Kategorie

ZARZĄDZENIE NR 43
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 234 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej (M.P. poz. 1119) w załączniku w § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Departament Współpracy Międzynarodowej;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-04-28
  • Data obowiązywania: 2021-04-28