Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Rada Ministrów w dniu 3 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 31/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022".

§ 2.

Treść zmiany programu wieloletniego, o którym mowa w § 1, została zamieszczona na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/modernizacja-kas.

§ 3.

Zmiany programu wieloletniego, o którym mowa w § 1, są stosowane od dnia 3 marca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
  • Data wejścia w życie: 2021-05-12
  • Data obowiązywania: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski