Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 142
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci, zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Komitetu należy:

1) określanie kierunku prac prowadzonych w celu wdrożenia Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci;

2) koordynowanie i monitorowanie prac realizowanych przez poszczególnych członków Komitetu, zgodnie z ich właściwością, w ramach Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci;

3) opracowywanie propozycji działań w zakresie wdrożenia Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci oraz utrzymania i doskonalenia wdrożonych rozwiązań;

4) przedstawianie założeń niezbędnych dla realizacji Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci;

5) monitorowanie postępów w realizacji Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący Komitetu – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci;

2) pozostali członkowie Komitetu, po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

c) ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

d) ministra właściwego do spraw zdrowia,

e) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

f) Głównego Inspektora Sanitarnego,

g) Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa;

3) sekretarz Komitetu – pracownik Departamentu Rozwoju Usług w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Przewodniczący Komitetu zaprasza do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka Komitetu, przedstawiciela Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, do udziału w pracach Komitetu z głosem doradczym przedstawicieli innych niż wskazane w ust. 1 organów, instytucji, organizacji lub przedsiębiorców, a także specjalistów lub ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Komitetu.

4. Członka Komitetu może zastąpić w pracach Komitetu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, upoważniony przedstawiciel.

§ 4.

1. Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Komitetu;

2) kierowanie pracami Komitetu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania realizuje zastępca przewodniczącego Komitetu wyznaczony przez przewodniczącego Komitetu spośród członków Komitetu.

§ 5.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Komitetu, może zadecydować o odbyciu posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 6.

1. W celu realizacji zadań Komitetu przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Komitetu lub osób biorących udział w pracach Komitetu.

2. Członkowie Komitetu mogą wyznaczyć do udziału w pracach grup roboczych pracowników obsługujących ich urzędy albo reprezentujących kierowane przez nich instytucje.

§ 7.

1. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniu w drodze uzgodnienia stanowiska. Jeżeli uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego Komitetu.

2. Prawo udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć Komitetu nie przysługuje sekretarzowi Komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 8.

1. Departament Rozwoju Usług w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewnia obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową prac Komitetu.

2. Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu.

3. Do zadań sekretarza Komitetu należy:

1) zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu, w tym:

a) przygotowanie projektu porządku posiedzenia oraz koordynacja przygotowania i dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, w szczególności projektów uchwał,

b) sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Komitetu,

c) sporządzenie protokołu posiedzenia Komitetu zawierającego w szczególności:

- porządek posiedzenia,

- imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,

- wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,

- odpisy uchwał Komitetu podjętych podczas posiedzenia,

- inne ustalenia Komitetu i przewodniczącego Komitetu;

2) uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;

3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów posiedzeń;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Komitetu.

4. Protokół posiedzenia Komitetu podpisują przewodniczący Komitetu i sekretarz Komitetu, a w przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu - wyznaczony zastępca przewodniczącego Komitetu oraz sekretarz Komitetu.

§ 9.

Wydatki związane z obsługą organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części 27, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 10.

Udział w pracach Komitetu i grup roboczych jest nieodpłatny.

§ 11.

1. Przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Ministrów półroczne sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu w terminie do dnia 30 września oraz sprawozdanie roczne w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:

1) dane identyfikacyjne, w tym informacje o osobie sporządzającej i zatwierdzającej sprawozdanie, podstawie prawnej utworzenia Komitetu oraz okresie objętym sprawozdaniem;

2) wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;

3) określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań, o których mowa w § 2;

4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;

5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;

6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.

§ 12.

Pierwsze półroczne sprawozdanie przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Ministrów do dnia 30 września 2021 r.

§ 13.

Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgłaszają swoich przedstawicieli przewodniczącemu Komitetu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-08
  • Data wejścia w życie: 2021-09-09
  • Data obowiązywania: 2021-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski