Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) ogłasza się, że wysokość:

1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

a) w rolnictwie - 295 932 125,00 euro,

b) w rybołówstwie - 41 330 000,00 euro;

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 1 czerwca 2021 r. wynosi:

a) w rolnictwie - 254 299 752,55 euro,

b) w rybołówstwie - 2 231 361,52 euro.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
  • Data wejścia w życie: 2021-06-09
  • Data obowiązywania: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski