REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2011 nr 118 poz. 1196

ZARZĄDZENIE Nr 107 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W załączniku do zarządzenia nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M. P. Nr 84, poz. 852, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Urzędem Komisji kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy zastępców Przewodniczącego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4.”;

2) uchyla się § 3;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego;

2) Departament Funduszy Inwestycyjnych;

3) Departament Nadzoru Obrotu;

4) Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej;

5) Departament Licencji Bankowych i Instytucji Płatniczych;

6) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych;

7) Departament Bankowości Spółdzielczej;

8) Departament Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych;

9) Departament Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych;

10) Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;

11) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;

12) Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;

13) Departament Monitorowania Ryzyk;

14) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;

15) Gabinet Komisji;

16) Departament Prawny;

17) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

18) Departament Ochrony Klientów;

19) Departament Komunikacji Społecznej;

20) Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą;

21) Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;

22) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;

23) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 126, poz. 853 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 131, poz. 763, Nr 199, poz. 1175 i Nr 205, poz. 1208.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2008 r. Nr 2, poz. 22, z 2009 r. Nr 59, poz. 803, z 2010 r. Nr 47, poz. 650 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 956.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-10-26

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA