Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie informacji związanych z poborem opłaty elektronicznej wykorzystującym technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087 oraz z 2021 r. poz. 1005) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Do dnia 30 września 2021 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej pobiera opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376), zwanej dalej "ustawą", na zasadach określonych w ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2020 r.

§ 2.

Urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy, służące do poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy, za przejazd po drogach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy, są:

1) wykorzystywane na podstawie przepisów ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2020 r., oraz przepisów wydanych na podstawie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2020 r.,

2) oferowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

- do dnia 30 września 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski