Kategorie

Monitor Polski

UCHWAŁA NR 610/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 192, z 2020 r. poz. 595 oraz z 2021 r. poz. 7):

1) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5. 1. Członek Rady potwierdza obecność na posiedzeniu Rady złożeniem podpisu na liście obecności. W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w posiedzeniu członek Rady powinien, w miarę możliwości, usprawiedliwić swoją nieobecność przed rozpoczęciem posiedzenia.

2. Członek Rady potwierdza udział w innych niż posiedzenie pracach na rzecz Rady złożeniem podpisu w karcie pracy i wskazaniem rodzaju wykonanej pracy.";

2) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Członek Krajowej Rady Sądownictwa może brać udział maksymalnie w pracach dwóch komisji problemowych powołanych w Radzie.";

3) w § 26a w ust. 1 po słowach "zespół członków" dodaje się słowa "oraz komisja".

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa: P. Styrna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
  • Data wejścia w życie: 2021-05-28
  • Data obowiązywania: 2021-05-28

Monitor Polski