| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy,

podpisana w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Stronami”:

– podkreślając znaczenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i stabilności funkcjonowania systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej jako kluczowych dla rozwoju rynku w regionie Europy Środkowowschodniej, szczególnie w kontekście budowanej osi Północ–Południe;

– uwzględniając potrzebę pogłębiania integracji systemów gazowych Polski i Słowacji w wymiarze infrastrukturalnym, regulacyjnym i handlowym;

– dostrzegając potrzebę dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu ziemnego;

– mając na uwadze postanowienia Mapy Drogowej w kierunku wspólnego rynku gazu w regionie V4 przyjętej przez Premierów Grupy Wyszehradzkiej w dniu 16 czerwca 2013 r.;

– promując współpracę pomiędzy operatorami gazowych systemów przesyłowych oraz rozwój wymiany gazowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką;

– mając na uwadze potrzebę koordynacji wysiłków w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla prac przygotowawczych i budowlanych oraz szybkiego uzyskania pozwoleń i decyzji środowiskowych dla budowy gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy;

– mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 713/2009 (WE), (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, dla przyspieszenia budowy infrastruktury energetycznej i dalszego rozwoju rynku energii, integracji, płynności rynku gazu i zwiększania konkurencji w Unii Europejskiej, w tym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej;

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie:

1) mechanizmów współpracy Stron na rzecz przygotowania i realizacji przez inwestorów strategicznych (Spółki) Projektu budowy gazociągu łączącego systemy przesyłowe Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej;

2) mechanizmów nadzoru przygotowań oraz realizacji Projektu.

Artykuł 2

Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:

1) „Projekt” – gazociąg transgraniczny łączący systemy przesyłowe Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, którego lokalizacja i warunki techniczne zostaną określone na dalszym etapie inwestycji, realizowany przez Spółki;

2) „Spółki” – inwestorzy strategiczni realizujący Projekt oraz będący jego właścicielami:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

b) na terytorium Republiki Słowackiej – eustream, a.s.;

3) „Właściwy Organ”:

a) po stronie polskiej – minister właściwy do spraw energetyki;

b) po stronie słowackiej – ministerstwo właściwe do spraw energetyki;

4) „Organy Stron” – organy administracji rządowej oraz organy regulacyjne, odpowiednio Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej;

Artykuł 3

1. W zakresie, o którym mowa w art. 1, Strony zobowiązują się sprzyjać realizacji Projektu.

2. Strony będą prowadzić wspólne i skoordynowane działania na forum Unii Europejskiej w celu:

1) uzyskania przez Projekt statusu projektu wspólnego zainteresowania (PCI) w ramach działań w grupach regionalnych powstałych na mocy Rozporządzenia;

2) pozyskania współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) i nowej perspektywy finansowej w latach 2014–2020.

3. Strony będą prowadzić wspólne działania w celu koordynacji, w czasie realizowania przez Spółki oraz Organy Stron, procedur wynikających z prawa krajowego oraz unijnego, w tym procedur transgranicznych określonych w Rozporządzeniu.

4. W sprawie Projektu, Strony będą prowadzić skoordynowaną politykę informacyjną wobec państw trzecich oraz instytucji międzynarodowych, która pozostanie bez uszczerbku dla zobowiązania Stron w zakresie poszanowania i ochrony informacji poufnych Spółek, uzyskanych przez Strony w związku z Projektem.

Artykuł 4

Mając na uwadze uzasadniony interes Spółek, Strony podejmą działania niezbędne dla zapewnienia:

1) przedstawienia przez Spółki Właściwym Organom, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., harmonogramu prac przedinwestycyjnych związanych z realizacją Projektu, prowadzonych do czasu podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez Spółki;

2) przedstawienia przez Spółki Właściwym Organom, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej, harmonogramu prac inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu;

3) wypełnienia przez Projekt kryteriów niezbędnych do ubiegania się o współfinansowanie Projektu przez Unię Europejską;

4) przeprowadzenia przez Spółki procesu inwestycyjnego obejmującego:

a) wykonanie wstępnych prac projektowych,

b) przeprowadzenie procedury badania rynku i dokonanie warunkowej alokacji przepustowości w odniesieniu do Projektu, w oparciu o zasadę równego traktowania wszystkich zainteresowanych podmiotów,

c) zakończenie prac projektowych,

d) realizację Projektu, w zależności od wyników procedury badania rynku;

5) wykonywania przez Spółki funkcji operatorskich w odniesieniu do Projektu.

Artykuł 5

1. Strony niniejszym powołują Grupę Roboczą, której zadaniem jest wypracowanie sposobów współpracy w celu realizacji Projektu.

2. Grupa Robocza, w szczególności:

1) ustali mechanizmy współpracy w procesie inwestycyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń na realizację Projektu z uwzględnieniem koniecznej dla możliwości wykorzystania potencjału Projektu rozbudowy infrastruktury towarzyszącej;

2) przygotuje program wymiany informacji oraz program koordynacji działań Organów Stron na rzecz realizacji Projektu, w tym uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych oraz działań na forum zewnętrznym, w tym Unii Europejskiej, określonych w art. 3;

3) prowadzi monitoring procesu przygotowań i realizacji Projektu. Raport z postępu realizacji Projektu będzie przedstawiany Właściwym Organom dwa razy w roku, w terminie do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia każdego roku. Grupa Robocza zobowiązana jest przedstawić pierwszy raport w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

4) w przypadku stwierdzenia w raportach, o których mowa w pkt 3, opóźnień w realizacji Projektu, w tym w zakresie uzyskiwania pozwoleń na realizację Projektu oraz decyzji środowiskowych, Grupa Robocza dokona przeglądu i ewentualnej modyfikacji dotychczasowych sposobów współpracy w procesie inwestycyjnym.

3. Grupa Robocza składa się z sekcji polskiej i słowackiej. Każda sekcja narodowa działa pod przewodnictwem Przewodniczącego powoływanego przez Właściwy Organ w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

4. W skład Grupy Roboczej, ustalony w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, wejdą – na zasadzie parytetu – przedstawiciele Organów Stron oraz przedstawiciele Spółek.

5. Grupa Robocza przedstawi Właściwym Organom, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, harmonogram prac i szczegółowy tryb pracy Grupy.

6. Grupa Robocza będzie podejmować swoje decyzje w oparciu o konsensus osiągany między wszystkimi członkami Grupy, w tym przedstawicielami Spółek.

Artykuł 6

Strony niniejszej Umowy zobowiązują Właściwe Organy do koordynowania wykonania postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 7

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Spółek wynikające i związane z realizacją Projektu. Każda ze Stron dołoży starań w celu wspierania gotowości Spółek do spełniania ich zobowiązań podjętych w związku z realizacją Projektu, zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisami prawnymi.

Artykuł 8

Działania związane z przygotowaniem Projektu, budową, użytkowaniem oraz utrzymywaniem sprawności technicznej Projektu będą wykonywane przez Spółki zgodnie z prawem, w tym przepisami technicznymi państwa Strony, na którego terytorium znajduje się dana część Projektu.

Artykuł 9

1. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Strony dokonają przeglądu jej wykonania, w szczególności w odniesieniu do realizacji zadań wymienionych w art. 4 w terminach w nim przewidzianych, i stosownie do wyników tego przeglądu rozważą potrzebę rozwiązania niniejszej Umowy.

2. Jeżeli, zgodnie z ust. 1, Strony podejmą decyzję o rozwiązaniu niniejszej Umowy, poinformują o tym fakcie właściwe organy Unii Europejskiej.

Artykuł 10

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji między Stronami.

Artykuł 11

1. Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia po otrzymaniu noty późniejszej.

2. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

3. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w drodze pisemnego wypowiedzenia. W takim przypadku straci moc z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

4. Niniejsza Umowa może być w każdym czasie zmieniona w drodze pisemnego porozumienia Stron.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Niniejsza Umowa została podpisana w Bratysławie w dniu 22.11.2013 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, słowackim i angielskim. W razie rozbieżności przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Rządu
Republiki Słowackiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Wersja w języku słowackim

Wersja w języku angielskim

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »