| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych,

podpisana w Warszawie dnia 18 października 2016 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

- Ożywione wolą umocnienia przyjaznych stosunków i współpracy oraz koniecznością wprowadzenia mechanizmu mającego na celu umocnienie więzi w sferze dyplomacji;

- Uważając, że zniesienie wiz dla obywateli posiadających paszporty dyplomatyczne lub służbowe znacząco ułatwia stosunki międzynarodowe;

- Pragnąc ułatwić przemieszczanie się urzędników między oboma krajami;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i obywatele Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi są zwolnieni z posiadania wizy uprawniającej do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium Drugiej Umawiającej się Strony przez okres nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni od daty pierwszego wjazdu.

Artykuł 2

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony, wyznaczeni do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, legitymujący się ważnymi paszportami wymienionymi w artykule 1 wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Umawiającej się Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i pozostawania tam przez okres wykonywania obowiązków służbowych bez dopełnienia wymogu wizowego.

2. Osoby, o których mowa w ustępie 1, będą zgłaszane w drodze notyfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa wysyłającego misji dyplomatycznej Państwa przyjmującego, przed skierowaniem do pracy.

Artykuł 3

Uprawnienia wynikające z zasad zawartych w niniejszej Umowie przysługują również członkom rodziny pracownika, o którym mowa w artykule 2, pod warunkiem, że legitymują się oni paszportami wymienionymi w artykule 1 i pozostają z nim we wspólnocie domowej.

Artykuł 4

Osoby, o których mowa w artykułach 1-3, są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w państwie przyjmującym dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców.

Artykuł 5

Wszelka zmiana przepisów prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców powinna być drogą dyplomatyczną przekazana drugiej Umawiającej się Stronie.

Artykuł 6

Jeżeli obywatel jednej z Umawiających się Stron utraci paszport dyplomatyczny lub służbowy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zobowiązany jest on do bezzwłocznego powiadomienia właściwych władz Państwa przyjmującego w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej i powiadomi o tym właściwe władze Państwa przyjmującego.

Artykuł 7

Każda z Umawiających się Stron będzie mogła zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego. Zawieszenie stosowania Umowy lub uchylenie tego zawieszenia będą notyfikowane drugiej Umawiającej się Stronie drogą dyplomatyczną, najpóźniej 7 (siedem) dni przed terminem wejścia w życie, odpowiednio, zawieszenia stosowania Umowy albo uchylenia zawieszenia.

Artykuł 8

Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium obywatelom drugiej Umawiającej się Strony, których uzna za niepożądanych.

Artykuł 9

Każda z Umawiających się Stron może zażądać na piśmie drogą dyplomatyczną zmiany całości lub części Umowy. Wszelkie zmiany uzgodnione przez Umawiające się Strony wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 12.

Artykuł 10

Wszelkie różnice lub spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji lub negocjacji między Umawiającymi się Stronami, bez odwoływania się do stron trzecich lub trybunału międzynarodowego.

Artykuł 11

1. Dla celów niniejszej Umowy każda z Umawiających się Stron przekaże drugiej Umawiającej się Stronie drogą dyplomatyczną wzory wydawanych przez siebie paszportów wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów, na 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie Umowy.

2. Każda z Umawiających się Stron przekaże drugiej Stronie informacje o wszelkich zmianach w paszportach, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy oraz przekaże do wiadomości drugiej Umawiającej się Strony drogą dyplomatyczną wzory nowych dokumentów na 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów i dokonanych zmian.

Artykuł 12

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Umawiające się Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim wypadku Umowa utraci moc po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie, dnia 18.10.2016, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku francuskim uważany będzie za rozstrzygający.

Wersja w języku arabskim

Wersja w języku francuskim

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »