| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU1)

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu: D. Dmowska-Andrzejuk

 

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „PROWADZENIE PROCESU TRENINGOWEGO Z KITEBOARDINGU” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sportu
z dnia 17 stycznia 2020 r. (poz. 160)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE PROCESU TRENINGOWEGO Z KITEBOARDINGU" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu

 

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

 

3. Okres ważności dokumentu notwierdzaiaceso nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przeprowadzenie procesu szkoleniowo-treningowego dla minimum 30 osób w ciągu 3 lat oraz zaliczenie zestawu 1

 

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie

 

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z kiteboardingu, w tym prowadzenia zaawansowanych zajęć w różnych klasach kiteboardingu (w tym w klasach "Formuła Kite" i "Twin Tip Racing"). Jest również przygotowana do planowania, prowadzenia i oceny procesu szkoleniowo-treningowego obejmującego przygotowanie sportowców do zawodów kiteboardingowych o randze pucharu Polski oraz pucharu świata. Selekcjonuje i wykorzystuje elementy gotowych planów szkoleniowych, uwzględniając zainteresowania, możliwości i potrzeby uczestników procesu szkoleniowo-treningowego. Posługuje się wybranymi przez siebie metodami i narzędziami pracy, dostosowując je do uwarunkowań rozwoju ontogenetycznego sportowców, celów i postępów treningowych. W odniesieniu do ramowego cyklu szkoleniowego przygotowuje konspekty jednostek treningowych, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć i poziomu umiejętności sportowców oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. Nadzoruje technikę i sposób wykonywania ćwiczeń przez zawodników. Wykorzystuje jednostkę asekuracyjną z silnikiem z napędem powyżej 10 kW do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji ratunkowej.

 

Zestaw 1. Podstawy procesu treningowego w różnych klasach kiteboardingu

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Omawia biologiczne podstawy planowania jednostek treningowych i procesu treningowego w kiteboardingu

- opisuje narządy i układy człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu;

- opisuje ćwiczenia, nazywając ruchy w stawach oraz identyfikując zaangażowane mięśnie;

- identyfikuje sekwencje pozycja - ruch - siła człowieka i latawca występujące w czasie uprawiania kiteboardingu;

- wyjaśnia pojęcie sprawności fizycznej i poszczególnych zdolności motorycznych człowieka;

- wyjaśnia podstawowe zmiany zachodzące w układach człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego, w szczególności w układzie krążeniowo-oddechowym;

- omawia krzywą intensywności zajęć;

- opisuje pojęcia i procesy z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego człowieka;

- wyjaśnia zasady planowania i korygowania planu treningowego;

- opisuje budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka w ontogenezie;

- opisuje znaczenie rejestrowania parametrów motoryczności zawodnika i wskazuje okoliczności, w których należy dokonać modyfikacji planu jednostek treningowych i procesu treningowego, m.in. w odniesieniu do zmiany środków lub zmiany celu.

Omawia zagadnienia psychospołeczne dotyczące uczestnictwa w jednostkach treningowych i procesie treningowym w kiteboardingu

- omawia niezbędne elementy wstępnego wywiadu z zawodnikami przed rozpoczęciem jednostki treningowej;

- wymienia rodzaje informacji, które należy uzyskiwać od zawodników w trakcie realizacji zajęć jednostki treningowej, m.in. samopoczucie w trakcie realizacji zajęć, opinia o zajęciach;

- omawia korzyści z uczestnictwa w treningu w kontekście psychospołecznego funkcjonowania człowieka;

- omawia wpływ cech indywidualnych (np. poziom lęku, impulsywność, zapotrzebowanie na stymulację, motywację) na wybrane kategorie ćwiczeń.

Omawia zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w prowadzeniu jednostek treningowych i procesu treningowego w kiteboardingu

- wymienia przeciwwskazania do uczestnictwa w jednostkach treningowych i w procesie treningowym;

- wymienia najczęściej występujące urazy i zagrożenia specyficzne dla uczestnictwa w różnych klasach kiteboardingu;

- wymienia sposoby prawidłowego zabezpieczania sportowców przed urazami i wypadkami (np. kask, kamizelka, rozgrzewka);

- omawia problematykę stosowania używek i środków dopingujących, suplementacji w sporcie oraz prowadzenia zdrowego trybu życia;

- identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia zawodnika wynikające z niewłaściwego wykorzystania przestrzeni i sprzętu, a także niewłaściwego prowadzenia jednostek treningowych i procesu treningowego (m.in. doboru intensywności i trudności ćwiczeń, techniki ćwiczeń);

- omawia zakres odpowiedzialności prawnej trenera;

- wymienia elementy wyposażenia trenera i zawodników oraz miejsca prowadzenia jednostki treningowej, które mają wpływ na bezpieczeństwo.

Omawia zasady teorii i metodykę planowania jednostek treningowych i procesu treningowego w różnych klasach kiteboardingu

- charakteryzuje obszar zawodowy trenera sportu;

- omawia komponenty jednostek treningowych z kiteboardingu (m.in. treść, intensywność, objętość, częstotliwość) oraz uzasadnia ich dobór do zróżnicowanych potrzeb, możliwości i zainteresowań zawodników, jak również innych warunków (np. pogodowych, infrastruktury);

- charakteryzuje strukturę jednostek treningowych oraz rozróżnia cele i zadania dla ich poszczególnych części;

- omawia metody stosowane w realizacji jednostek treningowych w sporcie (m.in. metody nauczania ruchu, metody prowadzenia zajęć sportowych);

- charakteryzuje mezocykle, makrocykle, mikrocykle w procesie szkoleniowym;

- charakteryzuje środki stosowane w sporcie (m.in. ćwiczenia, środki metodyczne, w tym nowości technologiczne wspierające uczestnictwo w sporcie);

- wyjaśnia potrzebę stosowania zasad etycznych przy wykonywaniu zadań trenera kiteboardingu.

 

Zestaw 2. Planowanie jednostek treningowych z kiteboardingu w klasach "Formuła Kite (FK)" i "Twin Tip Racing (TTR)"

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Dostosowuje plan jednostek treningowych w klasach FK i TTR do umiejętności zawodników oraz warunków atmosferycznych

- omawia polski system i standard procesu szkolenia sportowców w klasach FK i TTR;

- ocenia poziom umiejętności zawodników w klasach FK i TTR na podstawie przeprowadzonego wywiadu (cele, doświadczenie, sprawność motoryczna);

- przystosowuje plan jednostek treningowych do umiejętności zawodników i warunków atmosferycznych.

Omawia zagadnienia związane z klasami FK i TTR

- omawia klasy kiteboardingu;

- charakteryzuje zakres działania światowych organizacji kiteboardingu (w tym: World Sailing, IKA);

- omawia obowiązujące procedury startowe dla klas FK i TTR;

- omawia pojęcia dotyczące sprzętu stosowanego w klasach FK i TTR;

- omawia predyspozycje do uprawiania kiteboardingu w klasach FK i TTR;

- omawia zasady zachowania bezpieczeństwa związane z uprawianiem kiteboardingu w klasach FK i TTR;

- omawia podstawowe przepisy regatowe stosowane w czasie zawodów sportowych;

- omawia podstawowe warianty tras regatowych oraz ich ustawień w trakcie treningu, z uwzględnieniem reakcji na zmiany warunków pogodowych;

- omawia strategię i taktykę regatową w odniesieniu do zmienności warunków meteorologicznych, różnych lokalizacji akwenów i różnego rozstawienia tras do wyścigów;

- omawia zagadnienia związane z aerodynamiką oraz hydrodynamiką pozwalające wyjaśnić działanie sprzętu regatowego;

- omawia zasady serwisowania sprzętu wykorzystywanego w klasach FK i TTR;

- omawia dostępne regulacje sprzętu wykorzystywanego w klasach FK i TTR oraz potrafi wskazać, na jakie elementy wpłyną ich zmiany.

Przygotowuje konspekt jednostek treningowych w klasach FK i TTR

- uwzględnia metodyczne, biologiczne i psychospołeczne podstawy planowania jednostek treningowych oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dobiera sprzęt, miejsce i ćwiczenia, uwzględniając rodzaj akwenu, możliwości zawodników i warunki meteorologiczne (m.in. rodzaj, siła i kierunek wiatru, zmienność pogody);

- planuje przebieg jednostek treningowych, uwzględniając elementy takie, jak: treści zajęć, dozowanie ćwiczeń, chronologia ćwiczeń, wykorzystanie miejsca ćwiczeń, ustawienie zawodników;

- planuje zajęcia samodzielne oraz z udziałem pomocnika asystenta trenera;

- zapewnia zawodnikowi czas do samooceny.

 

Zestaw 3. Prowadzenie zajęć z kiteboardingu w klasach FK i TTR

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Naucza reagowania w sytuacjach awaryjnych podczas pływania w klasach FK i TTR

- demonstruje akcję "self-rescue" z deską wyposażoną w hydroskrzydło i z latawcem komorowym;

- odzyskuje utraconą na wodzie deskę wyposażoną w hydroskrzydło;

- przeprowadza restart latawca komorowego na głębokiej wodzie;

- przeprowadza symulację wykonania akcji ratunkowej na jednostce asekuracyjnej wyposażonej w napęd powyżej 10 kW;

- demonstruje, w jaki sposób zwijać linki i latawiec komorowy po użyciu systemu bezpieczeństwa;

- demonstruje, jak należy zachowywać się na łodzi asekuracyjnej, wyposażonej w napęd powyżej 10 kW, w czasie sytuacji awaryjnych;

- opisuje postępowanie w sytuacji nagłych zmian warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu zawodników.

Prowadzi ćwiczenia z technik stosowanych w klasach FK i TTR, stosując zasady teorii i metodyki sportu

- demonstruje i objaśnia sposób wykonywania ćwiczeń;

- instruuje werbalnie i niewerbalnie, posługując się uniwersalnym systemem znaków;

- pyta zawodników o ich odczucia;

- podaje zawodnikom wskazówki w celu poprawy efektów ćwiczenia;

- przeprowadza zajęcia z udziałem asystenta trenera.

Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem dłuższym niż 45 cm

- omawia zasady wchodzenia w lewitację;

- wykonuje poprawny start na desce w obu kierunkach;

- pływa bez lewitacji na desce;

- przyjmuje poprawną pozycję podczas pływania;

- wprowadza w lewitację (żabkowanie) deskę;

- wykazuje się umiejętnością stałego, bezproblemowego pływania w lewitacji minimum przez 200 metrów, na wiatr i z wiatrem;

- wykonuje zwroty (sztag i rufa - w lewitacji lub gdy deska dotyka powierzchni wody);

- obsługuje latawiec komorowy (start, lądowanie).

 

Zestaw 4. Realizowanie procesu treningowego w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Omawia sposoby ustawienia i konserwacji sprzętu

- omawia sposoby przeprowadzania trymowania baru i ustawień latawca;

- omawia sposoby naprawiania latawca i deski;

- wymienia sposoby naprawy i wymiany niedziałających elementów baru i linek;

- omawia sposoby przygotowania powierzchni hydroskrzydła do treningu;

- wskazuje sytuacje, w których sprzęt wymaga profesjonalnej naprawy.

Organizuje proces treningowy w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu

- ocenia możliwość przeprowadzenia jednostki treningowej w danym miejscu i w panujących warunkach meteorologicznych;

- przygotowuje miejsce do prowadzenia jednostki treningowej, uwzględniając możliwości zawodników;

- zabezpiecza akwen treningowy, wykorzystując flagi, boje oraz jednostkę asekuracyjną;

- rozstawia trasę w różnych wariantach;

- dobiera sprzęt do warunków atmosferycznych oraz osobniczych (m.in. dopasowuje sprzęt do wagi i wzrostu zawodnika);

- sprawdza stan techniczny sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia jednostek treningowych;

- sprawdza przygotowanie uczestników do udziału w jednostce treningowej;

- opisuje dostępne narzędzia teleinformatyczne (np. aplikacje komputerowe, mobilne) wspierające komunikację z zawodnikami i ułatwiające ich motywację do udziału w procesie treningowym;

- przygotowuje narzędzia do analizowania postępów w procesie treningowym w oparciu o informacje uzyskiwane z bieżącej i okresowej oceny sportowca zawodnika, m.in. stosuje dziennik treningowy.

Prowadzi proces treningowy w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu

- sporządza tabelę analizy błędów;

- ustawia się względem grupy tak, aby umożliwić wszystkim zawodnikom dobrą widoczność prezentowanych ćwiczeń;

- egzekwuje prawidłowe ustawienie zawodników podczas wykonywania ćwiczeń;

- monitoruje samopoczucie zawodników, uwzględniając posiadane informacje dotyczące ich stanu zdrowia;

- monitoruje i w razie potrzeby modyfikuje intensywność ćwiczeń;

- monitoruje technikę wykonywania ćwiczeń i w razie potrzeby reaguje, stosując zmiany stopnia trudności lub zmieniając ćwiczenie;

- nadzoruje bezpieczne korzystanie ze sprzętu w czasie prowadzenia jednostki treningowej;

- reaguje w sytuacji zmiany warunków prowadzenia jednostki treningowej, np. przerywa prowadzenie lub zmienia sposób prowadzenia jednostki treningowej;

- systematycznie kontroluje liczbę zawodników na akwenie w czasie trwania jednostki treningowej.

Przygotowuje proces treningowy w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu

- omawia założenia procesu treningowego;

- analizuje stan zdrowia i sprawność motoryczną zawodników na podstawie m.in. oceny postawy ciała, składu ciała, pomiaru tętna, wyników testów sprawnościowych i wydolnościowych, umiejętności w zakresie pływania;

- dostosowuje gotowy plan szkoleniowy w perspektywie długoterminowej do potrzeb zawodników i warunków prowadzenia jednostek treningowych;

- dostosowuje gotowy plan szkoleniowy w perspektywie krótkoterminowej do warunków oraz potrzeb i możliwości zawodników;

- periodyzuje proces treningowy;

- rozpisuje rozkład obciążeń treningowych;

- identyfikuje sytuacje wymagające konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin;

- planuje okresową kontrolę i ocenę postępów zawodników w procesie treningowym.

Wykorzystuje motorową jednostkę asekuracyjną do prowadzenia asekuracji, treningu oraz akcji ratunkowej

- prowadzi jednostkę asekuracyjną;

- przed użyciem jednostki asekuracyjnej sprawdza jej wyposażenie oraz stan techniczny;

- przed wejściem zawodników do wody ustala awaryjne sygnały ostrzegawcze (flaga, gwizdek, sygnały wizualne) oraz znaczenie tych sygnałów;

- zachowuje bezpieczną odległość pomiędzy łodzią a zawodnikami;

- kontroluje na bieżąco bezpieczeństwo zawodników w wyznaczonej strefie;

- przeprowadza procedurę startowania i lądowania latawca z pokładu jednostki asekuracyjnej.

Wykorzystuje narzędzia komunikacji i motywacji

- informuje o postępach w wykonywaniu ćwiczeń;

- mobilizuje do aktywności, min. stosuje zachęty słowne, pochwały, zmiany intonacji głosu oraz podkreśla korzyści wynikające z ćwiczeń;

- podsumowuje jednostkę treningową, podkreśla zrealizowane cele oraz motywuje do udziału w treningu.

 

Zestaw 5. Organizacja grupy szkoleniowej i promocja kiteboardingu

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Charakteryzuje zagadnienia związane z organizowaniem grupy szkoleniowej w obszarze kiteboardingu

- omawia zasady etyki pracy z grupą szkoleniową;

- omawia rolę otoczenia grupy szkoleniowej w procesie treningowym (m.in. rodzice i opiekunowie, klub sportowy);

- omawia metody naboru i selekcji uczestników do grupy szkoleniowej;

- omawia sposoby identyfikacji talentów wśród uczestników grupy szkoleniowej;

- omawia sposoby rozwijania talentów uczestników grupy szkoleniowej.

Charakteryzuje zagadnienia związane z promowaniem kiteboardingu jako sportu dla wszystkich oraz sportu ukierunkowanego na uzyskanie poziomu sportowego

- wskazuje sposoby upowszechniania kiteboardingu jako sportu dla wszystkich (dla różnych grup wiekowych, rodzin, amatorów itp.);

- przygotowuje przykładowe oferty promocyjne programu treningu wstępnego kiteboardingu jako sportu dla wszystkich;

- omawia zasady zachęcania do podejmowania współzawodnictwa w kiteboardingu.

 

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna - służy weryfikacji wiedzy dotyczącej uwarunkowań planowania i realizacji jednostek treningowych i procesu szkoleniowo-treningowego w różnych klasach kiteboardingu; z zakresu obsługi i doboru sprzętu, bezpieczeństwa; wyboru akwenu; znajomości ramowego cyklu szkoleniowego. Wiedza ma być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją.

Część praktyczna - ma na celu weryfikację umiejętności pływania na desce z hydroskrzydłem "foil", obsługi sprzętu stosowanego w nauczaniu kiteboardingu, obsługi i wykorzystania systemów bezpieczeństwa, stosowania metod "self-rescue" oraz umiejętności związanych z planowaniem i prowadzeniem jednostek treningowych oraz procesu treningowego. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym.

Dopuszcza się stosowanie analizy dowodów i deklaracji. Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się związanych z planowaniem procesu szkoleniowo-treningowego są konspekty prowadzone dla potrzeb procesu szkoleniowo-treningowego w kiteboardingu. Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się walidowanych w części praktycznej jest licencja trenera Polskiego Związku Kiteboardingu wydana nie później niż trzy lata przed przystąpieniem kandydata do procesu walidacji. Efekt uczenia się "Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem dłuższym niż 45 cm" może być zaliczony, jeśli kandydat wylegitymuje się wynikami z zawodów pucharu krajowego lub międzynarodowego świadczącymi o ukończeniu przez niego co najmniej jednego wyścigu w klasie FK i jednego w klasie TTR.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procesu walidacji, w trakcie którego weryfikowane będą efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" oraz "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu".

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą 3 osoby, w tym przewodniczący komisji.

Pierwszy członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania:

- posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej;

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym egzaminowania) w zakresie szkolenia kadr w kiteboardingu w Polsce;

- jest autorem lub współautorem minimum 1 opublikowanej publikacji z zakresu kiteboardingu.

Drugi członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania:

- posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu;

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie w sędziowaniu zawodów w kiteboardingu lub posiada doświadczenie na zawodach mistrzostw świata lub pucharu świata w kiteboardingu;

- jest autorem lub współautorem minimum 1 opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu.

Trzeci członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania:

- posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu;

- posiada minimum 5-letnie doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów kiteboardingu;

- jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca zapewnia salę, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę, komputer z dostępem do Internetu, tablicę whiteboard - dużą.

Do przeprowadzenia części praktycznej weryfikacji instytucja certyfikująca musi zapewnić:

- dostęp do akwenu około 600 m x 400 m;

- kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji;

- łódź motorową lub ponton typu "Rib" o minimalnej długości 5 m wyposażone w jednostkę napędową nie mniejszą niż 10 kW;

- latawce pompowane w rozmiarach: 5-8 m; 9-12 m, nie mniejszy niż 13 m (minimum dwukrotnie więcej latawców niż osób przystępujących do walidacji);

- latawiec komorowy 12 m lub większy;

- latawce treningowe;

- deski (długość ok. 140), minimalna liczba: 1 deska na 2 kandydatów;

- deski z hydroskrzydłem (wysokość masztu nie mniejsza niż 0,8 cm);

- pianki, kamizelki asekuracyjne, trapezy, kaski;

- flagi i boje do oznaczenia akwenu.

Sprzęt kiteboardingowy nie może być starszy niż dwuletni. Instytucja certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań.

 

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która:

- posiada certyfikat kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu";

- przedstawi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych;

- legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Kurs musi obejmować: - kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych; - reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia; - resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich; - transport poszkodowanego do brzegu; - wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat; - zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związanych z koordynacją ratownictwa wodnego (procedury SAR obejmują: - prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego, współpracę z wyżej wymienionymi służbami; - stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą; - używanie środków pirotechnicznych; - stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie; - sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody);

- legitymuje się uprawnieniami pozwalającymi prowadzić jednostkę wodną z napędem powyżej 10 kW;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);

- posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji.

 

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »