Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 54
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.1) ) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Biuro Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

4) Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

5) Centrum Informacyjne Rządu;

6) Departament Analiz;

7) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8) Departament Architektury Informacyjnej Państwa;

9) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10) Departament Cyberbezpieczeństwa;

11) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

12) Departament GovTech Polska;

13) Departament Instrumentów Rozwojowych;

14) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

15) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

16) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

17) Departament Nadzoru i Kontroli;

18) Departament Oceny Skutków Regulacji;

19) Departament Polityki Cyfrowej;

20) Departament Prawa Unii Europejskiej;

21) Departament Prawny;

22) Departament Programowania Prac Rządu;

23) Departament Regulacji Cyfrowych;

24) Departament Rozwiązań Innowacyjnych;

25) Departament Rozwoju Usług;

26) Departament Służby Cywilnej;

27) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

28) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

29) Departament Spraw Obywatelskich;

30) Departament Spraw Parlamentarnych;

31) Departament Spraw Zagranicznych;

32) Departament Studiów Strategicznych;

33) Departament Telekomunikacji;

34) Departament Tożsamości Europejskiej;

35) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

36) Departament Współpracy z Samorządem;

37) Departament Zarządzania Danymi;

38) Departament Zarządzania Systemami;

39) Biuro Budżetowo-Finansowe;

40) Biuro Dyrektora Generalnego;

41) Biuro Informatyki;

42) Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

43) Biuro Ochrony.

2. Departament Analiz, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162, z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193 oraz z 2020 r. poz. 149, 257, 566, 897, 975, 1022, 1048 i 1188.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
  • Data wejścia w życie: 2021-05-07
  • Data obowiązywania: 2021-05-07

Monitor Polski