| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r., zawartego w Sankt Petersburgu, dnia 17 maja 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 3 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750), w Sankt Petersburgu, dnia 17 maja 2012 r., zostało zawarte Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r. Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z art. 6 Porozumienia weszło ono w życie dnia 16 lipca 2012 r.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Załącznik 1. [Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r.]

Załącznik do komunikatu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 października 2012 r. (poz. 885)

POROZUMIENIE

między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, zwane dalej „Stronami”,

działając na podstawie artykułu 3 ustęp 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r., zwanej dalej „Umową”,

w celu uproszczenia trybu porozumiewania się właściwych organów przy udzielaniu pomocy prawnej w sprawach cywilnych,

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

1. W zakresie udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych, do których ma zastosowanie Umowa, niżej wymienione właściwe organy Stron porozumiewają się bezpośrednio.

2. W rozumieniu niniejszego Porozumienia właściwymi organami są: ze strony Rzeczypospolitej Polskiej – sądy okręgowe Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „sądy okręgowe”), a ze strony Federacji Rosyjskiej – terenowe organy Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w jednostkach podziału terytorialnego Federacji Rosyjskiej (zwane dalej „terenowe organy”), a w zakresie określonym w artykule 2 ustęp 3 niniejszego Porozumienia – sądy arbitrażowe Federacji Rosyjskiej (zwane dalej „sądy arbitrażowe”).

Artykuł 2

1. Sądy Rzeczypospolitej Polskiej, przed którymi toczą się postępowania, przekazują wnioski o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem sądu okręgowego do terenowego organu, który przekazuje je do sądu Federacji Rosyjskiej właściwego dla wykonania wniosków.

2. Sądy powszechne Federacji Rosyjskiej, przed którymi toczą się postępowania, przekazują wnioski o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem terenowego organu do sądu okręgowego, który przekazuje je do sądu Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla wykonania wniosków.

3. Sądy arbitrażowe, przed którymi toczą się postępowania, przekazują wnioski o udzielenie pomocy prawnej bezpośrednio do sądu okręgowego, który przekazuje je do sądu Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla wykonania wniosków.

4. Sąd Federacji Rosyjskiej, który otrzymał od terenowego organu wniosek sądu Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie pomocy prawnej wykonuje ten wniosek albo przesyła go do sądu właściwego do jego wykonania.

Artykuł 3

1. Strony przekazują sobie wzajemnie informacje dotyczące nazw i adresów właściwych organów, wymienionych w artykule 1 niniejszego Porozumienia, a ponadto zakres ich właściwości terytorialnej.

2. Strony zawiadamiają się o wszelkich zmianach dotyczących tych danych.

Artykuł 4

1. Sąd arbitrażowy przekazuje materiały dotyczące wykonania wniosku o udzielenie pomocy prawnej bezpośrednio do sądu Rzeczypospolitej Polskiej, który wystąpił z wnioskiem.

2. Sądy Stron inne niż wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu przesyłają materiały dotyczące wykonania wniosku o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem właściwych organów, określonych w artykule 1 niniejszego Porozumienia.

Artykuł 5

Za zgodą obu Stron niniejsze Porozumienie może być zmienione.

Artykuł 6

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia jego podpisania.

Artykuł 7

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w dowolnym czasie poprzez zawiadomienie drugiej Strony na piśmie w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku Porozumienie traci moc po upływie 60 dni od chwili otrzymania takiego zawiadomienia.

2. Niniejsze Porozumienie traci moc także w wypadku utraty mocy Umowy.

Sporządzono w Sankt Petersburgu dnia 17 maja 2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają taką samą moc.

infoRgrafika

Wersja w języku rosyjskim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »