| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku,

podpisana w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej (Strona Polska) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi (Strona Białoruska), zwani dalej "Stronami",

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Na terytorium Republiki Białorusi określa się strefę buforową, na obszarze której będą realizowane działania w zakresie zwalczania wścieklizny u zwierząt w 2017 roku.

2. Działania, o których mowa w ustępie 1, będą realizowane przez Stronę Białoruską poprzez przeprowadzanie wiosennej i jesiennej kampanii szczepień zwierząt wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zwanych dalej "akcjami szczepień", a także monitorowanie skuteczności tych szczepień oraz monitorowanie sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej.

3. Strefa buforowa stanowi obszar o powierzchni 12 080 km2, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

4. Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Białoruskiej, na zasadach i w trybie określonych w niniejszej Umowie, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Komisję Europejską, stanowiącej refundację ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych przez Stronę Białoruską na zakup przynęt ze szczepionką i rozrzucenie tych przynęt, określonych w decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. zatwierdzającej programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTE/VP/2017/PL/S12.749892). Bezzwrotna pomoc finansowa nie obejmuje podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.

Artykuł 2

1. Strona Polska zobowiązuje się do:

1) przygotowania wniosku o płatność, o którym mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 126, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, Dz. U. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, Dz. U. UE L 9 z 13.01.2017, str. 2, Dz. U. UE L 95 z 7.04.2017, str. 1 oraz Dz. U. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40), we współpracy ze Stroną Białoruską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej;

2) sprawdzenia i przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji, o której mowa w artykule 3 w punktach 6 i 7 niniejszej Umowy, otrzymanej od Strony Białoruskiej;

3) informowania Strony Białoruskiej o każdym rozstrzygnięciu Komisji Europejskiej w sprawie refundacji kosztów, o których mowa w artykule 1 w ustępie 4 niniejszej Umowy, zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi", którego skutkiem jest zmniejszenie kwoty refundacji w porównaniu do kwoty, o którą wnioskowano do Komisji Europejskiej;

4) przekazania Stronie Białoruskiej środków zgodnie z artykułem 5 ustępami 1-4 niniejszej Umowy.

2. Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 1-3, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

Strona Białoruska zobowiązuje się do:

1) zakupu 604 000 przynęt z doustną szczepionką odpowiadających wymogom określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;

2) rozrzucenia w 2017 roku na obszarze strefy buforowej, podczas wiosennej i jesiennej akcji szczepień, przynęt ze szczepionką, o których mowa w punkcie 1, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy;

3) zakupu przynęt ze szczepionką, o których mowa w punkcie 1, i usług w zakresie rozrzucenia tych przynęt, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania zainteresowanych podmiotów i ustawodawstwem Republiki Białorusi o zamówieniach publicznych;

4) informowania Strony Polskiej o planowanym terminie rozrzucania przynęt ze szczepionką przed jego rozpoczęciem;

5) przeprowadzania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy, monitorowania skuteczności szczepień i monitorowania sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej;

6) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2017 roku, następującej dokumentacji:

a) okresowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy,

b) zebranych w okresie, o którym mowa w literze a. danych określonych w niniejszej Umowie w załączniku nr 3 w ustępie 6 w:

- punkcie 1 - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV) albo plików, które podlegają konwersji do plików w jednym z tych formatów przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania,

- punkcie 2 - w postaci plików w formacie Shapefile albo plików, które podlegają konwersji do plików w tym formacie przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania;

7) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 30 marca 2018 roku, następującej dokumentacji:

a) końcowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Umowy,

b) mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na obszarze strefy buforowej w 2017 roku,

c) kopii umów na zakup przynęt ze szczepionką i ich rozrzucenie oraz kopii dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty należności z tytułu wykonania wymienionych umów,

d) zebranych w 2017 roku danych określonych w niniejszej Umowie w załączniku nr 3 w ustępie 6 w:

- punkcie 1 - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV) albo plików, które podlegają konwersji do plików w jednym z tych formatów przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania,

- punkcie 2 - w postaci plików w formacie Shapefile albo plików, które podlegają konwersji do plików w tym formacie przy użyciu powszechnie dostępnego bezpłatnego oprogramowania;

8) przekazywania okresowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi oraz końcowego sprawozdania z działań w zakresie zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Republiki Białorusi, o których mowa w punkcie 6 w literze a i w punkcie 7 w literze a, w języku angielskim, w których poniesione koszty są wykazane w walucie białoruskiej (rubel białoruski) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;

9) poddawania się audytom, kontrolom i inspekcjom realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, w przypadku ich przeprowadzania przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale Strony Polskiej, rozpoczętym przed upływem 5 lat od dnia przekazania Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej;

10) przechowywania oraz udostępniania dla celów audytów, kontroli i inspekcji, o których mowa w punkcie 9, wszystkich dokumentów dotyczących realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez 5 lat od dnia przekazania Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli po upływie tego terminu trwa audyt, kontrola lub inspekcja, o których mowa w punkcie 9 - do dnia ich zakończenia;

11) współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień i przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Artykuł 4

1. Koszty realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, ponosi Strona Białoruska.

2. Refundacji ze środków Unii Europejskiej podlegają koszty kwalifikowalne.

3. Koszty dostarczenia materiału do badań i koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Białoruską, a także pozostałe koszty inne niż koszty kwalifikowalne. nie podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej.

4. Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Białoruskiej, poniesionych na zakup i rozrzucenie przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie, nie przekraczają 0,95 euro.

5. Wkład finansowy Unii Europejskiej na refundację kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 574 000 euro.

Artykuł 5

1. Strona Polska zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Stronie Białoruskiej całości środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej.

2. Środki, o których mowa w ustępie 1, zostaną przekazane Stronie Białoruskiej w walucie euro na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi.

3. Informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, zostały podane w załączniku nr 7 do niniejszej Umowy.

4. W przypadku gdy informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, ulegną zmianie, Strona Białoruska przekazuje Stronie Polskiej aktualne informacje o tym rachunku w formie dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Dokument ten jest przekazywany Stronie Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, przy nocie Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przed przekazaniem środków, o których mowa w ustępie 1, Strona Białoruska potwierdza, na wniosek Strony Polskiej, że informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ustępie 2, są aktualne.

6. Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków Unii Europejskiej na refundację kosztów kwalifikowalnych.

Artykuł 6

1. W przypadku gdy audyt, kontrola lub inspekcja realizacji działań, o których mowa w artykule 1 w ustępie 1 niniejszej Umowy, przeprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale Strony Polskiej, będą skutkować koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na refundację kosztów kwalifikowalnych, Strona Białoruska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.

2. Wpłata, o której mowa w ustępie 1, nastąpi w walucie euro, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Białoruską od Strony Polskiej pisemnego powiadomienia o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków w określonej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 1.

Artykuł 7

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie swych obowiązków w przypadku wystąpienia siły wyższej (force majeure).

2. Strona, która nie może wykonać swoich obowiązków na skutek działania siły wyższej (force majeure), jest zobowiązana do poinformowania o tym, w formie pisemnej, drugiej Strony w terminie 10 dni od dnia, w którym wykonanie obowiązków przestało być możliwe, a także do przedstawienia dokumentów potwierdzających wystąpienie siły wyższej. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli wystąpienie siły wyższej jest powszechnie znane.

Artykuł 8

W przypadku niewykonania swych obowiązków przez którąkolwiek ze Stron druga Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę drogą przesłania pierwszej Stronie pisemnego powiadomienia. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w terminie określonym przez drugą Stronę, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez pierwszą Stronę.

Artykuł 9

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obustronną zgodą Umawiających się Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Artykuł 10

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do pełnego wywiązania się przez Strony z obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

Sporządzono w Poznaniu dnia 25.09.2017 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

W przypadku powstania rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku polskim.

Wersja w języku rosyjskim

 

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Żywności
Republiki Białorusi

Ewa Lech

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aleksandr Subbotin

Zastępca Ministra Rolnicza i Żywności

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Załącznik 1. [OBSZAR STREFY BUFOROWEJ]

Załącznik nr 1
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania
wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku

OBSZAR STREFY BUFOROWEJ

Strefa buforowa obejmuje następujące rejony, zgodnie z załączoną mapą:

1) w obwodzie brzeskim: rejon kamieniecki, rejon brzeski, rejon małorycki, rejon kobryński. rejon żabinkowski oraz części rejonu prużańskiego, rejonu beriozowskiego i rejonu drohiczyńskiego;

2) w obwodzie grodzieńskim: rejon świsłocki i części rejonu wołkowyskiego i rejonu zelwińskiego.

infoRgrafika

Objaśnienie:

Granice strefy buforowej zostały oznaczone na mapie czarną ciągłą linią.

Załącznik 2. [WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ]

Załącznik nr 2
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania
wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ

1. Przynęty ze szczepionką odpowiadają następującym wymogom:

1) szczepionka jest dopuszczona do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Republice Białorusi, do doustnego szczepienia wolno żyjących lisów i jenotów przeciwko wściekliźnie oraz posiada miano wirusa szczepionkowego zgodne z danymi rejestracji preparatu;

2) szczepionka jest bezpieczna dla docelowych i niedocelowych rodzajów zwierząt;

3) dawka szczepionki ma postać zawiesiny w kapsułce, saszetce lub blistrze;

4) kapsułka, saszetka lub blister są umieszczone w przynęcie, w której zawarte jest nie mniej niż 150 mg tetracykliny (markera biologicznego);

5) dawka atenuowanej szczepionki jest wystarczająco efektywna, aby zapewnić pełną ochronę wolno żyjących lisów i jenotów przeciwko wściekliźnie, i posiadać miano wirusa nie niższe niż 1,8xlO7 TCID50 lub 1x106 FFU, lub 108 CCID50 w jednej dawce szczepionki;

6) przynęta zachowuje kształt i stan skupienia oraz całkowicie pokrywa odpowiednio kapsułkę, saszetkę albo blister przez okres nie krótszy niż 7 dni;

7) szczepionkowe miano wirusa wścieklizny szczepionki jest stabilne nie krócej niż 7 dni w temperaturze +25 stopni Celsjusza i zapewnia pełne uodpornienie zwierzęcia;

8) w momencie dostawy przynęty ze szczepionką posiadają termin przydatności nie krótszy niż 6 miesięcy;

9) szczepionka spełnia pozostałe wymagania określone w Podręczniku Testów Diagnostycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych OIE.

2. Bezpośrednio przed rozrzuceniem sprawdza się i dokumentuje aktywność wirusa wścieklizny (miano wirusa) w każdej dostarczonej serii przynęt ze szczepionką. Badania szczepionki i przynęty są wykonywane przy użyciu zwalidowanej metody w Państwowej Instytucji "Białoruskie Państwowe Weterynaryjne Centrum" lub przy użyciu innej akredytowanej metody w innym laboratorium. Wyniki badań wykonanych przez wymienione laboratoria są przedstawiane białoruskiej służbie weterynaryjnej przed rozrzuceniem przynęt ze szczepionką danej serii. Jeśli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszego załącznika, seria przynęt ze szczepionką nie może zostać wykorzystana do wykonania szczepień.

Badania dotyczące szczepionki

Region

Orientacyjna liczba serii szczepionki do rozrzucenia

Orientacyjna liczba badań szczepionki w kierunku określenia miana wirusa szczepionkowego

Strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi

2

2

 

3. Przynęty ze szczepionką są przechowywane i transportowane w temperaturze nie wyższej niż -20 stopni Celsjusza. Przy przechowywaniu i transporcie przynęt ze szczepionką stosuje się system rejestracji temperatury. Temperatura przechowywania i transportu przynęt ze szczepionką jest kontrolowana i dokumentowana do ich załadowania na samolot lub śmigłowiec.

Załącznik 3. [WYMOGI DOTYCZĄCE ROZRZUCENIA PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ]

Załącznik nr 3
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania
wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku

WYMOGI DOTYCZĄCE ROZRZUCENIA PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ

1. Przynęty ze szczepionką są rozrzucane za pomocą samolotów lub śmigłowców.

2. W ramach każdej z dwóch akcji szczepień, wiosennej i jesiennej, jest rozrzucane 302 000 przynęt ze szczepionką.

Region

Powierzchnia (km2)

Szczepienia

 

liczba przynęt ze szczepionką planowana do rozrzucenia w ramach akcji

planowana liczba akcji

całkowita liczba przynęt ze szczepionką planowana do rozrzucenia

Strefa buforowa na terytorium Republiki Białorusi

12 080

302 000

2

604 000

 

3. Rozrzucanie przynęt ze szczepionką odbywa się w czasie, kiedy temperatura powietrza wynosi od 0 do +25 stopni Celsjusza.

4. Przynęty ze szczepionką są rozrzucane równomiernie na obszarze strefy buforowej, w liczbie 24-26 przynęt ze szczepionką na każdy kilometr kwadratowy. Odległość między liniami przelotu samolotów i śmigłowców wynosi 500 metrów. Ze szczepień są wyłączone powierzchnie pokryte wodami oraz obszary zabudowane.

5. Samoloty i śmigłowce są wyposażone w system GPS. aby umożliwić stwierdzenie wykonania lotów zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami, oraz w system rejestrujący zrzut szczepionki, aby udokumentować, że na danej linii została zrzucona przewidziana liczba dawek szczepionki.

6. Przedstawiciel białoruskich służb weterynaryjnych w czasie akcji szczepień codziennie pobiera od organizacji rozrzucającej przynęty ze szczepionką dane w wersji elektronicznej dotyczące zrzutu tych przynęt. Wymienione dane obejmują:

1) koordynaty geograficzne (długość i szerokość geograficzna) w stopniach dziesiętnych oraz datę i czas zrzutu każdej przynęty ze szczepionką, wraz z kolejnym numerem zrzutu przynęty, pochodzące z systemu rejestrującego zrzut;

2) trasy lotów (tracki) w układzie współrzędnych systemu WGS84, oznaczonego w bazie EPSG kodem 4326, pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS.

7. Przedstawiciel białoruskich służb weterynaryjnych codziennie sprawdza, czy:

1) przynęty ze szczepionką zostały rozrzucone równomiernie, zgodnie z planowaną liczbą przynęt na kilometr kwadratowy;

2) trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut przynęt ze szczepionką.

8. Organizacja rozrzucająca przynęty ze szczepionką, dostarcza Stronie Białoruskiej dokumentację potwierdzającą:

1) temperaturę przechowywania i transportu przynęt ze szczepionką;

2) liczbę przynęt ze szczepionką pobranych z miejsc przechowywania, załadowanych na statki powietrzne i rozrzuconych codziennie.

Załącznik 4. [WYMOGI DOTYCZĄCE MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ I MONITOROWANIA SYTUACJI EPIZOOTYCZNEJ W ZAKRESIE WŚCIEKLIZNY]

Załącznik nr 4
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania
wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku

WYMOGI DOTYCZĄCE MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ I MONITOROWANIA SYTUACJI EPIZOOTYCZNEJ W ZAKRESIE WŚCIEKLIZNY

1. Monitorowanie skuteczności szczepień obejmuje:

1) przeprowadzanie badań monitoringowych lisów i jenotów wolno żyjących oraz analizowanie ich wyników;

2) zbieranie i analizowanie danych epizootycznych na temat zdiagnozowanych przypadków wścieklizny u zwierząt na obszarze strefy buforowej.

2. Badania monitoringowe lisów i jenotów wolno żyjących, o których mowa w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszego załącznika, są oparte na badaniu surowicy i zębów lub kości pobranych od 4 lisów lub jenotów wolno żyjących odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru strefy buforowej. Wiek lisów i jenotów wolno żyjących odstrzelonych w ramach badań monitoringowych jest określany z podziałem na młode i dorosłe zwierzęta. Wyniki badań monitoringowych są analizowane przy uwzględnieniu również tego czynnika.

3. Badania monitoringowe lisów i jenotów wolno żyjących, o których mowa w ustępie 1 w punkcie 1 niniejszego załącznika, obejmują wykonanie:

1) testów seroneutralizacji lub testów ELISA w celu określenia poziomu uodpornienia lisów i jenotów wolno żyjących;

2) badań szlifów kostnych lub zębów na obecność markera (TC) w celu określenia poziomu podjęcia szczepionki przez lisy i jenoty wolno żyjące.

Badania monitoringowe lisów i jenotów wolno żyjących w strefie buforowej (tabele 1 i 2).

Tabela 1.

Region

Powierzchnia objęta szczepieniami - km2

Powierzchnia regionu, z której lisy i jenoty wolno żyjące powinny zostać odstrzelone i dostarczone do badań monitoringowych - km2

Liczba lisów i jenotów wolno żyjących, które powinny zostać odstrzelone w ramach badań monitoringowych - 4 zwierzęta/100 km2

Strefa buforowa

12 080

12 080

483

RAZEM

12 080

12 080

483

 

Tabela 2.

Region

Rodzaj badania

Populacja docelowa

Rodzaj próbki

Cel

Liczba planowanych badań

Orientacyjny odsetek dodatnich wyników badań

Strefa buforowa

test sero­neutralizacji lub ELISA

lisy i jenoty wolno żyjące

surowica

monitoring akcji

483

15

Strefa buforowa

TC

lisy i jenoty wolno żyjące

kość/ ząb

monitoring akcji

483

30

RAZEM

966

 

 

4. W ramach monitorowania sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny na obszarze strefy buforowej badaniu w kierunku wścieklizny podlega tkanka mózgowa zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, przy zastosowaniu immunofluorescencji odcisków mózgowych (FAT) i/lub próby na myszach (MIT). Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt wrażliwych na wściekliznę na obszarze strefy buforowej.

5. Planuje się, że liczba przypadków wścieklizny u zwierząt w 2017 roku nie wzrośnie w porównaniu z rokiem 2015.

Załącznik 5. [SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI]

Załącznik nr 5
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania
wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI]

Załącznik nr 6
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania
wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA TERYTORIUM REPUBLIKI BIAŁORUSI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [INFORMACJE O RACHUNKU BANKOWYM]

Załącznik nr 7
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa
i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania
wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku

INFORMACJE O RACHUNKU BANKOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »