Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 47
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Sportu zniesionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu (Dz. U. poz. 359), będące w dyspozycji komórek organizacyjnych obsługujących sprawy z zakresu działu kultura fizyczna, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 360), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 28 lutego 2021 r.

§ 2.

Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Sportu przed dniem 1 marca 2021 r. z zakresu działu administracji rządowej kultura fizyczna stają się sprawami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

§ 3.

Akta spraw, o których mowa w § 2, przekazuje się protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA SPORTU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW DZIAŁU KULTURA FIZYCZNA PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I DZIAŁEM KULTURA FIZYCZNA – MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU]

Załącznik do zarządzenia nr 47 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2021 r. (poz. 433)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA SPORTU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW DZIAŁU KULTURA FIZYCZNA PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I DZIAŁEM KULTURA FIZYCZNA - MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
  • Data wejścia w życie: 2021-05-08
  • Data obowiązywania: 2021-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski