| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej reprezentacji wizowej,

podpisana w Bratysławie dnia 10 lutego 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

mając na względzie, charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem, współpracę między polskimi i słowackimi służbami konsularnymi,

uznając, że uproszczenie procedur wydawania wiz leży we wspólnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej,

biorąc pod uwagę dorobek prawny Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki wizowej oraz jej przyszłe działania podejmowane w tej dziedzinie,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą reprezentować się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków i wydawaniu wiz, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanym dalej „kodeksem wizowym”, zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej, postanowieniami niniejszej Umowy oraz porozumieniami wykonawczymi, zawieranymi na podstawie artykułu 5 niniejszej Umowy, zwanymi dalej „porozumieniami wykonawczymi”.

2. Umowa niniejsza nie ma zastosowania do wiz dyplomatycznych i służbowych oraz wiz wydawanych w związku z pracą zarobkową, w celu podjęcia nauki lub inną działalnością, dla której wymagane jest wcześniejsze wydanie zezwolenia przez Umawiającą się Stronę, na której terytorium ma ona być wykonywana.

3. Podejmując działania, określone w ustępie 1 niniejszego artykułu, przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Umawiających się Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.

Artykuł 2

Działając na podstawie artykułu 1 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony przestrzegać będą odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony podejmującej czynności w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 3

Działając zgodnie z postanowieniami artykułu 1 niniejszej Umowy, Umawiająca się Strona podejmująca czynności w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony postępować będzie z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz lub przyjmowaniu danych w swoim własnym imieniu. Z wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie wizowym, żadna z Umawiających się Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 4

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organu centralnego Drugiej Umawiającej się Strony lub organu centralnego innych państw członkowskich, przeprowadza Druga Umawiająca się Strona.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony zawrą porozumienia wykonawcze, w których określą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz niezbędne techniczne i finansowe szczegółowe zasady współpracy.

2. Reprezentacja może być ograniczona do jednej lub kilku części procesu wydawania wiz, w szczególności do udzielania informacji wizowej, umawiania terminów osobistych wizyt w konsulacie, przeprowadzania rozmów, przyjmowania i przekazywania aplikacji wizowych wraz z dodatkową dokumentacją, zbierania danych – włączając w to dane biometryczne – i pobierania opłat.

Artykuł 6

Kwestie sporne dotyczące interpretacji postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 7

1. Umawiające się Strony mogą dokonywać zmian w niniejszej Umowie za obopólną zgodą wyrażoną pisemnie.

2. Umawiająca się Strona, na rzecz której mają być podjęte czynności w ramach reprezentacji, poinformuje Komisję o zawarciu niniejszej Umowy lub o jej wygaśnięciu przed jej wejściem w życie lub wygaśnięciem.

Artykuł 8

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie trzydziestego (30) dnia następującego po dniu podpisania.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie trzydziestu (30) dni po dniu otrzymania przez Drugą Umawiającą się Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.

3. Umawiające się Strony mogą w każdym czasie zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub w części. Początek i koniec okresu zawieszenia podlega notyfikacji w drodze dyplomatycznej.

Umowę niniejszą sporządzono w Bratysławie dnia 10.02.2012roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, słowackim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja słowacka

Wersja angielska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »