reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 114
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest:

1) przegląd oraz analiza obowiązujących regulacji prawnych z zakresu nadzoru rynku oraz oceny zgodności, pod kątem potrzeby wzmocnienia efektywności funkcjonujących w Rzeczypospolitej Polskiej systemów oceny zgodności i nadzoru rynku oraz zapewnienia ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;

2) wypracowanie modelowych rozwiązań, które powinny być wprowadzone do krajowego systemu nadzoru rynku i oceny zgodności, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia uczciwej konkurencji i spełniania przez wyroby wysokiego poziomu ochrony, z uwzględnieniem interesu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ram prawnych wyznaczonych przez Unię Europejską;

3) opracowanie rekomendacji dla Rady Ministrów w sprawach określonych w pkt 1 i 2.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw gospodarki;

2) pozostali członkowie Zespołu:

a) Minister Obrony Narodowej,

b) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

c) minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

d) minister właściwy do spraw energii,

e) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

f) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej,

g) minister właściwy do spraw informatyzacji,

h) minister właściwy do spraw pracy,

i) minister właściwy do spraw rolnictwa,

j) minister właściwy do spraw środowiska,

k) minister właściwy do spraw transportu,

l) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

m) minister właściwy do spraw zdrowia,

n) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu,

o) Prezes Głównego Urzędu Miar,

p) Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

q) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,

r) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

s) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

t) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

u) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

w) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,

x) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,

y) Główny Inspektor Farmaceutyczny,

z) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

za) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

zb) Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

ze) Główny Inspektor Sanitarny,

zd) Główny Inspektor Transportu Drogowego,

ze) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji,

zf) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,

zg) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,

zh) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku,

zi) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie;

3) sekretarz Zespołu - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Przewodniczący Zespołu zaprasza Głównego Inspektora Pracy do udziału w pracach Zespołu na prawach członka.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a-m, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej urzędu albo podległej jednostki organizacyjnej,

2) w ust. 1 pkt 2 lit. n-zi i ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej reprezentowanego podmiotu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, do którego zadań należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) określanie porządku obrad Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

5) wyznaczenie zastępcy przewodniczącego spośród członków Zespołu.

2. W przypadku złożenia przez członka Zespołu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustala szczegółowy zakres i harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7.

1. W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy zadaniowe lub grupy doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach zadaniowych i doradczych pracowników swoich jednostek organizacyjnych.

§ 8.

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Sekretarz Zespołu nie posiada prawa głosu.

2. Przewodniczący może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza niezwłocznie sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo jego zastępca oraz sekretarz Zespołu.

§ 10.

Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 11.

Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 12.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 13.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 14.

1. Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia prac Zespołu.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu zawiera:

1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2) określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

3) opis przebiegu prac Zespołu w odniesieniu do nałożonych zadań;

4) wnioski płynące z prac Zespołu;

5) rekomendacje dla Rady Ministrów;

6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

3. Do sprawozdania z realizacji zadań Zespołu dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych wypracowanych przez Zespół dokumentów.

§ 15.

1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

2. Zespół rozwiązuje się z dniem przyjęcia przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 14.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mecenas Adrian Achtelik jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCY PRAWNI Sp.p. z Katowic specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach prawnych dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama