reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 442), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 754);

2) zarządzeniem nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 70).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 754), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 70), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 marca 2019 r. (poz. 247)

ZARZĄDZENIE NR 58
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Radę monitorowania portfela projektów strategicznych, zwaną dalej "Radą".

2. Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Zadaniem Rady jest monitorowanie i koordynowanie wybranych przez Radę lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów programów i projektów wynikających ze strategicznych dokumentów Rady Ministrów, w tym w szczególności ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260), zwanych dalej "portfelem projektów strategicznych".

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) ocena, czy portfel projektów strategicznych wspiera realizację celów strategicznych Rady Ministrów oraz pozostaje zgodny ze strategicznymi dokumentami Rady Ministrów;

2) analiza stanu realizacji portfela projektów strategicznych pod kątem zagrożeń związanych z prawidłowym postępem prac oraz opracowywanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia odpowiednich zmian w strategicznych dokumentach Rady Ministrów;

3) ustalanie priorytetów dla portfela projektów strategicznych;

4) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu nawiązanie i określenie zasad współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za realizację portfela projektów strategicznych;

5)1) stymulowanie podnoszenia poziomu zarządzania i ujednolicania metod zarządzania portfelem projektów strategicznych w centralnych organach administracji rządowej, w szczególności przez określanie wytycznych w zakresie podejścia projektowego oraz metodyk zarządzania portfelem projektów strategicznych.

§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - Minister Inwestycji i Rozwoju;

2) zastępcy przewodniczącego Rady:

a) Minister Finansów,

b) Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

c) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3)2) pozostali członkowie Rady:

a) Minister Cyfryzacji,

b) Minister Edukacji Narodowej,

c) Minister Energii,

d) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e) Minister Infrastruktury,

f) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

h) Minister Obrony Narodowej,

i) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

k) Minister Sportu i Turystyki,

l) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

m) Minister Spraw Zagranicznych,

n) Minister Sprawiedliwości,

o) Minister Środowiska,

p) Minister Zdrowia;

4) sekretarz Rady - osoba zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wyznaczona przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2.3) Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego w urzędzie, którym kierują.

3. Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady w szczególności:

1) kieruje pracami Rady;

2) zwołuje posiedzenia Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał, i im przewodniczy.

2. Przewodniczący Rady, w przypadku swojej nieobecności, przekazuje kompetencje do zwołania i prowadzenia posiedzenia Rady wskazanemu zastępcy przewodniczącego Rady.

§ 5. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.

2. Przewodniczący Rady, w uzasadnionych przypadkach, może zarządzić podjęcie uchwały przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

4. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

5. Protokoły z posiedzeń Rady oraz sprawozdania z działalności Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół, po zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady, jest przekazywany członkom Rady.

§ 6. Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określa regulamin przyjęty przez Radę w drodze uchwały.

§ 7. 1. W celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rady przewodniczący Rady może, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady, powoływać grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Rady lub osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.

2. Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.

§ 8. 1. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. 1. Przewodniczący Rady przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z działalności Rady w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady przewodniczący Rady przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Rady.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).

 

1) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 70), które weszło w życie z dniem 25 stycznia 2019 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 754), które weszło w życie z dniem 9 sierpnia 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2018 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama