Kategorie

Monitor Polski

UCHWAŁA NR 28
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program otwierania danych na lata 2021-2027, zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Program realizują członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji koordynuje i monitoruje realizację Programu.

3. Członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, realizując Program, współpracują z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

§ 3.

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 31 lipca danego roku, informację o realizacji Programu.

2. Pierwszą informację o realizacji Programu minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [PROGRAM OTWIERANIA DANYCH NA LATA 2021 - 2027]

Załącznik do uchwały nr 28 Rady Ministrów
z dnia 18 lutego 2021 r. (poz. 290)

PROGRAM OTWIERANIA DANYCH NA LATA 2021 - 2027

Treść programu w formie PDF 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-23
  • Data wejścia w życie: 2021-03-23
  • Data obowiązywania: 2021-03-23
  • Dokument traci ważność: 2027-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski