| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biuru Rzecznika Praw Pacjenta nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta (M.P. z 2015 r. poz. 650).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA]

Załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 stycznia 2018 r. (poz. 53)

STATUT BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

§ 1. 1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, zwane dalej "biurem", jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego Rzecznik Praw Pacjenta wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik Praw Pacjenta, zwany dalej "Rzecznikiem", kieruje biurem przy pomocy:

1) nie więcej niż dwóch zastępców, zwanych dalej "zastępcami Rzecznika";

2) dyrektora generalnego;

3) kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

3. Zakres zadań zastępców Rzecznika określa Rzecznik.

4. Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników biura do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 2. W czasie nieobecności Rzecznika pracą biura kieruje wskazany zastępca Rzecznika.

§ 3. 1. W skład biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prawny;

2) Departament Postępowań Wyjaśniających;

3) Departament do spraw Zdrowia Psychicznego;

4) Departament Strategii i Działań Systemowych;

5) Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji;

6) Departament Organizacyjno-Administracyjny;

7) Departament Finansowy.

2. Działalnością komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, kierują dyrektorzy samodzielnie lub przy pomocy zastępcy dyrektora.

3. W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić wydziały.

4. W Biurze mogą zostać utworzone stanowiska samodzielne do realizacji określonych zadań.

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »