reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej,

podpisana w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej "Polską") oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwany dalej "Stanami Zjednoczonymi"), zwane dalej łącznie "Stronami",

PRZYWOŁUJĄC Porozumienie o współprac w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów pokojowych pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki zawarte w Brukseli 7 listopada 1995 roku i 29 marca 1996 roku (Porozumienie o współpracy w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów pokojowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a EURATOM);

PRZYWOŁUJĄC Porozumienie o współpracy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące strategicznej współpracy w zakresie energii jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America Concerning Strategie Civil Nuclear Cooperation), podpisane w dniu 12 czerwca 2019 r. w Waszyngtonie;

POTWIERDZAJĄC wspólny pogląd, że polsko-amerykańska współpraca jądrowa do celów cywilnych jest ważnym elementem dwustronnych stosunków strategicznych i może odgrywać istotną rolę w promowaniu bezpieczeństwa dostaw energii do Polski, zapewniając jednocześnie istotne dodatkowe korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych i sojuszników europejskich;

UZNAJĄC dążenie Polski do rozwoju przemysłu jądrowego poprzez budowę w Polsce sześciu (6) reaktorów jądrowych w maksymalnie trzech (3) lokalizacjach;

PAMIĘTAJĄC, że Stany Zjednoczone są liderem w dziedzinie technologii jądrowej, bezpieczeństwa, ochrony i nieproliferacji, z ponad 60-letnim doświadczeniem w eksporcie technologii energii jądrowej na całym świecie i posiadają głęboką wiedzą specjalistyczną w całym sektorze energii jądrowej, w tym w ramach Rządu Stanów Zjednoczonych, krajowych ośrodków badawczych, środowiska akademickiego i przemysłu;

UZNAJĄC pragnienie Polski rozwoju sektora cywilnej energetyki jądrowej poprzez współpracę między Stronami w zakresie całościowych aspektów cywilnej energetyki jądrowej, takich jak bezpieczeństwo jądrowe i ochrona, prawodawstwo jądrowe, gospodarka odpadami, systemy zarządzania jakością, transfer technologii, rozwój zasobów ludzkich, wkład krajowy w ramach łańcucha dostaw i wycofanie z eksploatacji;

WYRAŻAJĄC obopólne zainteresowanie rozwojem takiej współpracy w celu wspierania wspólnego zobowiązania do osiągnięcia najwyższych nowoczesnych standardów bezpieczeństwa jądrowego, ochrony, zabezpieczeń i nierozprzestrzeniania;

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Polska i Stany Zjednoczone są członkami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz stronami Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej sporządzonego w Waszyngtonie, Londynie i Moskwie 1 lipca 1968 r. ("NPT"), oraz że każde z nich jest związane z MAEA Porozumieniem o zabezpieczeniach i Dodatkowym Protokołem;

POTWIERDZAJĄC swoje zaangażowanie w przestrzeganie Wytycznych Grupy Dostawców Jądrowych;

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, stroną Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM), Konwencji Wiedeńskiej o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 maja 1963 roku zmienionej Protokołem Zmieniającym Konwencję wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonym w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku oraz Wspólnego Protokołu dotyczącego stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej sporządzonego w Wiedniu dnia 21 września 1988 roku; oraz

STWIERDZAJĄC, że cywilna technologia jądrowa Stanów Zjednoczonych zapewnia zrównoważone i stabilne źródło energii, które przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i redukcji globalnych emisji dwutlenku węgla;

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Dla celów tej Umowy:

a) Termin "Program" oznacza program energetyki jądrowej, który będzie wdrożony w Polsce, obejmujący zaprojektowanie, budowę, rozruch oraz likwidację 6 nowych bloków energetycznych o mocy zainstalowanej każdego bloku min. 1 000 MW w Lokalizacji(ach), obejmujący całościowy zakres aspektów związanych z elektrownią jądrową, zaczynając od prac przygotowawczych terenu aż po zakończenie procesu likwidacji elektrowni;

b) Termin "Projekt" oznacza etap realizacji Programu składający się z określonej liczby reaktorów, które mają być wspólnie usytuowane i zbudowane jednocześnie w tej samej Lokalizacji;

c) Termin "Spółka Celowa" oznacza spółkę z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powołaną do realizacji celów całego Programu, która jest bezpośrednim inwestorem we wszystkich Projektach w ramach Programu i która jest kontrolowana przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;

d) Termin "Uczestnik Projektu" oznacza każdy polski lub amerykański, prywatny lub należący do Skarbu Państwa lub przez Skarb Państwa kontrolowany podmiot mający wkład w Spółkę Celową lub wspierający Projekt na podstawie umowy lub w inny sposób, w odniesieniu do prac przygotowawczych Projektu, dostawy, eksploatacji lub finansowania; oraz

e) Termin "Lokalizacja" oznacza teren, na którym realizowany będzie każdy Projekt;

ARTYKUŁ 2. WSPÓŁPRACA W RAMACH UMOWY

1. Współpraca między Stronami niniejszej umowy jest prowadzona zgodnie z ich krajowymi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi oraz innymi umowami międzynarodowymi, których są stronami oraz, w przypadku Polski, w zgodzie z prawem Unii Europejskiej, w tym Traktatu Euratom oraz w zależności od dostępności przydzielonych funduszy.

2. Strony uznają współpracę w ramach niniejszej Umowy za niezbędną do osiągnięcia ważnych i wspólnych celów rządowych. Cele te obejmują odpowiedzialne wykorzystanie energii jądrowej do promowania ogólnego bezpieczeństwa energetycznego Stron, zaspokajania potrzeb w zakresie czystej energii oraz pogłębiania dwustronnych stosunków strategicznych. Polska pragnie, aby jej planowany Program osiągnął najwyższe nowoczesne standardy bezpieczeństwa jądrowego, ochrony, niezawodności, wydajności i nieproliferacji oraz pragnie wykorzystać rozległą wiedzę i doświadczenie ekspertów rządu Stanów Zjednoczonych, organów regulacyjnych, przemysłu jądrowego i krajowych ośrodków badawczych w osiągnięciu tego celu. Stany Zjednoczone, jako światowy lider w cywilnej energetyce jądrowej, są w stanie zapewnić najwyższe standardy i najlepsze praktyki branżowe w zakresie cywilnych projektów energetyki jądrowej, w tym ramy regulacyjne, technologie, budowę, eksploatację, dostawy paliwa i nieproliferację. Dodatkowo Strony pragną, dążąc do długotrwałego sojuszu i partnerstwa strategicznego, aby Program oferował bezpieczne, niezawodne źródło energii, niepodlegające manipulacji ani ingerencji ze strony nieprzychylnych państw. Współpraca w ramach niniejszej Umowy przyczyni się do realizacji wspólnego celu Stron, jakim jest zapewnienie, że Program Polski spełnia najwyższe standardy, pomaga osiągać cele w zakresie czystej energii oraz promuje wspólne cele w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

3. Strony współpracują bezpośrednio w następujących działaniach:

a) konsultacje i wymiana eksperckiej i technicznej wiedzy w celu przyspieszenia ogólnego rozwoju Programu;

b) identyfikacja potencjalnego finansowania i struktur komercyjnych, które będą wspierać finansowanie Projektów, w tym dodatkowych opcji zwiększenia komercyjnej opłacalności Programu w celu ułatwienia inwestycji przez potencjalne firmy amerykańskie i / lub rządowe instytucje finansowe Stanów Zjednoczonych;

c) opracowywanie polskich przepisów jądrowych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony, nadzoru, licencjonowania i eksploatacji;

d) organizacja warsztatów, spotkań, seminariów lub konferencji, w tym w celu podniesienia świadomości i akceptacji społecznej dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej; oraz

e) promocja cywilnej energii jądrowej w Unii Europejskiej - w tym poprzez zaangażowanie wielostronne - jako bezpiecznego i zrównoważonego źródła energii, które zmniejsza globalne emisje dwutlenku węgla.

4. Strony ułatwiają, zachęcają i / lub promują - tam, gdzie ma to zastosowanie - następujące działania wykonywane, odpowiednio, przez Spółkę Celową lub Uczestników Projektu z poszanowaniem w każdym przypadku zasad polityki, procedur, wymagań i niezależnych uprawnień decyzyjnych Spółki Celowej i Uczestników Projektu:

a) opracowanie, budowę i finansowanie pierwszego Projektu, który ma zostać uruchomiony w 2033 r.;

b) rozwój systemu zarządzania jakością w odniesieniu do funkcjonowania elektrowni jądrowych w ramach Programu;

c) rozwijanie wiedzy specjalistycznej w zakresie eksploatacji, utrzymania i likwidacji elektrowni jądrowych oraz postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi w świetle odpowiednich zasad polityki Polski i w ramach wsparcia Programu;

d) zapewnienie wsparcia technicznego i szkoleń właściwych podmiotów polskich dla podniesienia ich kompetencji i wiedzy specjalistycznej dla realizacji Programu i administrowania nim;

e) optymalizację wkładu krajowego w ramach łańcucha dostaw w celu wsparcia Programu; i

f) włączenie do Spółki Celowej własności intelektualnej (i powiązanych praw własności intelektualnej) i / lub inwestycji kapitałowych, jako część inicjatywy w zakresie rozwoju przemysłowego na potrzeby Programu oraz dodatkowej regionalnej (europejskiej) współpracy i rozwoju handlowego.

5. Strony przekazują informacje Uczestnikom Projektu wnoszącym wkład do Raportu Koncepcyjno-Wykonawczego ("CER") oraz, odpowiednio, do Spółki Celowej, jak opisano dalej w Artykule 3 niniejszej Umowy. Stany Zjednoczone wnoszą wiedzę specjalistyczną Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych i jego krajowych ośrodków badawczych, w stosownych przypadkach, w celu dostarczenia informacji technicznych i innych informacji dotyczących CER Polsce, Spółce Celowej i Uczestnikom Projektu.

6. Wszelkie działania prowadzone w ramach niniejszej Umowy służą wyłącznie celom pokojowym. Wszelkie przekazywanie materiałów jądrowych, sprzętu lub technologii wspierających Program są regulowane przez krajowe przepisy ustawodawcze i wykonawcze Stron, w tym mające zastosowanie wymagania licencyjne, oraz, w stosownych przypadkach, przez Umowę o pokojowej współpracy w dziedzinie energii jądrowej między Stanami Zjednoczonymi a EURATOM.

7. Współpraca w ramach niniejszej Umowy realizowana jest z wykluczeniem wszelkich informacji (w tym informacji zawartych w urządzeniach lub ich istotnych składnikach), które nie są publicznie dostępne i które są ważne dla projektowania, budowy, wytwarzania, eksploatacji lub konserwacji jakiegokolwiek obiektu zaprojektowanego lub używanego głównie do wzbogacania uranu, przetwarzania napromienionego materiału jądrowego, produkcji ciężkiej wody lub wytwarzania paliwa jądrowego zawierającego pluton.

ARTYKUŁ 3. RAPORT KONCEPCYJNO-WYKONAWCZY

1. Strony, stosownie do potrzeb, za pośrednictwem Komitetu Sterującego, zapewniają terminowy wkład Uczestnikom Projektu uczestniczącym w przygotowaniu CER oraz Spółce Celowej, a także ułatwiają współpracę między Uczestnikami Projektu i Spółką Celową, uznając zasady polityki, procedury i niezależne uprawnienia decyzyjne tych Uczestników Projektu i Spółki Celowej, a także uznając, że celem jest ukończenie CER w ciągu osiemnastu (18) miesięcy od wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Zgodnie z oczekiwaniem Stron CER będzie zawierał:

a) dokument z wstępnych prac inżynieryjno-organizacyjnych (Front-End Engineering and Program Development Document), który zgodnie z przewidywaniami ma być przygotowany przez amerykańskich Uczestników Projektu;

b) potencjalne źródła i ustalenia dotyczące finansowania Programu, określone i opracowane przez Komitet Sterujący oraz udostępnione Spółce Celowej i Uczestnikom Projektu w celu rozważenia i podjęcia przez te podmioty działań, które uznają za stosowne, przewidując, że Spółka Celowa i Uczestnicy Projektu będą zabiegać o udział amerykańskich i europejskich instytucji publicznych i prywatnych w finansowaniu Programu i uznając, że jakiekolwiek finansowanie przez jednostki rządowe Stanów Zjednoczonych będzie podlegać uwarunkowaniom określonym w artykule 8; oraz

c) wytyczne dotyczące potencjalnych(ej) struktur(y) dla pierwszego Projektu i całego Programu, przygotowane przez Komitet Sterujący i udostępnione Spółce Celowej i Uczestnikom Projektu w celu rozważenia przez te podmioty i podjęcia dalszych działań, które uznają za stosowne, przewidując, że Spółka Celowa ma dokonać wyboru amerykańskiego projektu reaktora jądrowego oraz zaangażować podmioty amerykańskie jako głównego dostawcę technologii reaktorów jądrowych i głównego wykonawcę EPC na potrzeby Programu.

3. Po ukończeniu CER, co zostanie stwierdzone przez Komitet Sterujący, tenże Komitet Sterujący przekazuje Stronom i Spółce Celowej oraz, w stosownych przypadkach, Uczestnikom Projektu pisemne kopie ukończonego CER.

4. W ciągu miesiąca od dnia, w którym Komitet Sterujący roześle CER Stronom zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, każda ze Stron poinformuje na piśmie drugą Stronę o swoim ustaleniu, czy CER odpowiednio odnosi się do kwestii określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu (ustalenie adekwatności oznaczające "Akceptacje CER"). Jeżeli Akceptacja CER przez obie Strony nie nastąpi zgodnie z niniejszym ustępem lub którakolwiek ze Stron poinformuje, że CER nie odnosi się w sposób odpowiedni do kwestii określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu lub którakolwiek ze Stron potwierdzi żądanie konsultacji zgodnie z artykułem 6, Strony niezwłocznie rozpoczną konsultacje za pośrednictwem Komitetu Sterującego w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii przed podjęciem dalszej współpracy w ramach niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim określone obszary zostaną wskazane do dalszych konsultacji, Stany Zjednoczone udostępniają specjalistyczną wiedzę techniczną, w stosownych przypadkach, Polsce, Spółce Celowej i Uczestnikom Projektu na potrzeby konsultacji w tych kwestiach.

5. Akceptacja CER przez obie Strony jest niezbędnym krokiem do dalszej współpracy Stron w ramach niniejszej Umowy. Strony rozumieją, że ostateczna dokumentacja projektowa i dokumentacja finansowa dla pierwszego Projektu, zgodnie z oczekiwaniem Stron, zostanie ukończona przez Spółkę Celową i, odpowiednio, Uczestników Projektu, w późniejszych terminach, w celu wsparcia komercyjnej eksploatacji pierwszego Projektu w 2033 r.; jako taki, CER ma być oceną wykonalności pierwszego Projektu, opartą na informacjach zawartych w CER i odzwierciedlać stan pierwszego Projektu w tym czasie w stosunku do docelowej daty rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji w 2033 roku.

ARTYKUŁ 4. WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA

Polska zachęca Spółkę Celową do wyboru amerykańskiego projektu reaktora jądrowego oraz zaangażowania podmiotów amerykańskich jako głównego dostawcy technologii reaktorów jądrowych i głównego wykonawcy EPC w Programie, a Stany Zjednoczone zachęcają do takiego udziału podmioty ze Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie dwustronnych stosunków między Stronami, ich wspólne cele rządowe w ramach niniejszej Umowy oraz maksymalizację wydajnego i skutecznego wkładu amerykańskiej wiedzy technicznej, regulacyjnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Podmioty amerykańskie zaangażowane w Program w roli głównego dostawcy technologii reaktorów jądrowych i głównego wykonawcy EPC oraz wszystkie lub niektóre instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie Programu zostaną odrębnie potwierdzone przez Polskę w późniejszym terminie.

ARTYKUŁ 5. POZOSTAŁE OBSZARY WSPÓŁPRACY

Oprócz działań opisanych w artykułach 2 do 4, Strony ułatwiają inne wspólne działania związane z niniejszą Umową, które mogą obejmować:

a) współpracę regulacyjną;

b) wymiany naukowe;

c) wymianę uniwersytecką (oraz programy edukacyjne);

d) szkolenia zasobów ludzkich i wizyty studyjne;

e) rozwój łańcucha dostaw, kontraktacji oraz koordynacji;

f) badania i rozwój;

g) planowanie interakcji publicznych;

h) rozwój bazy danych zdobytej wiedzy i doświadczeń; oraz

i) współpracę regionalną (wspólną pracę przy elektrowniach jądrowych w innych państwach regionu).

ARTYKUŁ 6. ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ

1. Strony ustanawiają Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli wyznaczonych przez Strony, w celu koordynowania, ułatwiania i przeglądu wspólnych działań w ramach niniejszej Umowy oraz prowadzenia działań przewidzianych w artykule 3.

2. Komitet Sterujący działa na podstawie wspólnej decyzji wszystkich członków Komitetu Sterującego i może w razie potrzeby zapraszać dodatkowych ekspertów i techniczne punkty kontaktowe do udziału w posiedzeniach oraz udzielania rad i rekomendacji Komitetowi Sterującemu.

3. Komitet Sterujący zbiera się w razie potrzeby i na co najmniej dwie regularnie planowane sesje robocze w roku, chyba że wspólnie postanowiono inaczej.

ARTYKUŁ 7. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Strony uwzględniają zamiar Polski do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących zamówień publicznych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej przy realizacji Programu. Strony uznają, że amerykańska specjalistyczna wiedza techniczna, regulacyjna, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oferowana w ramach niniejszej Umowy będzie najbardziej skuteczna, jeżeli głównym dostawcą technologii reaktorów jądrowych i głównym wykonawcą Programu w zakresie inżynierii, zaopatrzenia i budowy (EPC) będą podmioty ze Stanów Zjednoczonych już działające w oparciu o reżimy regulacyjne Stanów Zjednoczonych. W tym względzie Polska dąży do uzyskania zapewnienia, w odpowiednich przypadkach, ze strony Komisji Europejskiej i właściwych organów polskich, że finansowanie Programu oraz wybór głównego dostawcy technologii jądrowej i głównego wykonawcy EPC nie będą musiały podlegać otwartej procedurze rynkowej. Z wyjątkiem powyższego, Polska zapewni, że wszystkie zamówienia obejmujące roboty, dostawy i usługi dla każdego Projektu w ramach Programu będą realizowane przez Spółkę Celową zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Strony mogą przyjmować, w zależności od potrzeby, porozumienia wdrażające lub dalsze ustalenia w odniesieniu do udzielania zamówień.

ARTYKUŁ 8. FINANSOWANIE

Stany Zjednoczone wyrażają żywe zainteresowanie ułatwieniem wykorzystania EXIM Banku oraz stosownych i dostępnych amerykańskich instytucji finansowych do wspierania całościowego finansowania Programu, z zastrzeżeniem zasad polityki, procedur, wymogów i niezależnych uprawnień decyzyjnych takich instytucji, w tym w szczególności ich należytej staranności pod względem prawnym, technicznym, finansowym, środowiskowym, społecznym i bezpieczeństwa względem każdego Projektu w ramach Programu. Strony uznają, że taka należyta staranność może obejmować przegląd - dokonany przez takie instytucje - CER, wstępnej dokumentacji inżynieryjno-organizacyjnej (Front-End Engineering Design), struktury, harmonogramu lub innych aspektów Projektu, niezależnie od jakichkolwiek ustaleń lub innych informacji ze strony Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w tych aspektach zgodnie z niniejszą Umową. Takie finansowanie podlegałoby harmonogramowi, strukturze finansowania, dokumentacji projektowej i wymaganiom warunków kredytowych amerykańskich instytucji finansowych oraz byłoby potwierdzone przez zwyczajową dokumentację finansową dla takich instytucji, obejmującą odpowiednich kontrahentów Projektu, w tym Polskę.

ARTYKUŁ 9. WYMIANA INFORMACJI I POUFNOŚĆ

1. W przypadku otrzymania lub wytworzenia informacji określonych w odpowiednim czasie jako tajemnica handlowa w ramach niniejszej Umowy, każda ze Stron chroni takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i praktykami administracyjnymi oraz podejmuje odpowiednie środki umowne, aby zobowiązać właściwych Uczestników Projektu i, ze strony Polski, Spółkę Celową do zapewnienia takiej samej ochrony. Strona może zidentyfikować informacje jako "objęte tajemnicą handlową", jeżeli osoba posiadająca informacje może czerpać z nich korzyści ekonomiczne lub może uzyskać przewagę konkurencyjną nad tymi, którzy ich nie posiadają, a informacje nie są powszechnie znane ani publicznie dostępne z innych źródeł, a właściciel nie udostępnił wcześniej informacji bez nałożenia w stosownym czasie obowiązku zachowania ich w poufności.

2. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo, informacje niepubliczne przekazane na podstawie niniejszej Umowy nie są ujawniane przez Stronę je otrzymującą osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony i są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową i nie dla żadnych innych celów.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron ustali, że dane działanie w ramach współpracy może prowadzić lub doprowadziło do powstania własności intelektualnej, Strony niezwłocznie konsultują się ze sobą w celu ustalenia przydziału praw do własności intelektualnej. Strony dążą do zawarcia pisemnego porozumienia w sprawie przyznania praw do takiej własności intelektualnej. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 12 miesięcy, współpraca w zakresie przedmiotowej współpracy zostaje zakończona na wniosek którejkolwiek ze Stron.

ARTYKUŁ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory wynikające z wdrożenia oraz interpretacji niniejszej Umowy w odniesieniu do praw i obowiązków jednej lub obu Stron są rozstrzygane polubownie na drodze konsultacji między stronami.

ARTYKUŁ 11. WEJŚCIE W ŻYCIE, ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą późniejszej noty w ramach wymiany not dyplomatycznych między Stronami, informujących się wzajemnie, że spełniły one wszystkie wymogi mające zastosowanie do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Niniejsza Umowa obowiązuje przez 30 lat, a następnie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejne pięcioletnie okresy, chyba że jedna ze Stron powiadomi drugą Stronę na piśmie kanałami dyplomatycznymi co najmniej sześć miesięcy przed końcem początkowego 30-letniego okresu lub jakiegokolwiek kolejnego pięcioletniego okresu, że nie zamierza przedłużyć Umowy o kolejny pięcioletni okres.

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę: (a) z zachowaniem co najmniej trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia na piśmie przekazanego drugiej Stronie drogą dyplomatyczną, jeśli Spółka Celowa nie wybierze amerykańskiego projektu reaktora jądrowego do Programu lub wybierze firmę spoza Stanów Zjednoczonych jako głównego dostawcę technologii reaktorów jądrowych lub głównego wykonawcę EPC dla Programu; lub (b) z zachowaniem co najmniej rocznego terminu wypowiedzenia na piśmie przekazanego drugiej Stronie drogą dyplomatyczną, pod warunkiem, że termin rozwiązania umowy przypada po upływie przynajmniej piętnastu lat obowiązywania niniejszej Umowy.

4. Bez względu na wygaśnięcie niniejszej Umowy, wszystkie poufne lub w inny sposób niepubliczne informacje handlowe, otrzymane lub utworzone na mocy niniejszej Umowy, są nadal chronione zgodnie z postanowieniami artykułu 9.

5. Niniejsza Umowa może być zmieniona poprzez pisemnie porozumienie Stron.

6. Każda ze Stron zamierza opublikować niniejszą Umowę po jej wejściu w życie zgodnie ze swoim prawem krajowym.

Podpisano w Warszawie i Upper Marlboro, dnia infoRgrafika i infoRgrafika października 2020 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są równie autentyczne.

Wersja w języku angielskim

 

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

 

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI:

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama