porozumienia.

Protokół niniejszy stwierdza, że Pan......................................, reprezentujący Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekazał, za pośrednictwem Połączonego Dowództwa Transformacji Bezpieczeństwa – Afganistan, a Pan..................................., reprezentujący na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu, przyjął mienie wojskowe określone w załączniku do niniejszego Protokołu zdawczo-odbiorczego.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej upoważniony przedstawiciel oświadcza, że Protokół zdawczo-odbiorczy obejmuje cały zakres spraw podlegających przekazaniu i potwierdza zgodność przedstawionego wyżej stanu ze stanem faktycznym, a w imieniu Ministerstwa Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu upoważniony przedstawiciel oświadcza, że całość spraw podlegających przekazaniu przyjmuje i z chwilą podpisania niniejszego Protokołu zdawczo-odbiorczego przejmuje pełną odpowiedzialność za ich obecny stan. Upoważniony przedstawiciel Ministerstwa Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag co do ilości i jakości przedmiotu Porozumienia.

Na tym Protokół zdawczo-odbiorczy zakończono, podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w językach angielskim i polskim.

Egzemplarz nr 1 Protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymuje upoważniony przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Egzemplarz nr 2 Protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymuje upoważniony przedstawiciel Ministerstwa Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu.

Egzemplarz nr 3 Protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymuje upoważniony przedstawiciel Połączonego Dowództwa Transformacji Bezpieczeństwa – Afganistan.

Pan..........................................

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Pan..........................................

z upoważnienia Ministerstwa Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu

Pan..........................................

z upoważnienia Połączonego Dowództwa Transformacji Bezpieczeństwa – Afganistan

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-15
  • Data wejścia w życie: 2008-10-30
  • Data obowiązywania: 2008-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA