REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2011 nr 118 poz. 1195

ZARZĄDZENIE Nr 106 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 97, poz. 845, z 2010 r. Nr 60, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 119 i Nr 78, poz. 787).
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 106 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2011 r. (poz. 1195)

STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

§ 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483), do spraw:

1) nauki;

2) szkolnictwa wyższego.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Instrumentów Polityki Naukowej;

3) Departament Kontroli i Nadzoru;

4) Departament Legislacyjno-Prawny;

5) Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego;

6) Departament Strategii;

7) Departament Systemów Informatycznych;

8) Biuro Dyrektora Generalnego;

9) Biuro Ministra.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu nauka – Departament Instrumentów Polityki Naukowej;

2) w zakresie działu szkolnictwo wyższe – Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-11-30
  • Dokument traci ważność: 2014-01-12

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA