reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 41
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie Zespołu do spraw wypracowania formuły finansowego wsparcia Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i przygotowania mechanizmu współpracy z władzami Fundacji i stroną niemiecką

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Tworzy się Zespół do spraw wypracowania formuły finansowego wsparcia Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i przygotowania mechanizmu współpracy z władzami Fundacji i stroną niemiecką, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

 Do zadań Zespołu należy:

1) wypracowanie instytucjonalnej i prawnej formuły współfinansowania Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, zwanej dalej "Fundacją";

2) uzgodnienie szczegółowego podziału kompetencji i zakresu odpowiedzialności instytucji rządowych uczestniczących we wspieraniu i współkształtowaniu działalności Fundacji i sposobów ich wykonywania;

3) ustalenie instytucji właściwej do reprezentowania administracji rządowej w organach statutowych Fundacji;

4) opracowanie spójnej koncepcji współkształtowania programowej działalności Fundacji;

5) określenie katalogu celów, na które miałyby być przeznaczone środki finansowe pochodzące z polskiego wkładu do budżetu Fundacji;

6) określenie proponowanej wysokości środków przeznaczonych na wsparcie działalności Fundacji;

7) przygotowanie mechanizmu współpracy administracji rządowej z władzami fundacji lub stroną niemiecką, w zależności od ustaleń powziętych przez Zespół.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) zastępca przewodniczącego - Minister Spraw Zagranicznych;

3) pozostali członkowie:

a) Minister Edukacji Narodowej,

b) Minister Finansów,

c) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

d) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i kierowanie jego pracami;

3) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie programu posiedzeń Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów informacji bieżących i sprawozdania końcowego z prac Zespołu.

3. Przewodniczący może, w ramach Zespołu, tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

§ 6.

 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego, poddany głosowaniu.

3. Rozstrzygnięcia w drodze głosowania zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 7.

 Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół sporządza sekretarz Zespołu.

§ 8.

 Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 9.

 1. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10.

 Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 11.

 1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

2. Przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów, do akceptacji, sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu w terminie 45 dni od dnia powołania Zespołu.

3. Z dniem następującym po dniu akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania końcowego z realizacji zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 2:

1) znosi się Zespół;

2) traci moc zarządzenie.

§ 12.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama