| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 5 stycznia 2018 r.

o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 15 stycznia 2018 r. program pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).

Załącznik 1. [PROGRAM POD NAZWĄ „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI”]

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 stycznia 2018 r. (poz. 46)

PROGRAM POD NAZWĄ "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI"

I. 1. Celami Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwanego dalej "programem", są:

1) finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;

2) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego;

3) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego;

4) inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

2. Realizacja programu umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego, w tym przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym, wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. Realizacja programu przyczyni się także do tworzenia podstaw dla przyszłych prac badawczych w zakresie humanistyki.

3. Zakres przedmiotowy programu obejmuje projekty realizowane w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065), oraz projekty zawierające humanistyczne treści lub realizowane z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych.

II. Na program składają się trzy moduły:

1) moduł "Dziedzictwo narodowe", w ramach którego będą finansowane długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego, zarówno nowe, jak i kontynuowane, mieszczące się w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

a) o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych,

b) stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym;

2) moduł "Uniwersalia", w ramach którego będą finansowane zwarte publikacje naukowe, w tym wydania tematycznych numerów monograficznych czasopism naukowych, obejmujące:

a) przekłady na języki kongresowe język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski) najwybitniejszych dzieł polskiej humanistyki, w celu ich włączenia do światowego dziedzictwa kulturowego,

b) wydania krytyczne (tłumaczenia wraz z naukowym opracowaniem edytorskim) najwybitniejszych dzieł światowej humanistyki, w celu ich włączenia do polskiego dziedzictwa kulturowego;

3) moduł "Fundamenty", w ramach którego będą finansowane projekty badawcze o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczące potrzeb humanistyki zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska naukowego, wskazywane przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

III. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

3) podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki,

4) uczelnie

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

IV. 1. Projekty realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w planie finansowym części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra.

2. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

3. Moduł "Dziedzictwo narodowe" obejmuje finansowanie przez okres:

1) 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł, ale nie więcej niż 1,8 mln zł;

2) 3-5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w dotychczas ogłaszanych konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł, ale nie więcej niż 1,8 mln zł.

4. Moduł "Uniwersalia" w zakresie, o którym mowa w części II pkt 2 lit. a, obejmuje finansowanie projektów, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi nie więcej niż 1,8 mln zł.

5. Moduł "Fundamenty" obejmuje finansowanie przez okres 5 lat projektów, dla których wnioskowana kwota finansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł, ale nie więcej niż 1,8 mln zł.

V. 1. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) priorytetowe obszary badawcze, o których mowa w części II pkt 1 - w przypadku modułu "Dziedzictwo narodowe";

3) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

4) warunki udziału w konkursie;

5) tryb przeprowadzenia konkursu;

6) termin i sposób składania wniosków;

7) kryteria oceny wniosków;

8) wzór wniosku;

9) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

10) wzór umowy określającej warunki realizacji i finansowania projektu oraz rozliczania przyznanych środków;

11) wzór raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania przyznanych środków.

4. Środki finansowe na realizację projektów w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji Ministra oraz przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 10.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »