| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,

sporządzona w Addis Abebie dnia 25 lutego 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii, postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli kredytu w wysokości nieprzekraczającej 50 milionów USD (słownie: pięćdziesiąt milionów dolarów USA), zwanego dalej „Kredytem”, Rządowi Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji rolnictwa. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100 % (słownie: sto procent) wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii.

Artykuł 2

1. Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych właściwych dokumentach OECD.

2. Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii potwierdza swoją gotowość do wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.

3. Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, projekty i kontrakty finansowane w ramach Kredytu, zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.

4. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.

Artykuł 3

1. Kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę „w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 25.02.2014”.

2. Kontrakty, o których mowa w Artykule 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „polskimi przedsiębiorcami” i importerów z Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii nie później niż 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

3. Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:

1) Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu kontraktu przez właściwe władze Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii;

2) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii pisemną akceptację kontraktu;

3) kontrakt wejdzie w życie 15 dni po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii;

4) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.

4. Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno-prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.

Artykuł 4

1. Płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków kontraktu.

2. Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktu będą wyrażone w USD.

3. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.

Artykuł 5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktów. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Artykuł 6

1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w 80 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych każdego 15 marca i 15 września danego roku, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.

Artykuł 7

1. Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,15 % (słownie: zero przecinek piętnaście setnych procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.

2. Odsetki będą płatne w USD, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 marca i 15 września danego roku.

3. Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku. biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365[366]/360).

5. W przypadku gdyby Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 0,6 % (słownie: zero przecinek sześć dziesiątych procenta) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności rat kredytu do daty rzeczywistej spłaty.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.

Artykuł 8

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Artykuł 9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 10

1. W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w USD na imię Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważnionego przedstawiciela o nazwie „Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii” dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważniony przedstawiciel, działając w imieniu Rządu Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważniony przedstawiciel zawrą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Porozumienie Bankowe/Porozumienie Wykonawcze niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 11

1. Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2. Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.

3. Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii.

Artykuł 12

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej jako Aneks, który będzie integralną częścią Umowy. Aneks wchodzi w życie zgodnie z zapisami Artykułu 15 Umowy.

Artykuł 14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 15

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z wewnętrznym prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Addis Abebie dnia 25.02.2014 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku angielskim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »