Kategorie

ZARZĄDZENIE NR 42
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych (M.P. poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) drugi zastępca przewodniczącego Zespołu - minister właściwy do spraw wewnętrznych;",

- w pkt 4:

- - lit. b-h otrzymują brzmienie:

"b) minister właściwy do spraw aktywów państwowych,

c) minister właściwy do spraw klimatu,

d) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

e) minister właściwy do spraw gospodarki,

f) minister właściwy do spraw zagranicznych,

g) minister właściwy do spraw środowiska,

h) minister właściwy do spraw zdrowia,",

- - po lit. h dodaje się lit. ha-hc w brzmieniu:

"ha) minister właściwy do spraw rybołówstwa,

hb) minister właściwy do spraw energii,

hc) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sekretarz Zespołu - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ust. 1 pkt 1-4 lit. a-hc, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez wskazanych przez nich sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu lub upoważnionych przedstawicieli, z tym że w przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wyznacza tylko jednego zastępcę;";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki