Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 117
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii (M.P. poz. 1096) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Gospodarczych;

2) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

5) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;

6) Departament Funduszy;

7) Departament Gospodarki Cyfrowej;

8) Departament Gospodarki Nieruchomościami;

9) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;

10) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;

11) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej;

12) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

13) Departament Koordynacji Środków Europejskich;

14) Departament Kontroli i Audytu;

15) Departament Lokalizacji Inwestycji;

16) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

17) Departament Mieszkalnictwa;

18) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;

19) Departament Orzecznictwa;

20) Departament Planowania Przestrzennego;

21) Departament Prawa Pracy;

22) Departament Prawny;

23) Departament Rozwoju Inwestycji;

24) Departament Rynku Pracy;

25) Departament Spraw Europejskich;

26) Departament Turystyki;

27) Biuro Administracyjne;

28) Biuro Dyrektora Generalnego;

29) Biuro Komunikacji;

30) Biuro Ministra;

31) Biuro Ochrony.";

2) w § 3 w pkt 4 w lit. d przecinek zastępuje się kropką i uchyla się lit. e.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-08-03
  • Data obowiązywania: 2021-08-03

Monitor Polski