reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 102
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się:

1) zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zwanego dalej "wsparciem";

2) zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

§ 2.

1. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, zwanych dalej "środkami", kierowane dla:

1) gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł,

2) powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł,

3) jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami", które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 1 i 2

- zwane dalej "dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

2. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być niższa niż 400 tys. zł.

§ 3.

1. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.

2. Wsparcie nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków.

3. Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.

4. W przypadku inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny, jeżeli:

1) nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz

2) nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.

§ 4.

Maksymalną kwotę wsparcia dla danej gminy w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5.

Maksymalną kwotę wsparcia dla danego powiatu w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6.

1. Wsparcie udzielane jest na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody, zwany dalej "wnioskiem".

2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w:

1) § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik nr 3 do uchwały;

2) § 2 ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, składa się w terminie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r.

4. Wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości nie wyższej niż suma kwot przypadających na poszczególnych wnioskodawców, określonych odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do uchwały, w podziale na poszczególne jednostki, zwaną dalej "informacją", przez elektroniczną skrzynkę podawczą, do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

§ 7.

Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanej od wojewody informacji, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 8.

Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej "Komisją", składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków przez wojewodę.

§ 9.

1. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Prezes Rady Ministrów powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom.

§ 10.

Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:

1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;

2) kompleksowość planowanych inwestycji;

3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;

4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;

5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;

6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;

7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;

8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

§ 11.

1. Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 30 dni przed dniem upływu tego terminu.

2. Prezes Rady Ministrów w 2020 r. ogłasza co najmniej dwa terminy naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

§ 12.

1. Wskazany przez Prezesa Rady Ministrów dysponent lub minister kierujący określonym działem administracji rządowej przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów.

2. Środki jednostkom przekazuje wojewoda.

§ 13.

Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informację o wykorzystaniu środków, zwaną dalej "informacją o wykorzystaniu", według stanu na koniec 2020 r., 2021 r. i 2022 r., w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 14.

Wojewoda przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 15.

Inwestycje finansowane lub dofinansowane ze środków są oznaczone logo z nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wzór oraz zasady umieszczania określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA DLA GMIN ORAZ MIAST NA PRAWACH POWIATU]

Załączniki do uchwały nr 102 Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2020 r. (poz. 662)

Załącznik nr 1

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA DLA GMIN ORAZ MIAST NA PRAWACH POWIATU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA DLA POWIATÓW BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA DLA POWIATÓW BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW]

Załącznik nr 3

WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)]

Załącznik nr 4

WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO KOŃCA ROKU / INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SKŁADANA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI]

Załącznik nr 5

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO KOŃCA ................................ ROKU / INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SKŁADANA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WZÓR I ZASADY UMIESZCZANIA LOGO]

Załącznik nr 6

WZÓR I ZASADY UMIESZCZANIA LOGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama