reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego,

podpisana w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej "Stronami";

Mając na względzie bliskie i długotrwałe więzi między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

Uwzględniając fakt, że zacieśnienie wzajemnej współpracy w obszarze obronności będzie stanowiło istotny wkład w utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

Uznając, iż wzajemna współpraca w obszarze obronności jest oparta na poszanowaniu suwerenności państw Stron;

Mając na względzie Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Ammanie dnia 11 maja 2014 r.;

Mając na uwadze, że za zgodą Rządu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mogą przebywać na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

Pragnąc określić status Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich personelu podczas ich pobytu na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Dla celów niniejszej Umowy:

a) wyrażenie "Polskie Siły Zbrojne" oznacza dowolną jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, łącznie z członkami personelu Polskich Sił Zbrojnych, która za zgodą Rządu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego jest obecna na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

b) wyrażenie "członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych" oznacza członków personelu wojskowego i cywilnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracowników cywilnych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

Artykuł 2

1. Właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo sprawowania jurysdykcji dyscyplinarnej w stosunku do członków personelu Polskich Sił Zbrojnych.

2. Członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych będą przestrzegali prawa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i powstrzymają się od jakiejkolwiek działalności niezgodnej z celem niniejszej Umowy, a w szczególności od jakiejkolwiek działalności politycznej. Oficer dowodzący członkami personelu Polskich Sił Zbrojnych podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia przestrzegania niniejszego postanowienia.

3. Władze Rzeczypospolitej Polskiej mają pierwszeństwo w sprawowaniu jurysdykcji w stosunku do członków personelu Polskich Sił Zbrojnych, kiedy podlega on prawu Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku:

a) popełnienia przestępstwa wyłącznie przeciwko bezpieczeństwu, personelowi lub mieniu Rzeczypospolitej Polskiej;

b) wynikania przestępstwa z działania lub zaniechania, umyślnego czy też nieumyślnego, podczas lub w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Artykuł 3

1. Członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych mogą wjeżdżać na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i wyjeżdżać z niego na podstawie ważnych polskich paszportów. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie zwolni z opłat wizy wydawane członkom personelu Polskich Sił Zbrojnych.

2. Władze Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego wydadzą członkom personelu Polskich Sił Zbrojnych wojskowe dokumenty tożsamości Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych będą okazywać takie dokumenty właściwym władzom Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, na ich żądanie.

3. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega sobie prawo wycofania Polskich Sił Zbrojnych z terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w dowolnej chwili, po notyfikowaniu tego zamiaru Rządowi Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego z siedmiodniowym wyprzedzeniem (z wyjątkiem sytuacji kryzysowych).

4. Członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych nie będą mogli być przekazani pod jurysdykcję trybunału międzynarodowego bądź innego państwa lub podmiotu bez zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań Stron wynikających ze Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Artykuł 4

1. Członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych są upoważnieni do noszenia mundurów lub ubioru cywilnego podczas wykonywania obowiązków służbowych.

2. Członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych będą upoważnieni do użycia i noszenia broni i amunicji w związku z wykonywanymi zadaniami i w miejscach, które zostały dokładnie określone w wojskowym upoważnieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

3. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie umożliwi Polskim Siłom Zbrojnym, na ich wniosek, dostęp do miejsc składowania broni, amunicji oraz sprzętu Polskich Sił Zbrojnych.

4. Broń, amunicja oraz sprzęt Polskich Sił Zbrojnych będą składowane i chronione zgodnie ze standardami ochrony co najmniej równymi standardom określonym w prawie Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Polskie Siły Zbrojne mają dostęp do miejsc składowania zgodnie z właściwymi przepisami wojskowymi.

5. Wojskowe władze Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego udzielą Polskim Siłom Zbrojnym wszelkich niezbędnych informacji o odpowiednich przepisach regulujących składowanie broni i amunicji oraz poinformują o wszelkich zmianach tych przepisów.

Artykuł 5

1. Strony zrzekają się wszelkich wzajemnych roszczeń, z wyjątkiem roszczeń wynikających z kontraktów, związanych z uszkodzeniem, stratą lub zniszczeniem mienia jednej ze Stron bądź ze śmiercią lub uszkodzeniem ciała członków personelu Sił Zbrojnych jednej ze Stron, wynikających z działań w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim na podstawie niniejszej Umowy.

2. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, zgodnie z oddzielnym porozumieniem technicznym zawartym przez właściwych przedstawicieli wojskowych, może udostępnić infrastrukturę, obiekty lub usługi do dyspozycji Polskich Sił Zbrojnych.

3. Polskie Siły Zbrojne zwrócą sprzęt i obiekty infrastruktury Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, które znajdowały się w ich dyspozycji, w takim samym stanie, w jakim zostały im przekazane, z uwzględnieniem naturalnego zużycia, i pokryją koszty wszelkich szkód lub strat wynikłych wskutek ich niewłaściwego użycia.

4. Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego będzie rozpatrywał i rozstrzygał, zgodnie ze swoim prawem, wszelkie roszczenia stron trzecich powstałe na terytorium swojego państwa w związku z jakimikolwiek działaniami bądź zaniechaniami Polskich Sił Zbrojnych podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z niniejszą Umową, których skutkiem jest uszkodzenie ciała, śmierć bądź szkoda w mieniu, a Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wypłaci uczciwą i rozsądną rekompensatę Rządowi Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w związku z takimi roszczeniami.

5. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie podejmował starania w celu rozstrzygnięcia roszczeń stron trzecich wynikłych wskutek jakichkolwiek działań bądź zaniechań Polskich Sił Zbrojnych poza wykonywaniem obowiązków służbowych, których skutkiem jest uszkodzenie ciała, śmierć bądź szkoda w mieniu, i zapewnienia uczciwej i rozsądnej rekompensaty dla strony poszkodowanej.

Artykuł 6

1. W razie zaistnienia zdarzenia lub wypadku z udziałem pojazdu, okrętu, statku powietrznego lub członka personelu Polskich Sił Zbrojnych, badanie tego zdarzenia lub wypadku będzie przeprowadzone przez zespół ekspertów wydelegowanych przez obie Strony. Strony będą wymieniać informacje niezbędne do wyjaśnienia przyczyn zdarzenia lub wypadku.

2. W przypadku śmierci członka personelu Polskich Sił Zbrojnych na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego zwróci Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej zwłoki niezwłocznie po zakończeniu autopsji, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia śmierci lub odnalezienia ciała. Autopsja będzie przeprowadzona w obecności przedstawiciela Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego zwróci Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej pozostałości pojazdu, okrętu, statku powietrznego Polskich Sił Zbrojnych niezwłocznie po zakończeniu czynności badawczych, nie później niż w ciągu roku od dnia wypadku lub zdarzenia, o którym mowa w ustępie 1.

Artykuł 7

Polskie Siły Zbrojne mogą zawierać kontrakty na dostawy towarów i usług na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego dla celów wykonywania niniejszej Umowy. Kontrakty te będą przyznane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i w sposób niesprzeczny z prawem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, przy czym wybór wykonawcy będzie wcześniej koordynowany z władzami Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego dla celów akceptacji ze względów bezpieczeństwa.

Artykuł 8

1. Na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego pojazdy, okręty i statki powietrzne będące własnością Polskich Sił Zbrojnych lub przez nie użytkowane będą podlegały licencjonowaniu lub rejestracji zgodnie z prawem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Polskie Siły Zbrojne, w przypadku korzystania z obiektów wojskowych, będą podlegały opłatom za lądowanie, nawigację, przelot lub parkowanie, opłatom portowym, jak również lądowym opłatom tranzytowym i podobnym opłatom.

2. Członkowie personelu Polskich Sił Zbrojnych nie muszą posiadać licencji zawodowych na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Będą oni mogli kierować pojazdami oznaczonymi wojskowymi znakami identyfikacyjnymi na podstawie ważnych polskich praw jazdy.

Artykuł 9

1. Polskie Siły Zbrojne będą mogły wwozić na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego bez żadnych ograniczeń oraz korzystając ze zwolnienia z cła, podatków i jakichkolwiek innych opłat, sprzęt i inne zaopatrzenie wymagane przez nie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, jak również mienie osobiste członków personelu i artykuły do indywidualnego spożycia bądź użytku Polskich Sił Zbrojnych lub członków ich personelu i będą mogły używać ten sprzęt, zaopatrzenie oraz mienie. Wszelkie towary, które zostały wwiezione na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego na podstawie niniejszego artykułu, mogą być również wywiezione z tego terytorium przy wykorzystaniu zwolnień, o których mowa w niniejszym artykule. Jeśli takie towary będą sprzedane lub w inny sposób odstąpione w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim osobom lub podmiotom nieupoważnionym do importu z wykorzystaniem takich zwolnień, będą podlegały cłu, podatkom i innym opłatom naliczanym od ich wartości w chwili sprzedaży.

2. Polskie Siły Zbrojne mogą nabywać na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego towary i usługi na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy. Takie nabycie jest zwolnione z wszelkiego opodatkowania.

Artykuł 10

W nagłych przypadkach Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego zapewni członkom personelu Polskich Sił Zbrojnych opiekę dentystyczną i zdrowotną. Koszty takiej opieki, w tym ewakuacji medycznej, będą zwracane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania rachunków.

Artykuł 11

Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego będzie mógł w każdej chwili zażądać wycofania Polskich Sił Zbrojnych lub dowolnego członka Polskich Sił Zbrojnych z terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

Artykuł 12

Właściwe władze Stron mogą zawierać porozumienia techniczne na potrzeby wykonywania postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 13

Wszelkie spory między Stronami wynikłe z interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Strony, w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł 14

1. Strony wzajemnie poinformują się o wypełnieniu swoich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie. Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania późniejszego zawiadomienia, przesłanego drogą dyplomatyczną.

2. Niniejsza Umowa będzie obowiązywała przez okres jednego roku i zostanie automatycznie przedłużana na kolejne okresy jednego roku, chyba że jedna ze Stron powiadomi drugą Stronę o swoim zamiarze rozwiązania Umowy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

3. Niezależnie od utraty mocy, niniejsza Umowa będzie nadal stosowana do spraw, o których mowa w artykułach 5, 6 i 10, do czasu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

Podpisano w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.

Wersja w języku arabskim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama