| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 947 oraz z 2018 r. poz. 103 i 1006), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 lutego 2019 r. (poz. 142)

STATUT URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

§ 1. 1. Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, zwanym dalej "Urzędem Komisji", kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy Zastępców Przewodniczącego Komisji oraz dyrektora generalnego, dyrektorów zarządzających i dyrektorów komórek organizacyjnych.

2. Przewodniczący Komisji może udzielać pracownikom Urzędu Komisji pełnomocnictw i upoważnień w zakresie przysługujących mu uprawnień.

§ 2. 1. W skład Urzędu Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Administracji;

2) Departament Analiz i Strategii;

3) Departament Audytu Wewnętrznego;

4) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej;

5) Departament Bankowości Spółdzielczej;

6) Departament Compliance;

7) Departament Cyberbezpieczeństwa;

8) Departament Firm Inwestycyjnych;

9) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych;

10) Departament Informatyki;

11) Departament Innowacji Finansowych FinTech;

12) Departament Inspekcji Bankowych;

13) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;

14) Departament Komunikacji Społecznej;

15) Departament Licencji Bankowych;

16) Departament Licencji Ubezpieczeniowych;

17) Departament Nadzoru Obrotu;

18) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk;

19) Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania;

20) Departament Postępowań;

21) Departament Praktyk Rynkowych;

22) Departament Prawny;

23) Departament Rozwoju Regulacji;

24) Departament Rozwoju Rynku Finansowego;

25) Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych;

26) Departament Spółek Publicznych;

27) Departament Współpracy Międzynarodowej;

28) Departament Zakupów;

29) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

30) Gabinet Komisji;

31) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych.

2. W skład Urzędu Komisji wchodzą także utworzone przez Przewodniczącego Komisji samodzielne zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

§ 3. 1. Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Komisji, w którym określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.

2. Regulamin organizacyjny Urzędu Komisji może określać piony obejmujące co najmniej dwie komórki organizacyjne, o których mowa w § 2.

3. O nadaniu regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji oraz o jego zmianach Przewodniczący Komisji niezwłocznie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów.

§ 4. 1. Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, określa bezpośrednią podległość pionów, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz komórek organizacyjnych, które nie wchodzą w skład pionów, Przewodniczącemu Komisji, Zastępcom Przewodniczącego Komisji oraz dyrektorowi generalnemu.

2. Pionami, o których mowa w § 3 ust. 2, kierują dyrektorzy zarządzający.

3. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora zarządzającego pionem kieruje bezpośrednio Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji albo dyrektor generalny, stosownie do podległości wynikającej z zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, albo wskazany przez Przewodniczącego Komisji dyrektor departamentu.

4. Gabinetem Komisji oraz departamentami kierują dyrektorzy.

5. Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5. 1. W Gabinecie Komisji oraz w departamentach mogą być wyodrębniane zespoły, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2, określają regulaminy wewnętrzne ustalane, w drodze zarządzenia, przez Przewodniczącego Komisji.

§ 6. Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, tworzyć komitety, rady lub zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »