| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) identyfikacja barier i obciążeń regulacyjnych oraz faktycznych w zakresie funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych i innych podmiotów, utrudniających prosumencką aktywność gospodarstw domowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców lub jednostek samorządu terytorialnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących stwierdzone bariery i obciążenia, o których mowa w pkt 1, oraz wspierających rozwój prosumenckich odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82).

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Minister Przedsiębiorczości i Technologii;

2) członkowie Zespołu:

a) Minister Energii,

b) Minister Finansów,

c) Minister Inwestycji i Rozwoju,

d) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

f) Minister Spraw Zagranicznych,

g) Minister Środowiska,

h) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

i) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

j) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

3) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze, odpowiednio, sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, albo wiceprezesa.

3. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli organów administracji rządowej innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu nie rzadziej niż raz na miesiąc oraz w każdym przypadku - na umotywowany wniosek członka Zespołu.

2. Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego członek Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadań Zespołu.

4. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

5. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów ich obsługujących.

6. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 5.

1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

4. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów:

1) propozycje rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia Zespołu;

2) propozycje rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3, w terminie 4 miesięcy od dnia utworzenia Zespołu.

§ 7.

Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, w zakresie swoich kompetencji, współdziałają z Zespołem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 9.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10.

Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 11.

Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący Zespołu zwołuje w terminie 14 dni od dnia utworzenia Zespołu.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »