Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 177
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Pełnomocnikiem jest Adam Eberhardt.

§ 3.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynowanie oraz monitorowanie działań organów administracji rządowej służących wspieraniu procesu reform w Republice Mołdawii;

2) przekazywanie wniosków, opinii oraz informacji organom administracji rządowej oraz innym krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania służące wspieraniu procesu reform w Republice Mołdawii;

3) utrzymywanie, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych, kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń z przedstawicielami administracji rządowej Republiki Mołdawii oraz państw trzecich w zakresie realizacji zadań Pełnomocnika;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 4.

Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 5.

Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi oraz osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa.

§ 6.

1. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.

§ 7.

Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania ze swojej działalności za okresy nie dłuższe niż półroczne, w terminie do 30 dni od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

§ 8.

1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika.

2. Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-09
  • Data wejścia w życie: 2021-09-10
  • Data obowiązywania: 2021-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski