Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 126
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.1) ) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament GovTech Polska tworzy Centrum GovTech.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162, z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193, z 2020 r. poz. 149, 257, 566, 897, 975, 1022, 1048 i 1188 oraz z 2021 r. poz. 429, 518, 552 i 634.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Monitor Polski