Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 109,6 (wzrost cen o 9,6%).

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179, 183, 284, 288, 568, 695 i 875.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-28
  • Data wejścia w życie: 2020-05-28
  • Data obowiązywania: 2020-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski